FAQs

Training on Jun,24 2021 (9.00-12.00)

16
Guests
Message User Image
มีผลงานตีพิมพ์ในฐาน TCI แต่ไม่มีข้อมูลเข้าในระบบ
PubsWatch
Message User Image
สามารถแจ้งชื่อผลงานดังกล่าวมาได้ที่ e-mail : jantana.p@psu.ac.th เพื่อตรวจสอบการมีข้อมูลในระบบได้ค่ะ
Guests
Message User Image
ระบบจะดึงเปเปอร์ที่เป็นชื่อเราทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่เป็นของ PSU เท่านั้นคะ
PubsWatch
Message User Image
สำหรับฐานข้อมูล Scopus ดึงข้อมูลผลงานทั้งหมด เพราะใช้ Scopus Author ID ค่ะ แต่สำหรับฐานข้อมูล Web of Science ดึงเฉพาะ Prince of Songkla University ค่ะ
Guests
Message User Image
ใส่งานตีพิมพ์ย้อนหลังได้กี่ปี สามารถเพิ่มเองในระบบได้หรือไม่
PubsWatch
Message User Image
ระบบ PubsWatch พัฒนาโดยการดึงอัตโนมัติด้วยระบบ ไม่เปิดให้กรอกข้อมูลค่ะ โดยข้อมูลย้อนหลัง ดังนี้
1. ISI/WoS ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001
2. Scopus ข้อมูลตั้งแต่ปีที่นักวิจัยมีข้อมูลในฐาน Scopus
3. ฐาน TCI ข้อมูลตั้งแต่ปีที่นักวิจัยมีข้อมูลในฐาน TCI ค่ะ
Guests
Message User Image
ในรายการ top 10 journal นั้น ทำไมวารสารเดียวกันแต่ขึ้นแยกเป็นชื่อเต็มและตัวย่อ ต่างฐานข้อมูล อันนี้คือปกติใช่หรือไม่ ถ้าอย่างนี้มันจะไม่ครบ 10 วารสาร
PubsWatch
Message User Image
ระบบ PubsWatch จะพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นข้อมูลตั้งต้นเป็น ISSN/EISSN สำหรับวารสาร เพื่อจะเป็นวารสารชื่อเดียวกันค่ะ ใน Phase I นี้ยังเป็นชื่อของวารสารอยู่ จึงทำให้แต่ละฐานที่มีข้อมูลเป็นชื่อที่แตกต่างกันค่ะ
Guests
Message User Image
ระบบสามารถดึงข้อมูล Real time ได้แค่ไหน
PubsWatch
Message User Image
ใน Phase I นี้ยังแสดงข้อมูล Update ทุกเดือนค่ะ เพราะบางฐานข้อมูลยังใช้วิธี export excel -> import pubswatch ซึ่งจะพัฒนาต่อไปให้สามารถดึงได้ทุกวันค่ะ (ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้)
Guests
Message User Image
จะค้นหานักวิจัยที่ทำงานคล้ายคลึงกันได้อย่างไร
PubsWatch
Message User Image
ทีมพัฒนาระบบฯ จะพัฒนาในส่วนนี้เพิ่มเติมให้ค่ะ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มามีสาขาวิชาที่สามารถจะแสดงข้อมูลนักวิจัยที่ทำงานคล้ายคลึงกันได้ค่ะ
Guests
Message User Image
ผลงานที่ดึงเข้าระบบ นับเฉพาะที่เป็นชื่อแรกหรือไม่
PubsWatch
Message User Image
ผลงานที่ดึงมาเข้าระบบ PubsWatch จะดึงข้อมูลผู้แต่งทั้งหมดค่ะ
Guests
Message User Image
ระบบนี้กรอกเฉพาะผลงานนานาชาติใช่หรือไม่
PubsWatch
Message User Image
ระบบ PubsWatch ดึงข้อมูลจากฐานนานาชาติ ได้แก่ ISI/WoS และ Scopus และฐานข้อมูลระดับชาติ คือ TCI ค่ะ
Guests
Message User Image
อยากให้ผูกกับการขอตำแหน่งวิชาการ เช่น การเตือน การขอให้อัตโนมัติ เป็นต้น
PubsWatch
Message User Image
ขอนำไปหารือทีมบริหารสำนักวิจัยและพัฒนา และหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อไปค่ะ
Guests
Message User Image
มีให้เข้าชมการอบรมย้อนหลังหรือไม่
PubsWatch
Message User Image
สามารถเข้าชมวิดีโอย้อนหลัง และเอกสารประกอบการอบรมฯ ในวันที่ 24 มิ.ย. 2564 ได้ที่ เมนู Training ค่ะ
Guests
Message User Image
Researcher ID ได้มาจากไหน
PubsWatch
Message User Image
สามารถเข้าในระบบ Publons ของ ISI/WoS ได้ที่ https://publons.com/about/home/ ทั้งนี้มีเอกสารแนะนำ การขอข้อมูล Index ID แต่ละฐานไว้แล้วที่เมนู Document ค่ะ
Guests
Message User Image
ที่แจ้งหมายเหตุของอาจารย์บางท่านมาว่า “ผู้แต่งไม่มีข้อมูล affiliation ต้องทำอย่างไร”
PubsWatch
Message User Image
ขอให้ตรวจสอบที่วารสารที่ตีพิมพ์ว่ามีการแสดงข้อมูล Affiliation ของผู้แต่งในฐานข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจากพบว่า บางฐานข้อมูลไม่มี Affiliation ของผู้แต่ง จึงทำให้ข้อมูลไม่เข้าระบบฯ ค่ะ
Guests
Message User Image
ถ้าเราเพิ่มข้อมูล Index ID ข้อมูลจาก ID ใหม่จะดึงมาอัตโนมัติ ใช่หรือไม่
PubsWatch
Message User Image
ใช่ค่ะ
Guests
Message User Image
จำเป็นต้องมีทุก ID ไหม
PubsWatch
Message User Image
ไม่จำเป็นต้องมีทุก ID ค่ะ แต่ถ้ามีจะเป็นประโยชน์ต่อการดึงข้อมูลค่ะ
Guests
Message User Image
เพิ่มฐาน ISI ได้อย่างไร มีแค่ฐาน Scopus
PubsWatch
Message User Image
ไม่สามารถเพิ่มผลงานในแต่ละฐานข้อมูลได้ แต่สามารถเพิ่ม ID และ Name ในแต่ละฐานข้อมูลได้ เพื่อนำไปเป็น ข้อมูลในการดึงจากฐานโดยอัตโนมัติค่ะ
Guests
Message User Image
ถ้าตรวจสอบข้อมูลในระบบแล้วข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องทำอย่างไร
PubsWatch
Message User Image
สามารถแจ้งชื่อผลงานดังกล่าวมาได้ที่ e-mail : jantana.p@psu.ac.th เพื่อตรวจสอบการเข้าระบบค่ะ

Training on Jun,24 2021 (13.00-16.00)

18
Guest
Message User Image
TCI อัพเดทล่าสุดปีเมื่อไหร่
PubsWatch
Message User Image
TCI update ล่าสุด ปี 2020 ค่ะ
Guest
Message User Image
สอบถามเรื่องข้อมูลค่ะ ปกติคณะวิทยาศาสตร์จะมีชื่อส่วนหนึ่งซ้ำกันกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกข้อมูลระบบจะกรองให้เฉพาะคณะวิทย์ใช่มั้ยคะ เพราะที่เคยดึงข้อมูลจาก Scopus บางครั้งก็มีข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาด้วยค่ะ
PubsWatch
Message User Image
ระบบ PubsWatch ดึงข้อมูลจากฐาน Scopus ด้วย Scopus Auhtor ID ของผู้แต่ง ซึ่งผู้แต่งแต่ละท่านจะมีสังกัดที่ระบุไว้แล้วในฐานข้อมูล จึงไม่ทำให้ซ้ำซ้อนกันระหว่างคณะที่มีชื่อคล้ายคลึงกันค่ะ
Guest
Message User Image
การดึงข้อมูลผลงานในฐานข้อมูลนานาชาติอื่น ๆ ที่กพอ.รับรองตามที่รายงานในระบบ hrmis จะสามารถทำได้หรือไม่และเมื่อใด
PubsWatch
Message User Image
ฐานข้อมูลที่กพอ.ยอมรับมี 9 ฐาน ขอเก็บ requirement ใน 3 ฐานหลักก่อนค่ะ
Guest
Message User Image
สถานะผู้ประสานงานวิจัย (Faculty and Campus Admin) ในส่วนเมนู Report (Scopus-Resrearch OKR, Scopus-Faculty OKR) ไม่เห็นเมนูเหมือนวิทยากร
PubsWatch
Message User Image
เนื่องจาก เมนู Report (Scopus-Resrearch OKR, Scopus-Faculty OKR) นั้นเป็น report สำเร็จรูปที่ได้ requirement จากสำนักวิจัยฯ จึงไม่ได้เปิดให้กับคณะ/หน่วยงานในตอนแรก แต่ทั้งนีได้้เปิดให้กับเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงานเรียบร้อยแล้วค่ะ
Guest
Message User Image
ในเมนู Report / Author สามารถออกข้อมูลรวมกันระหว่างฐาน ISI/Scopus ด้วยกันได้หรือไม่ (โดยระบุฐานข้อมูลในรายงานเป็น ISI/Scopus และข้อมูลต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกัน และดึง Report เป็น Excel ได้หรือไม่)
PubsWatch
Message User Image
ทีมพัฒนาระบบฯ จะพัฒนาในส่วนนี้เพิ่มเติมให้ค่ะ
Guest
Message User Image
ในเมนู Report / Faculty สามารถรวมข้อมูลพร้อมรายละเอียดให้แต่ละคณะฯ ของทุกฐาน แบบไม่ซ้ำ พร้อมระบุรายละเอียดแต่ละฐาน เพื่อนำมารายงาน โดยสามารถ export เป็น Excel ได้หรือไม่
PubsWatch
Message User Image
ทีมพัฒนาระบบฯ จะพัฒนาในส่วนนี้เพิ่มเติมให้ค่ะ
Guest
Message User Image
ในเมนู Report > Faculty หลังจากที่กดเลือกชื่อคณะแล้ว ระบบจะแยกตามชื่อนักวิจัยและแต่ละฐาน แต่เนื่องด้วยการดึงข้อมูลจาก SCOPUS จะเป็นผลงานทั้งหมดอยุ่ถ้าจะขอให้ทางทีมฯ ทำให้ระบบสามารถกดเลือก/กรองผลงานนั้นสังกัด คณะ/PSU และไม่เป็นผลงานที่ใช้สำเร็จการศึกษา ได้หรือไม่ (เพื่อสามารถนำไปรายงานค่าถ่วงน้ำหนัก) (ทั้งนี้ข้อมูลส่วนนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการรายงานผลงานของอ.ประจำหลักสูตรรอบ 5 ปีได้)
PubsWatch
Message User Image
ทีมพัฒนาระบบฯ จะพัฒนาในส่วนนี้เพิ่มเติมให้ค่ะ
Guest
Message User Image
กดเมนู Document แล้วระบบให้ Login ตลอด
PubsWatch
Message User Image
ทีมพัฒนาระบบฯ ได้ปรับปรุงให้สามารถเปิดเมนู Document ได้โดยไม่ต้อง Login ค่ะ
Guest
Message User Image
ดู Research ID ใน Publon ตรงไหน
PubsWatch
Message User Image
เมื่อ login เข้าระบบ publons แล้ว จะมี ResearcherID อยู่ด้านซ้ายมือ ทั้งนี้สามารถดูเอกสารประกอบการขอ ID, Name จากฐานต่าง ๆ ได้ที่เมนู Document ค่ะ
Guest
Message User Image
ระบบ Pubswatch จะเป็นการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus / Wos โดยตรงใช่หรือไม่ ดังนั้น อาจจะมีผลงานของนักวิจัยที่ตีพิมพ์ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในระดับปริญญาโท/เอก ทางระบบจะสามารถกรองข้อมูล ได้หรือไม่
PubsWatch
Message User Image
ทีมพัฒนาระบบฯ จะพัฒนาในส่วนนี้เพิ่มเติมให้ค่ะ
Guest
Message User Image
ถ้ามีการดึงข้อมูลจาก HRMIS PSU ในส่วนของตำแหน่งผู้แต่งบทความนั้น ยังมีการรายงานตำแหน่งของ author ผิดอยู่บาง
PubsWatch
Message User Image
ทีมพัฒนาระบบฯ จะหาแนวทางในการพัฒนาในส่วนนีต่อไปค่ะ
Guest
Message User Image
การดึงผลงานมาจากแต่ละฐานข้อมูล ISI SCOPUS อยากให้ระบุเดือน + ระบุ Q ของวารสารด้วยค่ะ เพื่อคณะ/หลักสูตร จะได้นำส่วนนี้ไปใช้
PubsWatch
Message User Image
ทีมพัฒนาระบบฯ ขอศึกษาความเป็นไปได้ หากมีข้อมูลที่สามารถทำได้ จะพัฒนาให้ค่ะ
Guest
Message User Image
สามารถดึงข้อมูลทั้งหมดของคณะฯ มาได้หรือไม่ รวมไปถึงผลงานของนักศึกษาด้วย ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้รายงานในส่วนของผลงานนักศึกษา เพราะในฐานจะมีข้อมูลเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น บางครั้งมีเฉพาะนักศึกษา เป็นผลงานนักศึกษาที่ไม่ได้รวมกับอาจารย์
PubsWatch
Message User Image
ในส่วนของข้อมูลของอาจารย์หรือบุคลากร สามารถดึงทั้งหมดมาได้ เนื่องจากระบบฯ มีการรวบรวม ID, Name เพื่อใช้ดึงข้อมูลจากฐานดังกล่าว แต่สำหรับข้อมูลนักศึกษานั้น ค่อยข้างจะยุ่งยากสักหน่อย เนื่องจากข้อมูลจะมีปริมาณมาก และการ update ID, Name ในแต่ละฐานจะค่อนข้างยากค่ะ
Guest
Message User Image
เกี่ยวกับข้อมูลนักวิจัยในระบบ เป็นข้อมูลเฉพาะอาจารย์สังกัดคณะ เท่านั้นใช่ไหมค่ะ เพราะลองดึงข้อมูลมาดู มีทั้งชื่อนักศึกษา ผู้ช่วยวิจัย นักวิจัยหลัง ป.เอก รวมอยู่ด้วยค่ะ
PubsWatch
Message User Image
ในส่วนของข้อมูลที่ดึงมา จะใช้ ID และ Name ไป map กับฐานบุคลากรของม.อ. หากมีข้อมูลอยู่ในฐานบุคลากรก็จะปรากฎด้วยค่ะ
Guest
Message User Image
การขอ Orchid ID ต้องตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนั้น ๆ ก่อนใช่หรือไม่
PubsWatch
Message User Image
ไม่ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในฐาน ก็สามารถสมัครเพื่อขอ ORCid ID ได้ค่ะ
Guest
Message User Image
ในกรณีที่รายชื่อนักวิจัย/อาจารย์ไม่เป็นปัจจุบัน รวมถึงตำแหน่งทางวิชาการไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขอย่างไร
PubsWatch
Message User Image
ขอให้ท่านติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ของคณะ/หน่วยงานของท่าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันค่ะ
Guest
Message User Image
ข้อมูลในระบบ PSU Publication Watch อนาคต ..สามารถลิงค์กับทความนั้น ๆ ได้หรือไม่ หรือต้องไปสืบค้นในฐานข้อมูลเอง
PubsWatch
Message User Image
ทีมพัฒนาระบบฯ จะพัฒนาในส่วนนี้เพิ่มเติมค่ะ
Guest
Message User Image
ถ้าตรวจสอบข้อมูลในระบบแล้วข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องทำอย่างไร
PubsWatch
Message User Image
สามารถแจ้งชื่อผลงานดังกล่าวมาได้ที่ e-mail : jantana.p@psu.ac.th เพื่อตรวจสอบการมีข้อมูลในระบบได้ค่ะ