All Data

From TCI

No. Document title Authors Year Journal Cited by
1 Awareness and perception of Wolbachia-infected Aedes aegypti as a dengue control method among residents of Yogyakarta Municipality Habibi Rohman Rosyad; Alan Frederick Geater; Citra Indriani; Riris Andono Ahmad 2022 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา 0
2 Assessment of local health security fund implementation for well-being promotion and health mechanism development at the local level Chayaporn Boonruangsak; Phen Sukmag; Piyaporn Jaikaew 2022 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา 0
3 รูปแปรคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษในข้อความโฆษณาสินค้ายี่ห้อยูนิโคล่ จอมขวัญ สุทธินนท์ 2022 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
4 การประเมินหลักสูตรและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะของ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สิริมา สิตะรุโน; สุทธิพร ภัทรชยากุล; อรวรรณ แซ่ลิ่ม; ดิษยา วัฒนาไพศาล; ยงยุทธ เลิศศรีสถิต 2022 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร: โอกาสและความท้าทายของอาหารริมทางในภูเก็ต Yan Yee Lee 2022 วารสารวิเทศศึกษา 0
6 การประเมินศักยภาพด้านการวิจัยของหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีศึกษาคณะ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สุดารัตน์ ภู่พงษ์; ทิฆัมพร ทิพย์รองพล; นงนุช หูเขียว 2022 วารสารวิเทศศึกษา 0
7 กลวิธีทางภาษาแสดงอารมณ์ขันในบทพากย์-เจรจา แบบกวนมุขในโขนพระราชทาน พิชัย แก้วบุตร; ชวาลิน เพ่งบุญ; นพวรรณ วงศ์ขัติย์ 2022 วารสารวิเทศศึกษา 0
8 ความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันและความพึงพอใจในงานของบุคลากร : กรณีศึกษาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เอมีล่า แวอีซอ 2022 วารสารวิเทศศึกษา 0
9 Effect of Probiotic Used on Phytoplankton Community Structure in White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Pond Yutthapong Sangnoi; Kanyawee Kawman; Arnon Uppabullung; Teeyaporn Kaewtawee 2022 ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports 0
10 The Impact on Properties of Block Rubber of Using Adulterated Coagulants in Cup Lumps of Natural Rubber ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล; Buncha Somboonsuke 2022 ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports 0
11 Vojta therapy versus balance training program on dynamic sitting balance in chronic motor complete spinal cord injury: a single-blind crossed-over trial study Chatwalai Sonthikul; Patima Kesorn; Pitsinee Kaoian; Apinya Malineerat 2022 Archives of Allied Health Sciences 0
12 ทัศนคติและพฤติกรรมของคนเกาหลี ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากข่าวภาษาเกาหลีออนไลน์ เนติมา บูรพาศิริวัฒน์ 2022 วารสารวิเทศศึกษา 0
13 การศึกษาการดำเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรมของจีนในประเทศไทย จิรเมธ รุ่งเรือง 2022 วารสารวิเทศศึกษา 0
14 การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชนประมงพื้นบ้านในถุ้ง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปิ่นญารัตน์ แสงสุข; เรวดี อึ้งโพธิ์ 2022 วารสารปาริชาต 0
15 การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุวัยต้นชุมชนกึ่งเมืองในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มาธุรี อุไรรัตน์; Wanchai Dhammasaccakarn 2022 วารสารปาริชาต 0
16 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นที่รับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในจังหวัดพัทลุง ยุพาภรณ์ อภินันท์ดา; เกษตรชัย และหีม; ฤทัยชนนี สิทธิชัย 2022 วารสารปาริชาต 0
17 การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิสาหกิจชุมชนพัฒนาไม้ผลเพิ่มพูนทรัพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิชชุตา มาชู; บุญฑริกา ใจกระจ่าง; สุุริพล ฐิติธนากุล 2022 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 0
18 มโนทัศน์เกี่ยวกับชาติไทยในวรรณกรรมของมาลัย ชูพินิจ ณัชรดา สมสิทธิ์; วิมลมาศ ปฤชากุล 2022 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 0
19 วิถีการผลิตและการถ่ายทอดมรดกศิลปหัตถกรรมของหมู่บ้านน้ำ (Kampong Ayer) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ปัญญา เทพสิงห์; เกษตรชัย และหีม; เก็ตถวา บุญปราการ; เจตน์สฤกษิ์ สังขพันธ์ 2022 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0
20 กวีนิพนธ์ดิจิทัลในบริบทสังคมไทยกับโครงการห้องปฏิบัติการกวีนิพนธ์ออนไลน์ : การสร้างและการเสพกวีนิพนธ์ดิจิทัลของไทย ณัฐฤทัย พลอยหิรัญ; ตรีศิลป์ บุญขจร 2022 วารสารอักษรศาสตร์ 0
21 ประวัติศาสตร์และภูมิหลังของชุมชนมุสลิมเกาะยาวน้อย ธนโชติ ประหยัดทรัพย์; Abdulroning Suetair 2022 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
22 พฤติกรรมสารสนเทศด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาวะเพื่อการป้องกันโรคเบาหวานของผู้สูงอายุ ในจังหวัดปัตตานี นวพล แก้วสุวรรณ 2022 วารสารสารสนเทศศาสตร์ 0
23 อิทธิพลของการรายงานแบบบูรณาการต่อผลการดำเนินงานทางการเงิน: หลักฐานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จิตติมา วิเชียรรักษ์; นันทิกานต์ ประสพสุข; มัทนชัย สุทธิพันธุ์ 2022 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 0
24 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของผู้ปกครอง ทัศนคติในการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในจังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชา Leakhena Khon; นพดล นิ่มสุวรรณ; เก็ตถวา บุญปราการ 2022 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 0
25 Document Database Design Using ORM Conceptual Data Model Wararat Jakawat 2022 NU. International Journal of Science 0
26 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้การบริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กฤษดี พ่วงรอด; สุวนาถ ทองสองยอด 2022 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 0
27 Activity of Insectivorous Bats in Organic Rice Fields is Higher than in Conventional Rice Fields: A Preliminary Study Ponsarut Boonchuay; Sara Bumrungsri 2022 Journal of Tropical Forest Research 0
28 การยืดเสียงพยัญชนะในอัลกุรอานตามหลักการอ่านตัจญ์วีด: การศึกษาค่าระยะเวลาทางกลสัทศาสตร์ สราวุฒิ ไกรเสม; ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ 2022 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0
29 อาหารรอบบ้านกับความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในชุมชนบางเหรียง ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์; บัญชา สมบูรณ์สุข 2022 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0
30 การสืบทอดเทศกาลตรุษจีนของเยาวชนไทยเชื้อสายจีนหาดใหญ่: การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ กิตตินันท์ เครือแพทย์; เกษตรชัย และหีม 2022 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0
31 การประเมินและเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดความเปราะบางต่ออุทกภัยของเมือง: กรณีศึกษา หาดใหญ่ เชียงใหม่ และอุบลราชธานี ณัชยา แซ่เจิ้น; นฐมนพรรณ สุวรรณชาตรี; Tanan Chub-Uppakarn; Tanit Chalermyanont 2022 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0
32 ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการตวงยาน้ำสำหรับเด็กของผู้ปกครอง ชัญณยา หมันการ; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 2022 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
33 ผลของมาตรการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม : โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ธีรนุช พรหมจันทร์; กุลจิรา อุดมอักษร; ธนเทพ วณิชยากร 2022 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
34 พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานชนิดที่ 2 ในเทศบาลเมืองคอหงส์: การวิจัยแบบผสมวิธี กนกวรรณ กิมิเส; อุษณีย์ วนรรฆมณี; สุทธิพร ภัทรชยากุล; ประณีต ส่งวัฒนา; ธนเทพ วณิชยากร; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; ธนิษฐา ศิริรักษ์; ไหมมูน๊ะ อาแย 2022 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
35 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการสร้างน้ำนมร่วมกับฟังดนตรีต่อการไหลของน้ำนม และระยะเวลาน้ำนมเต็มเต้าของมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง กัญญาภัค ปลื้มใจ; ศศิกานต์ กาละ; สุรีย์พร กฤษเจริญ 2022 วารสารการพยาบาลและการศึกษา 0
36 Risk factors of uncontrolled symptoms using the standard dose of second-generation H1 -antihistamines in chronic spontaneous urticaria children Vanlaya Koosakulchai; Araya Yuenyongviwat; Pasuree Sangsupawanich 2022 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0
37 Direction of Korean General Education Course in Thai Universities: A Needs Analysis of Students at the Hat Yai Campus of Prince of Songkla University Hoahyun An 2022 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 0
38 Utilization of silicon dioxide powder from industrial wastes as novel filler in rubber isolator application Amorn Ajinsamajan; Amorn Ajinsamajan; Adisai Rungvichaniwat; Anuwat Saetung 2022 วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ 0
39 Role of Carotid Intima-Media Thickness and Carotid Plaque in Predicting Significant Coronary Artery Stenosis in Thai Patients with Chronic Coronary Syndrome: A Cross-Sectional Study Thakorn Pruktanakul; Thanapon Nilmoje; Jitpreedee Sungsiri; Noppadol Kietsiriroje; Rattana Leelawattana 2022 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
40 Measurement Methods of Head Circumference in Pediatric Brain Magnetic Resonance Imaging to Determine the Head Size Vorawan Charoonratana; Piyatida Boonsin; Pattama Tanaanantarak; Natee Ina 2022 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
41 Appropriate Characters on Drug Labels for Elderly Thai Patients Nattanich Sukanonsawat; Narucha Komolsuradej; Chanon Kongkamol; Patama Bhurayanontachai; Siwaluk Srikrajang 2022 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
42 An Evaluation of Tourists’ Compliance with Guidelines for Snorkeling in Haad Chao Mai Marine National Park Thanin Sangkhaduang; Noodchanath Kongchouy; Parichart Visuthismajarn 2022 GMSARN International Journal 0
43 Modelling MODIS Land Surface Temperature Change in Antarctica from 2000 to 2019 Using Cubic Spline Model Maleekee Dengmasa; Phattrawan Tongkumchum; Arinda Ma-A-Lee 2022 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 0
44 แนวทางการจัดการความขัดแย้งของชุมชน : บทเรียนจากกรณีการทำเหมืองหิน เขาคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อุสมาน หวังสนิ; นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์; เอกชัย อิสระทะ; สุวรรณ อ่อนรักษ์ 2022 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 0
45 The Effect of e-WOM on Foreign Students’ Travel Intention Related to Visiting Tourism Destinations along Thailand’s Andaman Coast in the Wake of the COVID-19 Pandemic: Mediating Roles of Destination Image Wipada Thaothampitak; Sippavit Wongsuwatt 2022 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 0
46 The Correlation Between Self-Care Behavior with Application of Eastern Wisdom and Resilience Among Village Health Volunteers: A Cross-Sectional Study in Southern Thailand Kenika Jiratchayaporn; Wilawan Christraksa; Pattraporn Worrasirinara 2022 Journal of Population and Social Studies 0
47 ความชุกของภาวะก่อนเบาหวานในผู้ที่มาตรวจสุขภาพใน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกและความรู้ที่เกี่ยวข้องในผู้มีภาวะดังกล่าว ธัตรชัย ธารณ์ชัยเตชาวุฒิ; สุทธิพร ภัทรชยากุล 2022 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
48 การพัฒนาคนพิการ: นำเสนอใหม่ด้วยมุมมองภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ภาคภูมิ ธีรสันติกุล; ขวัญใจ ฤทธิ์หมุน; เยจิน คิม; นิพนธ์ ชายใหญ่; อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์; กานดา จันทร์แย้ม 2022 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 0
49 Potentially Inappropriate Medication Prescribing in Elderly Hypertensive Patients in the Primary Care Unit Siriwan Prangphanta; Thareerat Ananchaisarp 2022 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
50 การศึกษาการเติบโตทางลำต้น อัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ ในระยะกล้าของปาล์มน้ำมันลูกผสมพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์; Jakarat Anothai 2022 วารสารเกษตร 0
51 ผู้สูงอายุวิถีอิสลาม: กองทุนสวัสดิการการจัดการศพของชุมชนกาเยาะมาตีภายใต้บริบทชายแดนใต้ ฐาณิดาภัทฐ์ แสงทอง; จิรัชยา เจียวก๊ก; อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์; สวัสดิ์ ไหลภาภณ์ 2022 วารสารศิลปการจัดการ 0
52 The Association between Urinary Malondialdehyde and Obesity Rattanaporn Chootong; Thitiworn Choosong; Thitiworn Choosong; Supinya Sono; Yupa Noofong 2022 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
53 ปัญหาสิ่งแวดล้อม : การศึกษากลวิธีการใช้ภาษาจาก พาดหัวข่าวออนไลน์ กฤษฎา กันติชล; ณฐ อังศุวิริยะ 2022 วารสารปาริชาต 0
54 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณภาพการให้บริการออนไลน์ของธุรกิจท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กมลชนก เซ่งสวัสดิ์; ปิยะนุช ปรีชานนท์; เทา ลู 2022 วารสารปาริชาต 0
55 Testing the Accuracy of an Age Estimation Method Using Radiographs of Permanent Mandibular Third Molar Teeth in a Thai Population Pornpat Theerasopon; Kanyathorn Tiansuwan; Natthanan Srichaitan; Sichanad Norkaew; Chairat Charoemratrote; Natchalee Srimaneekarn; Phuwadon Duangto 2022 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 0
56 การสำรวจความต้องการเรียนภาษาจีน: สำหรับวิชาชีพพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต สรัญญา พัฒนสิน 2022 วารสารปาริชาต 0
57 Current Surgical Role in Pediatric Gastroesophageal Reflux Kittipot Uppakarn; Wison Laochareonsuk; Surasak Sangkhathat 2022 วารสารศัลยศาสตร์ไทย 0
58 Left Paraduodenal Hernia as a Cause of High Gut Obstruction in a Young Child: A Case Report Kulpreeya Sirichamratsakul; Wison Laochareonsuk; Pattama Tanaanantarak; Surasak Sangkhathat 2022 วารสารศัลยศาสตร์ไทย 0
59 Geothermometry in High-Temperature Reservoirs of the Geothermal Springs in Southern Thailand: Insights from Cations and Silica Geothermometers Wipada Ngansom; Dumrongsak Rodphothong; Helmut Duerrast 2022 ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports 0
60 AI System Design for Robotic Hand to Play the Piano Wuttichon Aukkhosuwan; Wannarat Suntiamorntut 2022 ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports 0
61 Annual Dose Analysis of Pottery from Thoud-Ta Thoud-Yai Archaeological Site in the Songkhla Province of Southern Thailand Tidarut Vichaidid; Piyawan Latam 2022 ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports 0
62 สิริศุข Smart Market: การดำรงชีพบนวิถีใหม่ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชษฐา มุหะหมัด; เดโช แขน้ำแก้ว; ดำรงค์พันธ์ ใจห้าววีระพงษ์; บุญยิ่ง ประทุม; จิรัชยา เจียวก๊ก; ธันยากร ตุดเกื้อ; ชมพูนุท ศรีพงษ์ 2022 วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
63 องค์ประกอบการปฏิบัติงานร่วมกันของสหวิชาชีพในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ประเทศไทย ฉันทิกา บัณฑิตเลิศรักษ์; ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา; นงนุช บุญยัง 2022 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 0
64 การใช้สื่อสังคมในการสื่อสารกระบวนการสันติภาพ ขององค์กรภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา; ปวิชญา ชนะการณ์ 2022 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 0
65 A Systematic Review of Clinical Practice Guidelines for the Management of Shoulder Pain in Patients with Stroke Weeranan Yaemrattanakul; Tussaneeporn Soison; Lalita Khuna; Joanna Jackson 2022 ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine 0
66 เพียงปลูกโรงปิดองค์พระทรงม้า มองเห็นว่าพอจะปล้ำมาทำได้ อำนาจแห่งความปรารถนาของ “คนใต้” ในวรรณกรรมท้องถิ่นยุคก่อนการพิมพ์ ทศวรรษ 2440-2460 พิเชฐ แสงทอง 2022 วารสารปาริชาต 0
67 วิธีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของพระสงฆ์ต่อชาวมุสลิมในชุมชนแห่งหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญญา เทพสิงห์; เกษตรชัย และหีม; ฮัสบุลเลาะ อาศิสสกุล 2022 วารสารปาริชาต 0
68 Application of Data Envelopment Analysis for Assessment of Eco-Efficiency of Food Shops at Phuket Island, Thailand Hong Anh Thi Nguyen; Hong Anh Thi Nguyen; Shabbir H. Gheewala; Shabbir H. Gheewala; Chayanon Phucharoen; Viet Anh Le Nguyen; Kritana Prueksakorn 2022 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย 0
69 การทบทวนเอกสาร: เทคโนโลยีการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากถ่านหินใต้ดินและศักยภาพในประเทศไทย วัชรภัทร์ วัฒนาศรีโรจน์; อาคม ปะหลามานิต; มักตาร์ แวหะยี 2022 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0
70 การวางยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา Next normal : ความปกติถัดไปของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประสิทธิ์ หนูกุ้ง; เรชา ชูสุวรรณ 2022 วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
71 Immediate effect of Vojta therapy on walking speed and postural balance of individuals with chronic stroke: a pilot study Chatwalai Sonthikul; Wanida Kaewmunee; Sarocha Bunphruek; Kanyanuth Sroisakul; Nannapat Thuphom; Weeranan Yaemrattanakul 2022 Archives of Allied Health Sciences 0
72 CO2 decomposition using the coaxial dielectric barrier discharge: effect of additive gas and double outer electrodes Nikom Rattanarojanakul; Somyos Srikhongrak; Witoon Nulek; Yutthana Tirawanichakul 2022 ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports 0
73 A comparison of the retinal structure in the zebra-snout seahorse (Hippocampus barbouri Jordan & Richardson, 1908) between juveniles and adults in captivity Sinlapachai Senarat; Ezra Mongkolchaichana; Jes Kettratad; Kitipong Angsujinda; Pisit Poolprasert; Natthawut Charoenphon; Pattanasuda Sirinupong; Supanut Pairohakul; Koraon Wongkamhaeng 2022 Maritime Technology and Research 0
74 อุบัติการณ์วัณโรคปอดของผู้ที่มารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลศิริราช วิยฉัตร มนกลาง; ณรงค์ภณ ทุมวิภาต; สิทธิพล บุญมั่น; อริสรา ช่วยเพ็ง; สุนทรี จี๋ใจหล้า; ถิรจิต บุญแสน; เพ็ญนภา กวีวงศ์ประเสริฐ; สิชน ลือฤทธิพงษ์; อภินัทธ์ จรูญพิพัฒน์กุล; ศุภกร จันทร์แสงเพ็ชร์; ธีรธัช วิโรจน์สกุลชัย; ดิษฐพล มั่นธรรม; ปารวตี สิงขรัตน์; รุจจิรัตน์ พงศ์ภัทรโภคิน 2022 วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 0
75 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากป่าชุมชนเตาะตือแม ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไอร์นี แอดะสง; มารีแย มะและ; แซมซูดิง เซ็ง 2022 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 0
76 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ฟ้าทะลายโจรในการดูแลสุขภาพ ช่วงภาวะติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ชวลิน อินทร์ทอง; นภสร ผ่องใส; ดวงทิพย์ สนธิเมือง; ภัทรศศิร์ เหล่าจีนวงค์; บดินทร์ ชาตะเวที 2022 ไทยไภษัชยนิพนธ์ 0
77 Does Psychosocial Support Improve the Socio Economic Status of a Marginalized Group? A Case Study of the Transgender Community in Penang, Malaysia Kumarashwaran Vadevelu; Suwara Kaewnuy; Varunya Temrat; Natsarin Saesa; Thanidaphat Saengtong; Wanapat Sangkaew 2022 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 0
78 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยไข่ทอดกรอบเชิงพาณิชย์วิสาหกิจชุมชนกล้วยกรอบทองบ้านศาลาสามหลัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เบญจมาภรณ์ พิมพา; พรพงษ์ สุทธิรักษ์ 2022 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 0
79 การพัฒนารูปแบบการให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้เลี้ยงดูเด็ก 6-12 เดือน อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ณัฐพร ยูรวงศ์; กษมลรัตน์ ดิษฐาน; เสมอจิต พิธพรชัยกุล 2022 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 0
80 การพัฒนาสารบบสารเคมีในห้องปฏิบัติการทันตวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จรรยา ชื่นอารมณ์ 2022 Mahidol R2R e-Journal 0
81 ประสบการณ์อาการและการจัดการอาการปวดท้องของผู้ป่วยหลังการส่องกล้อง ท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน สายฝน ไทยประดิษฐ์; อุมา จันทวิเศษ; กัลยา จรินทรานนท์ 2022 พยาบาลสาร มหาวิยาลัยเชียงใหม่ 0
82 ผลการใช้แบบฝึกทักษะเสมือนจริง เพื่อพัฒนาการเขียนพยัญชนะภาษาอาหรับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา; คณิตา นิจจรัลกุล; มณฑล ผลบุญ; นูรีซา อาแว; อาริฟ หามะ 2021 วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 0
83 The objectives of sharia rules and principles Rule of (Things depend on their purposes) Ali Samoh 2021 วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 0
84 การระงับข้อพิพาททางอาญาโดยชุมชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ สุทธิศักดิ์ ดือเระ; มะรอนิง สาแลมิง 2021 วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 0
85 การพัฒนากลยุทธ์การดําเนินงานของศูนย์ฝึกวิชาช่างสู่อาชีพ ตําบลลําไพล อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ฟารฮัน บินเจ๊ะมะ; วันพิชิต ศรีสุข 2021 วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 0
86 The roles of modern technology in facilitating the differentiation of similarities of the Quran - Analyze the data of similar verses in the Quran Al-mathani Mahdi Adam; Ali Samoh 2021 วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 0
87 Expression pattern of ethylene-related genes in response to preharvest chemical treatments during development and ripening of mangosteen fruit (Garcinia mangostana l.) Ladawan Lerslerwong; Ladawan Lerslerwong; Ladawan Lerslerwong; Saithip Thippan; Adirek Rugkong; Adirek Rugkong; Wachiraya Imsabai; Wachiraya Imsabai 2021 Walailak Journal of Science and Technology 0
88 การเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวผ่านกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อามีเนาะ เจ๊ะแว 2021 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0
89 การพัฒนาพันธกิจเพื่อสังคมขององค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานี ประจวบ ทองศรี; อาทิตย์ ทรัพย์สุนทรกุล 2021 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0
90 Factors influencing aggregation and adhesion of oral lactobacillus gasseri Lata Plansangket; Lata Plansangket; Rawee Teanpaisan; Rawee Teanpaisan; Supatcharin Piwat; Supatcharin Piwat 2021 Walailak Journal of Science and Technology 0
91 Effect of forchlorfenuron on somatic embryo proliferation and plantlet regeneration in oil palm sup-psu1 Waraporn Heedchim; Waraporn Heedchim; Sompong Te-Chato; Sompong Te-Chato; Sureerat Yenchon; Sureerat Yenchon 2021 Walailak Journal of Science and Technology 0
92 Comprehensive morpho-histological observation of digestive system and gut content of wild-grunting toadfish, Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758) Tappadit Mitparian; Sinlapachai Senarat; Piyakorn Boonyoung; Wannee Jiraungkoorskul; Gen Kaneko; Jes Kettratad; Jes Kettratad 2021 Maejo International Journal of Science and Technology 0
93 A glimpse of metacognitive reading strategy instruction through modeling technique in esp class at the tertiary level Napapat Thongwichit; Adcharawan Buripakdi 2021 LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network 0
94 The Effects of Pasteurization Conditions and Storage Time on Microbial Safety, Quality and Antioxidant Properties of Cider from Rose Apple (Syzygium agueum Alston cv. Taaptimjan) Chukwan Techakanon; Karthikeyan Venkatachalam 2021 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 0
95 การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา โอภาส เกาไศยาภรณ์; วสันต์ อติศัพท์; รุศดา ณัฐภาสวิรตา; นิสรีน พรหมปลัด 2021 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 0
96 Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of atopic dermatitis Kanokvalai Kulthanan; Papapit Tuchinda; Rattanavalai Nitiyarom; Amornsri Chunharas; Hiroshi Chantaphakul; Kobkul Aunhachoke; Leena Chularojanamontri; Natta Rajatanavin; Orathai Jirapongsananuruk; Pakit Vichyanond; Pantipa Chatchatee; Pasuree Sangsupawanich; Siriwan Wananukul; Srisupalak Singalavanija; Suphattra Trakanwittayarak; Ticha Rerkpattanapipat; Torpong Thongngarm; Wanee Wisuthsarewong; Wanida Limpongsanurak; Wasu Kamchaisatian; Nopadon Noppakun 2021 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0
97 การวิเคราะห์คุณลักษณะรู้คิดเชิงสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนเจอเนอร์เรชั่นแอลฟ่า รูดียะห์ หะ; พรฟ้า ทองสุข; จตุพร บุญชัยยุทธศักดิ์; อนุพงศ์ สุขเกษม; ธนัชพันธ์ สุขประเสริฐ 2021 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 0
98 Effects of alternative lipid sources and levels for fish oil replacement in Asian seabass (Lates calcarifer) diets on growth, digestive enzyme activity and immune parameters Md. Arefin Rahman; Chutima Tantikitti; Chutima Tantikitti; Naraid Suanyuk; Naraid Suanyuk; Teerapun Talee; Bullika Hlongahlee; Sudarat Chantakam; Manee Srichanun 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
99 Genus Osmolindsaea (Lindsaeaceae) in Thailand Nutdanai Putthisawong; Sahut Chantanaorrapint 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
100 Using reactive distillation for upgrading bio-oil from co-pyrolysis of palm kernel shell and palm empty fruit bunches Phonsan Saetiao; Sukritthira Rattanawilai; Songtham Photaworn; Kulchanat Prasertsit 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
101 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจำสายงานของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 วุฒิชัย เนียมเทศ; เอนก อมราพิทักษ์ 2021 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 0
102 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในเมืองท่องเที่ยวรอง กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปรัชญากรณ์ ไชยคช; วัชระ ชัยเขต; ปณต ประคองทรัพย์ 2021 วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 0
103 Feedback control of temperature in the pyrolysis process by using microwave heating system Yutthapong Pianroj; Saysunee Jumrat; Seppo Karrila; Sunisa Chuayjumnong; Sopida Sungsoontorn 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
104 แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สุภาวดี สุทธิรักษ์; สมนึก เลิศแก้ว 2021 วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 0
105 โมเดลการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทักษิณ รักจริง; เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ; จินดา ขลิบทอง; พิเชตวุฒิ นิลละออ 2021 วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 0
106 ภาพอนาคตการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการต่างประเทศของวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ Nifiradow Nilaeh; ชวลิต เกิดทิพย์ 2021 วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 0
107 การพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรม ของเยาวชน ในตำบลปากรอ จังหวัดสงขลา นพดล นิ่มสุวรรณ; สุเมธ พรหมอินทร์ 2021 วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 0
108 นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการลดอันตราย จากการใช้ยาเสพติดในประเทศไทย วศิน สุวรรณรัตน์; ธานี วรภัทร์; สุชาดา จันทร์พรหมมา; วิเชษฐ์ สินประสิทธิ์กุล 2021 วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 0
109 ปริมาณธาตุโลหะในทรายของหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต วัชรวดี ลิ่มสกุล; ธงชัย สุธีรศักดิ์; วีระพงค์ เกิดสิน; ศิริรัตน์ ตัญจนะ; เวียงชัย จงศรีรัตนกุล 2021 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 0
110 Effect of isolated soil fungi from sirindhorn peat swamp forest narathiwat province, thailand on tyrosinase enzyme and melanin content Sukanya Dej-Adisai; Nasrin Basow; Chatchai Wattanapiromsakul; Wanlapa Nuankaew; Tong Ho Kang 2021 Chiang Mai Journal of Science 0
111 ปัจจัยที่มีผลในการเลือกร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์และปัจจัยสภาพแวดล้อมในร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ที่มีผลต่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปัทมา เสนทอง; กิตติ สุวรรณโณ; ชิน ศรีมาลานนท์; ฐิตาพร มณีคง; ธนกร ชูกระชั้น; มานิตา โชติวงศ์; รุ่งจิรา สุขแปะเง้า; วัชรี ยวนเศษ; นัฐลิกา เพ็งรักษ์ 2021 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 0
112 นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพเอกซเรย์เชิงกรานในท่า inlet และ outlet ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จงวัฒน์ ชีวกุล; Natee Ina; พิชชานันท์ คงชัยวัชร์; นงนภัส นันทะศรี; ธนกฤต ชาญชญานนท์; วาสินี เที่ยงสุข 2021 วารสารรังสีเทคนิค 0
113 การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ระบบการผลิตยางพาราเชิงเดี่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์; บัญชา สมบูรณ์สุข 2021 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 0
114 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและมูลวัวต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และสารเคอร์คูมินอยด์ ในขมิ้นชันที่ปลูกในดินร่วนเหนียวสีแดงและดินร่วนทราย อนัสรูล บากา; Chakkrit Poonpakdee; Khwunta Khawmee; Jumpen Onthong 2021 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 0
115 การคัดกรองและระบุชนิดรา Trichoderma species ที่สร้างเอนไซม์ไคติเนส โชษิตา อุบลสุข; ชนินันท์ พรสุริยา 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
116 การศึกษารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังในชุมชน โดยใช้กรอบแนวคิดนวัตกรรมการดูแลภาวะเรื้อรัง จิรวัฒน์ ทิววัฒน์ปกรณ์; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี; สินีนาฎ สุขอุบล; โยธกา ดวงจันทร์ 2021 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
117 Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals นวพล แก้วสุวรรณ 2021 วารสารสารสนเทศศาสตร์ 0
118 การเปรียบเทียบวิธีการสกัดอาร์เอ็นเอเพื่อศึกษาการแสดงออกของยีนจากลำต้นยางพารา ชัญญานุช อุดมทรัพย์; จรัสศรี นวลศรี; เสาวภา ด้วงปาน; ณัฏฐากร วรอัฐสิน; กรกช นาคคนอง 2021 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 0
119 Seasonal ovarian activity in female climbing perch, Anabas testudineus (Bloch, 1792) from the northern and eastern regions of Peninsular Malaysia Mohamad Siti Jalilah; Hassan Anuar; Thumronk Amornsakun; Awalludin Ezmahamrul Afreen; Musa Nadirah 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
120 Epizootiology, pathogenicity and haemato-immunology associated with Streptococcus agalactiae serotype Ib infection in climbing perch (Anabas testudineus) Chutima Klingklib; Chutima Klingklib; Tharanan Kongkapan; Tharanan Kongkapan; Chutima Tantikitti; Chutima Tantikitti 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
121 Minimizing the cost of converting waste fat from fish-canning-factory wastewater treatment system to biofuel oil Pheerawit Punyawansiri; Sininart Chongkhong; Songtham Photaworn; Kulchanat Prasertsit 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
122 High performance 2D convolution utilizing the AVX512 on a multi-core architecture Isamail Masamae; Panyayot Chaikan 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
123 Shoulder Angle Measurement (SAM) system for home-based rehabilitation using computer vision with a web camera Sunthorn Rungruangbaiyok; Rakkrit Duangsoithong; Kanadit Chetpattananondh 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
124 Effect of heating conditions on physical and chemical characteristics of sugar syrup Mutita Meenune; Yosephine A. Djohan 2021 Asia-Pacific Journal of Science and Technology 0
125 The influence of Zn2+-binding motif sequence on the catalytic activity of transthyretin towards amyloid beta Waralee Krainara; Ladda Leelawatwattana; Porntip Prapunpoj 2021 ScienceAsia 0
126 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า ในคุณครูโรงเรียนเอกชนประจำหญิงล้วนแห่งหนึ่ง กชวรรณ พลอยทับทิม; ปริชวัน จันทร์ศิริ; Napakkawat Buathong; จิรดา ประสาทพรศิริโชค 2021 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 0
127 รูปแบบและระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ช่วยเยียวยาส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีต่อเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สุรชัย ไวยวรรณจิตร; สุไรยา หนิเร่; รุ่งโรจน์ ชอบหวาน; มูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง; อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์ 2021 วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ 0
128 การปรับปรุงกระบวนการบริจาคโลหิต ในหน่วยงานคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว; กัญญ์วรา สุนันทเกษม; เสกสรร สุธรรมานนท์; ทิพรัตน์ เพ้งหล้ง คงแก้ว; วรากร เพชรเกลี้ยง; จิรัสม์ตชา นิลโมจน์ 2021 วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย 0
129 การวิเคราะห์การจัดการย่านกองเก็บตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ สำหรับการขนส่งทางราง กรณีศึกษา ยางพาราของภาคใต้ เสกสรร สุธรรมานนท์; สิริยาพร บุญฤทธิ์; วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว; นิกร ศิริวงศ์ไพศาล; ศิวศิษย์ วิทยศิลป์; พัลลภัช เพ็ญจำรัช; อารีย์ ธีรภาพเสรี; สิริรัตน์ พึ่งชมพู 2021 วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย 0
130 การจัดทำต้นทุนฐานกิจกรรมตามเกณฑ์เวลา สำหรับผู้ป่วยหัตถการสวนหัวใจ กลุ่มฉีดสีวินิจฉัย กรณีศึกษา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชัชฎาภรณ์ นาคแก้ว; เสกสรร สุธรรมานนท์; อารีย์ ธีรภาพเสรี; ภาสุรี แสงศุภวานิช; สิริรัตน์ สุวัชรชัยติวงศ์; นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 2021 วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย 0
131 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและปัจจัยของความน่าเชื่อถือที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบบออนไลน์ในจังหวัดตรัง ครรชิต เชื้อขำ; สรัญญา โยะหมาด; กฤติยา ดวงมณี 2021 วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 0
132 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยันค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกียรติยศ ศุภชัยรัตน์; ชวลิต เกิดทิพย์; วรลักษณ์ ชูกำเนิด 2021 วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 0
133 การพัฒนาแบบวัดความร่วมมือในการใช้ยาสำหรับคนไทย กมลชนก จงวิไลเกษม; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 2021 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
134 ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบคู่ตามหลักอิสลามต่อความตั้งใจในการเว้นช่วงการมีบุตร โดยใช้ยาฝังคุมกำเนิดในมารดาหลังคลอดวัยรุ่นมุสลิม นูรีมา ซู; สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ; วรางคณา ชัชเวช 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
135 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงผู้ประกอบการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ฮัมดี้ คอแด๊ะ; เอกรินทร์ สังทอง 2021 วารสารวิจยวิชาการ 0
136 ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำกับความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ธันย์ชนก มูสิกะเจริญ; อุทัย ปริญญาสุทธินันท์; เกษตรชัย และหีม 2021 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 0
137 การศึกษาระบบการบริหารผลการดำเนินงานขององค์กรรัฐวิสาหกิจ ตามแนวทาง Balanced Scorecards ปาริชาติ มณีมัย; สุธิภรณ์ ตรึกตรอง 2021 วารสารบริหารธุรกิจ 0
138 A Qualitative Study of Factors Facilitating the Engagement of Sundanese Women in Cervical Screening Ida Maryati; Praneed Songwathana; Umaporn Boonyasopun 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
139 ผลของการใช้ชุดสร้างฟองอากาศแบบเวนจูรี่ร่วมกับถังความดันต่อการเกิด ฟองอากาศขนาดไมครอนสำหรับใช้เติมออกซิเจนในน้ำ ปริญญา พานิชย์; ประไพพิศ ถาวรศรี; Chayut Nuntadusit 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
140 อุปมาและการอ้างเหตุผลในงานเขียนประเภทเรื่องเล่าจากประสบการณ์ เรื่องสิ่งสำคัญของชีวิตของนิ้วกลม จอมขวัญ สุทธินนท์ 2021 วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ 0
141 การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญญา เทพสิงห์; คมสันต์ วงค์วรรณ์; อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง 2021 Journal of Information and Learning 0
142 คุณลักษณะพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทย Jaruwat Songmuang; มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ; มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์; Yusop Boonsuk; สราวุธ สายทอง 2021 Journal of Information and Learning 0
143 การวิเคราะห์กลยุทธ์พัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการสอนภาษาอาหรับสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษาฝั่งทะเลอันดามัน สราวุธ สายทอง; มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ 2021 Journal of Information and Learning 0
144 นโยบายทางเศรษฐกิจและกฎหมายในการใช้หุ่นยนต์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ: กรณีศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างสหภาพยุโรป, แอฟริกาใต้ และประเทศไทย อรัชมน พิเชฐวรกุล; ณิชนันท์ คุปตานนท์; สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ 2021 วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0
145 ฉันอาศัยอยู่ในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวประเภทเกาะ: มุมมองของเด็กในวัยเรียน สุมัธยา ธรรมจักร; อารีย์ฏา ถิรสัตยาพิทักษ์ 2021 วารสารวิเทศศึกษา 0
146 การพัฒนาตำรับยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ป้ายปาก สุธานิธิ์ แก้วสินธุ์; ระพีพร ทองพันธ์; ศิริรัตน์ รณชัยมงคล; สนั่น ศุภธีรสกุล 2021 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0
147 ทำไมธุรกิจร้านอาหารไม่ประสบความสำเร็จและแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ Chainun Chaiyasain 2021 วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย 0
148 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แอปพลิเคชัน Flipgrid เพื่อส่งเสริมการสนทนาภาษาเกาหลี: กรณีศึกษานักศึกษา สาขาวิเทศศึกษา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนติมา บูรพาศิริวัฒน์ 2021 วารสารวิเทศศึกษา 0
149 การวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงสำรวจของแรงจูงใจนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ภาณุวัฒน์ ภักดีอักษร; ปทุมมาลัย พัฒโร 2021 วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ 0
150 ป้ายหาเสียง : วัจนกรรมของผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดปัตตานี จิรัชยา เจียวก๊ก; อาทิตยา สมโลก 2021 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 0
151 การใช้ยาสมุนไพรรักษาความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำพล บุญเพียร; อำพล บุญเพียร; สนั่น ศุภธีรสกุล; อรทัย เนียมสุวรรณ; ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์ 2021 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
152 การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบกะเปียดเครือ นงลักษณ์ กุลวรรัตต์; ทวีภรณ์ คีรีคช; ทวีภรณ์ คีรีคช; ปัญจพร สันทัดเลขา; ปัญจพร สันทัดเลขา; หวันฮูดา ปะดุกา; หวันฮูดา ปะดุกา 2021 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 0
153 การงดอาหารเช้าของเด็กนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในและนอกเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ลักษณา ไชยมงคล; อิมรอน กาแบ; นูรูดิง ดารี 2021 วารสารโภชนาการ 0
154 แนวทางการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์; พลากร สัตย์ซื่อ 2021 วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0
155 การศึกษาการเพิ่มขึ้นของกำลังต้านทานการดัดในระนาบของหน้าตัดคานเหล็กเซลลูลาร์ตามมาตรฐาน EN1993-1-1 และ ANSI/AISC 360-10 วรเทพ แซ่ล่อง; ปฐเมศ ผาณิตพจมาน; Nattapong Damrongwiriyanupap; Suchart Limkatanyu; ปรีดา ไชยมหาวัน; วรจักร จันทร์แว่น; อภิชาต บัวกล้า 2021 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
156 In Vitro the Impact of Surface Components and Environmental Factors on the Adhesion and Aggregation Ability of Oral Lactobacillus fermentum Penthip Saetang; Penthip Saetang; Rawee Teanpaisan; Rawee Teanpaisan; Supatcharin Piwat; Supatcharin Piwat 2021 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 0
157 การประเมินความรุนแรงของโรคใบจุดต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 2021 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 0
158 Metabolomics approach towards the chemical distribution in the sponge Penares cf. nux Oyenike O. Olatunji; Lothar Brecker; Anuchit Plubrukarn 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
159 การเปลี่ยนแปลงประชากรเพลี้ยไฟเมล่อน Thrips palmi Karny (Thysanoptera: Thripidae) และการเกิดโรคไวรัสในเมล่อน 2 สายพันธุ์ที่ปลูกภายใต้สภาพโรงเรือน เอกภพ บุญทอง; อรัญ งามผ่องใส; กราญ์จนา ถาอินชุม 2021 แก่นเกษตร 0
160 Effect of cleaning by whirlpool washing machine on heavy metal content and external contamination in commercially grown edible red seaweed, Gracilaria fisheri Rapeeporn Ruangchuay; Rapeeporn Ruangchuay; Chokchai Lueangthuwaprani; Chokchai Lueangthuwaprani; Suthon Kongrueang 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
161 The Performance of Real-Time Polymerase Chain Reaction in Patients with Scanty Positive Acid-Fast Bacilli Sputum Smear in Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis: 5-Year Retrospective Study Siripen Kanchanasuwan; Narongdet Kositpantawong 2021 Siriraj Medical Journal 0
162 Usage of herbal medicines among the elderly in a primary care unit in Hat Yai, Songkhla province, Thailand Thareerat Ananchaisarp; Supeecha Rungruang; Saralee Theerakulpisut; Peerada Kamsakul; Nichapat Nilbupha; Napat Chansawangphop; Jirameth Yiambunya; Jirayu Jarudamrongsak; Kanokwan Prasertsri 2021 Asian Biomedicine 0
163 การสำรวจหาเชื้ออะแคนทามีบาจากแหล่งดินโดยวิธีเพาะเลี้ยงในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย เครือวัลย์ ห้วนก้ง; พนม สุขจันทร์; Penporn Sujiwattanarat; ณัฐกาญจน์ แดงมณี; พีรพล สรยิง 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
164 การปรับปรุงตัวแปรในการเชื่อมรางรถไฟด้วยวิธีเทอร์มิทให้เหมาะสมกับประเทศไทย วิศรุต แสงวิมาน; Prapas Muangjunburee; รอมฎอน บูระพา; มูหามัด เต๊ะยอ 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
165 การประเมินความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) : ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อยกระดับศักยภาพชุมชน ดนุวัศ สุวรรณวงศ์; ภัทรพงษ์ เกริกสกุล; ฐิติวรรณ ชีววิภาส 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
166 ข้อพิจารณาในการปลูกพืชร่วมปาล์มน้ำมัน ธเนศ คอมเพ็ชร; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 2021 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 0
167 Development of combinative method using HPLC fingerprints and quantitative analysis for quality assessment of Chantaleela preparation Dujhathai Anekchai; Athip Sakunphueak; Athip Sakunphueak 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
168 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ความรุนแรง ประโยชน์และอุปสรรคของการส่องกล้องเพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้และไส้ตรงในกลุ่มที่มีความเสี่ยง โสภณา ว่องทวี; ทัศนีย์ ตันธนา; วิภา แซ่เซี้ย; นันท์นภัส พรุเพชรแก้ว; Worrawit Wanitsuwan 2021 วารสารพยาบาลศาสตร์ 0
169 ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทาง น้ำหนัก และรูปแบบการใช้งานของกระเป๋านักเรียนแบบล้อลากกับอาการปวดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น วนิดา แก้วมุณี; สุลักษณา ศศิอังกูร; อัจฉรา คนเที่ยง; มัสตูเราะห์ อามิง; ศวิตา ไชยาวิจิตร 2021 วารสารกายภาพบำบัด 0
170 ความต้องการมัคคุเทศก์ของผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ บัณฑิตา ฮันท์; ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์; ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์ 2021 วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
171 บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการตามสภาพที่เป็นจริงและตามความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มานะ รักษ์วงศ์ 2021 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0
172 ทักษะทางการเงินของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กันยปริณ ทองสามสี; อิสระ ทองสามสี; สรัญณี อุเส็นยาง 2021 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0
173 การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน:กรณีศึกษาตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจวบ ทองศรี; มีสกิน ปุนยัง 2021 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0
174 ปัจจัยในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานี กัลโสม หะแว; วันพิชิต ศรีสุข; พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์ 2021 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0
175 สมรรถนะของแรงงานข้ามชาติชาวไทยที่เป็นที่ต้องการในภาคธุรกิจ Shared Services and Outsourcing ในมาเลเซีย อรชา รักดี; ธวัช นุ้ยผอม; สุทธิศักดิ์ ดือเระ 2021 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0
176 การจำลองระบบแถวคอย : กรณีศึกษา คลินิกนรีเวช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ดารานาถ แต่นสุ่ย 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
177 การศึกษาองค์ประกอบทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ วีซานา อับดุลเลาะ; วุฒิชัย เนียมเทศ; เรชา ชูสุวรรณ; จิราวัฒน์ ตันสกุล 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
178 ผลการใช้ชุดกิจกรรมอาหารทางการแพทย์ต่อความรู้ความเข้าใจเเละการประยุกต์ใช้อาหารทางการแพทย์ของนักศึกษาสาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร ปิยาณี ศรียา; อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์; ลักษณา ไชยมงคล; อนิรุต เกปัน 2021 เวชสารแพทย์ทหารบก 0
179 SURPY Python Toolkit for Data Analysis Surasak Sangkhathat; Wison Laochareonsuk; Komwit Surachat 2021 วารสารศัลยศาสตร์ไทย 0
180 การกำจัดสารตั้งต้นของสารพลอยได้กลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำผิวดินและน้ำทิ้งโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนประจุที่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก ณัฐวิกรานต์ หมื่นภูเขียว; Watsa Khongnakorn; ปณิธาน จูฑาพร 2021 วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 0
181 Influence of associated cations on chloride ingress into concrete structures Nattapong Damrongwiriyanupap; Worathep Sae-Long; Suchart Limkatanyu; Yunping Xi 2021 Engineering Journal 0
182 ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดที่มีการกลับเป็นซ้ํา ณัฐธยาน์ แก้วเจริญ; ยุวติยา ปลอดภัย 2021 วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า 0
183 ความต้องการใช้โลหิตของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วรรณวิมล ยินดี; จรินทร์ บัวแก้ว 2021 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 0
184 Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study Jirawat Saetan; Jongdee Nopparat; Jongdee Nopparat; Chittipong Tipbunjong; Wipapan Khimmaktong; Uraporn Vongvatcharanon; Kosol Puriwattanakul; Boonsin Tangtrakulwanich; Chongdee Thammakhet-Buranachai; Chongdee Thammakhet-Buranachai; Wandee Udomuksorn 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
185 Effects of Warming on Carbon Utilization and Photosynthesis of Marine Primary Producers Chanida Saewong; Sirinattha Namnapol; Ming Sheng Ng; Sutinee Sinutok; Pimchanok Buapet 2021 Journal of Fisheries and Environment 0
186 Effects of Dissolved Inorganic Carbon and Oxygen Content on the Photosynthetic Characteristics of two Common Tropical Seagrasses Halophila ovalis (R. Br.) Hook. and Thalassia hemprichii (Ehrenb.) Pimchanok Buapet; Muhammad Heemboo 2021 Journal of Fisheries and Environment 0
187 Intercultural communication apprehension as a determinant of conflicmode Handini Trisasanti; Wanchai Dhammasaccakarn; Idsaratt Rinthaisong; Banthita Limpradit 2021 Kasetsart Journal of Social Sciences 0
188 Communication-related concerns of family caregivers of older adults living with dementia: A cross-sectional descriptive study Patcharee Komjakraphan; Sirikul Karuncharernpanit; Sasithon Kemsen; Thanthip Kitphaiboonchai; Suwanna Setthawatcharawanich 2021 Kasetsart Journal of Social Sciences 0
189 ผลของวัสดุปูพื้นต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความเข้มสีของกุ้งเชอรี่ ปาริชาต นิลวิเชียร; นิรันดร ภูวัน; ภุมเรศ เด็กหลี 2021 แก่นเกษตร 0
190 Isolation and production of prodigiosin and cycloprodigiosin from marine sponges-associated bacteria of the andaman coast of Thailand Tharanan Kongkapan; Naraid Suanyuk; Naraid Suanyuk; Suphada Kiriratnikom 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
191 การพัฒนากฎหมายโดรนขนส่งทางอากาศของประเทศไทย: ศึกษากรณีการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ พรพล เทศทอง; ภาณุพงศ์ เฉลิมสิน; อรัชมน พิเชฐวรกุล; ณัชชา สุขะวัธนกุล 2021 วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ 0
192 Curcuma lithophila and C. rufostriata (Zingiberaceae), two new species from Thailand, and additional notes on C. papilionacea Sutthinut Soonthornkalump; Tidarat Pungpairote; Sira Niwesrat; Jana ?korni?kov? 2021 Thai Forest Bulletin (Botany) 0
193 กิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดสงขลา สุรีย์พร กฤษเจริญ; กัญจนี พลอินทร์; จัณทร์ปภัสร์ เครือแก้ว ดีนกี้; มิ่งกมล อุตตสุรดี 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
194 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ดุลคิพลี หลังจิ; เอกรินทร์ สังทอง 2021 วารสารวิจยวิชาการ 0
195 ผลกระทบของทักษะทางการเงินที่มีผลต่อสภาวะหนี้สินของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร กลางใจ แสงวิจิตร; รัศมิ์จันทร์ ขวัญเมือง; พเนิน อินทะระ; พรทิพย์ จิระธำรง 2021 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0
196 “หนังสือบุด” เอกสารโบราณภาคใต้ที่ควรค่าต่อการศึกษา ร่มฉัตร ขุนทอง; กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน; อับดุลอาซิส อับดุลวาฮับ 2021 Journal of Information and Learning 0
197 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง กิ่งกมล เพชรศรี; กันตพร ยอดใชย; ทิพมาส ชิณวงศ์ 2021 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 0
198 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการและการแนะนำบอกต่อโรงแรมฮาลาลระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม วรางคณา ตันฑสันติสกุล; เมธาวี ว่องกิจ 2021 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 0
199 เพศวิถีในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง: บทบาทของพยาบาล กันตพร ยอดใชย 2021 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 0
200 ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของวิสัญญีพยาบาลในการช่วยวิสัญญีแพทย์ในการฉีดยาชาระงับความรู้สึกเข้าเส้นประสาทส่วนปลาย รงรอง เรืองจิระอุไร; สมฤทัย บุญชูดวง; วิศรา วรอัฐสิน; Maliwan Oofuvong 2021 ศรีนครินทร์เวชสาร 0
201 ความต้องการวิธีการส่งเสริมการทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์; พลากร สัตย์ซื่อ 2021 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 0
202 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำหรับนักศึกษาพยาบาล: การศึกษานำร่อง พิมพ์พนิต ภาศรี; สรณ สุวรรณเรืองศรี; กนกวรรณ หวนศรี; กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; อุมาพร ปุญญโสพรรณ 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
203 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลผู้จัดการรายกรณี โรคเรื้อรังโรงพยาบาลทั่วไปในภาคใต้ของประเทศไทย ปราณี จุลกศิลป์; ทัศนีย์ นะแส; ประภาพร ชูกำเหนิด 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
204 เส้นเอ็นเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส ลองกัสขาดเองที่พบในพนักงานฟาร์มเลี้ยงไก่ : รายงานผู้ป่วย สุรีย์พร ติงศภัทิย์; รัตนา จิรกาลวิศัลย์; อธิราช เมืองแสน 2021 วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 0
205 What do we know about lymphedema? Review Article Atthawit Mongkronwong; Chanatip Nilkarn; Nutthawut Akaranuchat 2021 Siriraj Medical Journal 0
206 Color Analysis and Tooth Shades among Maxillary Anterior Teeth and Premolars in Thai Population Chakree Ongthiemsak; Panita Chantanawilas; Kanwara Vilamas; Jiroj Maharat; Chutatip Losithong; Tanchanok Raknganchang; Thanyaphurt Utamavatin; Bussara Pongsermsuk 2021 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 0
207 ปริมาตรการสึกของเซรามิกและเคลือบฟันที่สบกับเซรามิกภายใต้สภาวะกรดและภาพจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด คณวัฒน์ แซ่บ่าง; ชโณทัย เฮงตระกูล 2021 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 0
208 การดูแลแบบประคับประคองสำหรับโรคไตเรื้อรัง: ประเด็นและข้อเสนอแนะสู่การพัฒนา กิตติกร นิลมานัต; ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ; เพ็ญพิชชา ถิ่นแก้ว 2021 วารสารสภาการพยาบาล 0
209 ความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการทำประกันภัยพืชผลในตำบลนาข้าวเสีย จังหวัดตรัง ประเทศไทย Krittiya Duangmanee; Natkamol Klinhom; Jiraporn Thepsiri; Thiyapa Sangtongkul; Kanjana Duangkaew 2021 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0
210 ความต้องการจำเป็นของครูอาสาสมัครจีนต่อวิทยากรฝ่ายไทย : กรณีศึกษาโครงการอบรมครูอาสาสมัครจีน (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 พิชัย แก้วบุตร 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0
211 การพัฒนาเครือข่ายการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ 2021 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 0
212 การจัดการขยะอาหารในครัวของโรงแรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการวัตถุดิบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Chainun Chaiyasain 2021 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 0
213 ???????-???????????? หมิงซิน ฟ่าน; เจียงจ้าว จง; การาดัษ เซตา 2021 วารสารจีนศึกษา 0
214 กลไกการให้บริการในวิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองมวน ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ชลธิชา ชุมอินทร์; ศิริรัตน์ อินทรัตน์; สุธิมาภรณ์ วิ้นฉ้วน; ธีรภัทร ปานดำ; อภิษฎา นุ้ยผุด; ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง 2021 วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 0
215 ผลของน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1 ในระยะอนุบาลแรก นาฎอนงค์ เมืองนาโพธิ์; วิชัย หวังวโรดม; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 2021 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
216 ความสามารถในการตอบสนองทางดิจิทัลต่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และประทุษวาจาออนไลน์ของเด็ก : ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลา สุจิตรา แก้วสีนวล; ฤทัยชนนี สิทธิชัย 2021 วารสารสารสนเทศศาสตร์ 0
217 Separation of diethylpyrocarbonate-modified histidine-containing peptides using strong cation exchange chromatography Pongsakorn Thawonpan; Supinya Thanapongpichat; Watthanachai Jumpathong; Aung Win Tun; Churat Weeraphan; Worrawit Wanitsuwan; Worrawit Wanitsuwan; Hansuk Buncherd; Hansuk Buncherd 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
218 An algorithm for packing postal items into roll pallets: A case study on a local branch of Thailand Post Pakwan Riyapan; Sofar Tehroh; Fareeda Maeroh; Arthit Intarasit 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
219 ผลของโมบายแอปพลิเคชันการเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลสุขภาพช่องปาก ต่อพฤติกรรมการป้องกันและการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ ในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ทัชมาศ ไทยเล็ก; วันธณี วิรุฬห์พานิช; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
220 Ethical Reasoning in Thai Nurse’s Practices: A Qualitative Study Aurawan Janmanee; Wandee Suttharangsee; Aranya Chaowalit 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
221 Ethanol Extraction of Active Ingredients and Antioxidants from Germinated Sangyod Rice Nirana Chairerk; Prukraya Pongyeela; Juntima Chungsiriporn; Nirattisai Rakmak 2021 Applied Science and Engineering Progress 0
222 Understanding the Meaning of Talented Youth Well-Being by Javanese Muslim Parents Nur Setiawati Dewi; Piyanuch Jittanoon; Wantanee Wiroonpanich 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
223 สภาพการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เต็มศิริ สองเมือง; วิชัย นภาพงศ์; เกสรี ลัดเลีย; โอภาส เกาไศยาภรณ์ 2021 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 0
224 ผลของการจัดกิจกรรมการเล่นของนักศึกษาพยาบาลต่อความสุขของผู้ป่วยเด็กและความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็ก บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; อรอนงค์ มาลา; ปราณี คำจันทร์; จุฑารัตน์ คงเพ็ชร; เสาวนีย์ จินนุกูล; พัชวิรินทร์ สุวรรณประไพ 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
225 Ovarian histology of toadfish batrachomoeus trispinosus from pranburi river estuary, Thailand Sinlapachai Senarat; Jes Kettratad; Jes Kettratad; Piyakorn Boonyoung; Wannee Jiraungkoorskul; Gen Kaneko; Ezra Mongkolchaichana; Theerakamol Pengsakul 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
226 Larval mosquito (Diptera: Culicidae) abundance in relation with environmental conditions of pitcher plants nepenthes mirabilis var. mirabilis in Songkhla province, Thailand Vutthy Vong; Arshad Ali; Sarayut Onsanit; Suraphon Thitithanakul; Nawee Noon-Anant; Theerakamol Pengsakul 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
227 The efficiency of herbal on blood clotting and wound healing of ear notched pigs Kittiphong Tippaya; Ruttayaporn Ngasaman; Kridda Chukiatsiri 2021 เวชชสารสัตวแพทย์ 0
228 Zinc supplementation improves semen quality in boars Supitcha Kaewma; Supitcha Kaewma; Sanya Suphappornchai; Junpen Suwimonteerabutr; Nutthee Am-In 2021 เวชชสารสัตวแพทย์ 0
229 Bound conditions on n-polynomials whose coefficients, roots and critical points are integers Aniruth Phon-On; Areeyuth Sama-Ae 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
230 การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์เพื่อลดระยะเวลารอคอยสัญญาณไฟจราจร ณ แยกท่ากูบ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จริยา เสกสรรค์; ศรินทิพย์ อนุรักษ์; ฉนัดดา ชูสมบัติ; ฐิติกานต์ คำครุฑ; สุพิชชา วงษ์สุเทพ 2021 วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย 0
231 G-control Charts for Contamination Rates of Blood Cultures in a University Hospital Tharntip Sangsuwan; Rungtip Darayon; Silom Jamulitrat 2021 Siriraj Medical Journal 0
232 อิทธิพลของผลตอบแทนผู้บริหารต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พจนารถ ฤทธิเดช; ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์; มัทนชัย สุทธิพันธุ์ 2021 วารสารการบัญชีและการจัดการ 0
233 A single mutation in the carbohydrate-binding module enhances cellulase activity in bacillus amyloliquefaciens mutant Nitipol Polsa; Chomphunuch Songsiriritthigul; Chomphunuch Songsiriritthigul; wasana suyotha; Sugunya Suebsan; Sugunya Suebsan; Somboon Anantalabhochai; Somboon Anantalabhochai; Kanta Sangwijit 2021 Walailak Journal of Science and Technology 0
234 Preparation of activated carbon from bagasse by microwave-assisted phosphoric acid activation Suthatip Sinyoung; Weerawut Chaiwat; Kittipong Kunchariyakun; Kittipong Kunchariyakun 2021 Walailak Journal of Science and Technology 0
235 Diagnosis of Cardiac Transthyretin Amyloidosis by Technetium-99m Pyrophosphate Heart Scan, Confirmed by Genetic Mutations: Case Report Siwaporn Rattanamanee; Thanyalak Samphantharat 2021 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
236 Predictors of intention to obtain HPV vaccination among thai female college students Sukmadewi Sukmadewi; Kamonthip Wiwattanawongsa; Sopen Chunuan; Aris Widayati 2021 Walailak Journal of Science and Technology 0
237 แปลตัวเปลี่ยนตน : ข้อพิจารณาเรื่องการแปลในปรัชญาของปอล ริเกอร์ รชฎ สาตราวุธ 2021 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 0
238 สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังพากับความเป็นผู้ประกอบการสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภัทราพร แสงทวี; อุทัย ปริญญาสุทธินันท์; เกษตรชัย และหีม 2021 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 0
239 ความหลากหลายของเทอริโดไฟต์บริเวณเขาหงอนนาค จังหวัดกระบี่ ฐิติยา เปี่ยมเจริญวุฒิ; อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; สหัช จันทนาอรพินท์1 2021 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 0
240 การจัดตารางการทำงานเพื่อลดต้นทุนแรงงานของบริษัทผลิตภัณฑ์ ปลากระป๋องสยามจำกัด จังหวัดสตูล ประเทศไทย กิตติศักดิ์ ถิ่นพันธุ์; ชารีตาร์ งะเจ๊ะ 2021 วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต 0
241 Acceleration of acid-catalyzed transesterification reaction by minimizing glycerol to fatty acid methyl ester ratio Watcharin Rattanapong; Kulchanat Prasertsit; Chakrit Tongurai 2021 Chiang Mai Journal of Science 0
242 กลไกการจัดการสถานการณ์ COVID – 19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง; นัฐฐิภา นิ่มเกต; ณัฐวดี เที่ยงธรรม; วรรณวิภา รองเดช; วรรณธิดา รองเดช 2021 วารสารการบริหารท้องถิ่น 0
243 Thai English, Acceptable or Just Likable? A Study of Foreign Tourists’ Perception of Thai English Kukiat Phuengpitipornchai; Adisa Teo 2021 Journal of Studies in the English Language 0
244 Normal reference ranges of serum testosterone and gonadotropins in Thai fertile men: A cross-sectional study in a single tertiary center Thakorn Pruktanakul; Kittithat Taemkaew; Tippawan Liabsuetrakul; Rattana Leelawattana; Noppadol Kietsiriroje 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
245 บทบาทอาชีวศึกษากับการพัฒนาทักษะแรงงานสู่การพัฒนาเมืองต้นแบบศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์; เรชา ชูสุวรรณ; ชวลิต เกิดทิพย์ 2021 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 0
246 Nutrient digestibility, fermentation pattern, blood biochemical level and inflammatory response of nulliparous dairy goats fed with various levels of oil palm fronds Ulia Renfelia Baysi; Pramote Paengkoum; Wanwisa Ngampongsai; Chaiyawan Wattanachant; Pin Chanjula; Pitunart Noosen 2021 เวชชสารสัตวแพทย์ 0
247 Features of jatropha curcas seed oil in relation to different pollination methods Nilubol Nuanjunkong; Chakrit Tongurai; Jason T. C. Tzen; Pei-Luen Jiang; Upatham Meesawat 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
248 Effects of pomegranate rind (Punica granatum linn.) and guava leaf extract (psidium guajava linn.) for inhibition of multidrug resistant escherichia coli recovered from diarrhoeal piglets Kridda Chukiatsiri; Kittiphong Tippaya; Ruttayaporn Ngasaman 2021 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
249 A Checklist of Nycteribiid and Streblid Bat Flies (Diptera: Nycteribiidae and Streblidae) from Thailand with Thirteen New Records for the Country Abdulloh Samoh; Vatanya Pantip; Pipat Soisook 2021 Tropical Natural History 0
250 The Morphological Variation of the Genus Rhododendron (Ericaceae) in Himalayan Ranges of Bhutan Sangay Namgay; Sangay Namgay; Kitichate Sridith 2021 Tropical Natural History 0
251 Plant Species Composition of Shingkhar High Altitude Wetland in Bumthang, Bhutan Dorji Wangchuk; Kitichate Sridith 2021 Tropical Natural History 0
252 การจัดการด้านปัจจัยพื้นฐานของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี : ภายใต้บริบทการบริการสาธารณะ ธนภณ ภู่มาลา; อณคอร ชูยิ้ม; มนสิชา สร้อยสน 2021 วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 0
253 การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลเกาะลันตาโดยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนแบบอิงกิจกรรม วันชัย อินทอง; กุลจิรา อุดมอักษร 2021 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
254 ผลของการที่ผู้บริโภคใช้เกณฑ์การประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วัลลภา สายสินธุ์; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 2021 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
255 แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการระงับความปวดระหว่างผ่าตัดสำหรับการผ่าตัด แบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็กโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย สุดสยาม มานุวงศ์; อุ้มจิต วิทยาไพโรจน์; สมบูรณ์ เทียนทอง; พนารัตน์ รัตนสุวรรณ; พรอรุณ เจริญราช; นุชนารถ บุญจึงมงคล; อรกัญญา ฉิมพาลี; วัลภา อานันทศุภกุล; ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ; ฐิติกัญญา ดวงรัตน์; มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน; สุวิมล ต่างวิวัฒน์; สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์; ประภา รัตนไชย 2021 วิสัญญีสาร 0
256 แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการป้องกันและรักษาภาวะคลื่นไส้อาเจียนหลังการผ่าตัด โดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อุ้มจิต วิทยาไพโรจน์; สมบูรณ์ เทียนทอง; พนารัตน์ รัตนสุวรรณ; พรอรุณ เจริญราช; นุชนารถ บุญจึงมงคล; สุดสยาม มานุวงศ์; อรกัญญา ฉิมพาลี; วัลภา อานันทศุภกุล; ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ; ฐิติกัญญา ดวงรัตน์; มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน; Suwimon Tangwiwat; สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์; ประภา รัตนไชย 2021 วิสัญญีสาร 0
257 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความถูกต้องในการคัดแยกผู้ป่วยที่ไม่ใช่การบาดเจ็บ ของพยาบาลแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ศลิษา บินสะมะ; ขนิษฐา นาคะ; เนตรนภา คู่พันธวี 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
258 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อเกิดไฟไหม้ในช่วงแล้งบริเวณพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอเอชพีและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อานันต์ คำภีระ; ธิรดา ยงสถิตศักดิ์; พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย; กาญจนา เกิดกุรัง 2021 Thai Journal of Science and Technology 0
259 กรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าดิสทีเมียกลับเข้าทำงาน รดาพร สุบงกฎ; รัตนา จิรกาลวิศัลย์; วสวัฒน์ ถิ่นพังงา 2021 วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 0
260 ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาบัญชีบริหารสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) บุญฑริกา ใจกระจ่าง 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 0
261 The Meaning of Being Adolescent Mothers while Simultaneously Rearing Children and Studying Benyapa Thitimapong 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
262 ถอดบทเรียนการออกแบบรายวิชาและกิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง และจิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดิเรก หมานมานะ; ซัมซู สาอุ; อริศ หัสมา; Asama Mungkornchai; สุธีรา โกมลมาลัย 2021 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 0
263 New species and new records for the climber genus Friesodielsia (Annonaceae) in the flora of Thailand Charan Leeratiwong; Piya Chalermglin; Jiratthi Satthaporn; Kithisak Aongyong; David M Johnson 2021 Thai Forest Bulletin (Botany) 0
264 Senge’s Learning Organization: Measurement and Validation of the Model within Thailand Context Abdulhakam Hengpiya; Niloh Wea-U-Seng; Samsoo Sa-U 2021 วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
265 ?? ???? ???? ??????? ???????: ???????? ??????? ?????????? ???? ?????? ????; ???? ??????; ????? ??????? 2021 วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
266 ????? ???????? ??? ??????? ???????? ?????????? ??????? ??????? ????; ??? ?????; ??? ???? ?????? 2021 วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
267 อุมมะฮ์ วะสัฏ – ประชาชาติตรงกลาง: แนวคิดการจัดวางทางอารยธรรมของมนุษย์ในอิสลาม ทวีศักดิ์ อุปมา; Abdulroning Suetair 2021 วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
268 Epidemiological Workforce for Current and Future Pandemic Control Virasakdi Chongsuvivatwong 2021 Outbreak, Surveillance, Investigation & Response 0
269 ผลของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบวาดภาพต่อเติมที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง สุวภา บุญอุไร; ชัยยา น้อยนารถ; รุ่งทวี พรรณา; พลธาวิน วัชรทรธำรงค์ 2021 วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0
270 Mode of action and antibacterial activity of ethanolic ant plant tuber extract inhibiting growth of staphylococcus aureus and escherichia coli Theera Srisawat; Narueparn Sukkasam; Jirawadee Uppala; Chananchita Nilake; Kanokrat Keawchai; Amita Chujan; Chuthapond Musimun; Parinuch Chumkaew; Patima Permpoonpattana 2021 Walailak Journal of Science and Technology 0
271 Survival of patients after left-to-right shunt repaired of congenital heart defect: A comparison between baseline pulmonary vascular resistances Jirayut Jarutach; Supaporn Roymanee; Kanjarut Wongwaitaweewong 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
272 Factors associated with in-hospital mortality in severe burn patients in songklanagarind hospital: A retrospective study Atthawit Mongkornwong; รัศมี สังข์ทอง; Thara Tunthanathip; Surasak Sangkhathat 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
273 Postural restriction in benign paroxysmal positional vertigo: A randomized clinical trial Yuvatiya Plodpai; Pattarawadee Prayuenyong 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
274 Patient under investigation for COVID-19 undergoing appendectomy at songklanagarind hospital ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ; Maliwan Oofuvong; Nussara Dilokrattanaphichit; Wiparat Juthasantikul; Pannipa Phakam; Maliwan Oearsakul 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
275 Family system functioning in caring for thai survivors with severe traumatic brain injury Sumamita Sawasdinaruenart; Warunee Fongkaew; ประณีต ส่งวัฒนา; Hilaire J. Thompson; Nuttamon Vuttanon; Chanchai Yothayai 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
276 Uretero-duodenal fistula as a result from ureteropelvic junction obstruction correction: Case report Teeranop Choorit; Worapat Attawettayanon; Virote Chalieopanyarwong 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
277 แบบจำลองสมการโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต อาริฟ ศิริวัฒน์; ปรเมศวร์ เหลือเทพ; สิทธา เจนศิริศักด์ 2021 วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 0
278 Biopolymer test kit for colorimetric detection of chlorine in water Worawit Wongniramaikul; Worawit Wongniramaikul; Hataikran Sangtong; Aree Choodum 2021 Engineering Journal 0
279 Guidelines for Enhancing Institutional Commitment of Students at Risk of Dropping Out of Walailak University Wilunsiree Thorrarit; Chawalit Kerdtip; Nopadol Nimsuwan 2021 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
280 วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคใต้กับสวัสดิการของรัฐด้านความมั่นคงของมนุษย์ วิสุทธิณี ธานีรัตน์ 2021 วารสาร มจร การพัฒนาสังคม 0
281 การประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชุติกาญจน์ เพ็ชร์แก้ว; อัสมัน แตอาลี; ยูโซะ ตาเละ; ยาฮารี กาเซ็ง; ยามูดิน สาและ 2021 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี 0
282 ผลของการให้คำปรึกษาแบบคู่และการสนับสนุนของสามี ต่อระดับความเข้มข้นของเลือดในสตรีตั้งครรภ์มุสลิมที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก มนัสมีน เจะโนะ; รูสอัสซียานี วานิ; ฟารีซา อิหะโละ; สัลมา ชูอ่อน; เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ 2021 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 0
283 ผลการฝึกโยคะต่อสมรรถภาพทางกาย ความสุขและทุนจิตวิทยาเชิงบวก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์; อริยา คูหา; สุจิรา วิชัยดิษฐ 2021 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 0
284 ผลของโปรแกรมการบริหารร่างกายแบบมณีเวชร่วมกับการหายใจแบบปราณายามะ ต่อการเจ็บครรภ์คลอดและระยะเวลาคลอดของหญิงตั้งครรภ์แรก รีนา มะโน; โสเพ็ญ ชูนวล; วิไลพร สมานกสิกรณ์ 2021 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 0
285 ผลกระทบของเทคนิคการพยากรณ์แบบเอ็กโปเนนเชียลต่อค่าดัชนีบูลวิปเอฟเฟค ภายใต้การสั่งซื้อสินค้าจากสองแหล่งในโซ่อุปทาน กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข; วริษา ต่างใจ; ทศพล เกียรติเจริญผล; ลัคน์สิริ ตรีรานุรัตน์; ดารินทร์ ล้วนวิเศษ; อภิรดี สุขมิลินท์; จารุวรรณ แก้วล้วน; จุฑามาศ เกษแก้ว; กนกกรรณ์ ลี้โรจนาประภา 2021 วิศวสารลาดกระบัง 0
286 ผลการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับการเรียนรู้ผ่านแผนที่มโนทัศน์ และการสะท้อนคิดต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาล ในจังหวัดปัตตานี รัตติกาล เรืองฤทธิ์; ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ 2021 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 0
287 อิทธิพลความคิดผู้นำศาสนาอิสลามและพุทธที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมกับพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญญา เทพสิงห์; เกษตรชัย และหีม; และฮัสบุลเลาะ อาคิสสกุล 2021 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0
288 ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นิสา แป้นเชียร; เอกรินทร์ สังทอง 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 0
289 โอกาสและความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ในทางทันตกรรม ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร; อิศราวรรณ เกิดไกรชัยวัฒน์ 2021 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0
290 ความรู้โรคหลอดเลือดสมองและพฤติกรรมป้องกัน ของกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง: กรณีศึกษาตำบลห้วยนาง จังหวัดตรัง ปิยะนุช จิตตนูนท์; อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง; วิชัย อารับ; สุวนิตย์ วงศ์ยงค์ศิลป์; ญนัท วอลเตอร์ 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
291 กระบวนการสร้างสมดุลชีวิตของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น: การมีชีวิตสมบูรณ์และพึ่งตนเองได้ สรณ สุวรรณเรืองศรี; โสเพ็ญ ชูนวล; กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; จิตรานันท์ กุลทนันท์; ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
292 แนวทางการยกระดับความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ 2021 วารสารการเมืองการปกครอง 0
293 อิทธิพลของทัศนคติ ความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวังในผลลัพธ์ต่อการผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตาณิกา หลานวงค์; กิรณา ภักดีฉนวน; Nongnut Boonyoung; ประภาพร ชูกำเหนิด 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
294 ระยะเวลาการใช้หน้าจอในเด็กอายุ 2 เดือน - 6 ปี และภาวะซึมเศร้าของมารดา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วริยา ฉัตรแดง; Napakkawat Buathong; จิรดา ประสาทพรศิริโชค; ศศิธร ปรีชาวุฒิเดช 2021 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 0
295 Geochemical Characterization of Hot Spring Waters from Southern Thailand as the Base for Geothermal Energy Utilization Wipada Ngansom; Helmut D?rrast 2021 EnvironmentAsia 1
296 Antimicrobial Resistance Patterns Amid Community-Acquired Uropathogens in Outpatient Settings of a Tertiary Care Hospital in Thailand Tharntip Sangsuwan; Khongkrit Jariyasoonthornkit; Silom Jamulitrat 2021 Siriraj Medical Journal 0
297 การกระจายตัวและการระบุชนิดไส้เดือนฝอยรากปมในพื้นที่เพาะปลูกข้าวจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย ธนัญชนก ไชยรินทร์; Natthidech Beesa; Natthidech Beesa; Kansiree Jindapunnapat; Buncha Chinnasri 2021 แก่นเกษตร 0
298 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าความห่างของสกรูในการยึดสปอยเลอร์ ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข; ทศพล เกียรติเจริญผล; ฮนูฟ ไวยรูป; ทัตพล กุลวงศ์; ลัคน์สิริ ตรีรานุรัตน์ 2021 วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 0
299 ผลของเวลาในการระเหยของตัวทำละลาย และตัวทำละลายร่วมกับอะซิโตนต่อลักษณะสัณฐานของเยื่อแผ่นในกระบวนการผลิตเยื่อแผ่นพอลิซัลโฟน ชัยภรณ์ แก้วอ่อน; อัญนิกา วุ่นคง; อภินทร์รัตน์ ขันแกล้ว; โสรญา เรืองดิษฐ์ 2021 วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 0
300 การนำเสนอมุมมองความรักของชายรักชาย : กรณีศึกษานวนิยาย “เดือนเกี้ยวเดือน” พิชามญชุ์ วรรณชาติ; สัญฑัต แก้วแหลม 2021 วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 0
301 อัตราส่วนจำนวนเต็มของอนุกรมที่เรียงติดกัน สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์; เสฎฐวุฒิ เพชรแก้ว 2021 วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
302 ความต้องการแรงงานและช่องว่างสมรรถนะสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมืองต้นแบบการค้าชายแดน อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ชุติกาญจน์ เพ็ชร์แก้ว; นิเลาะ แวอุเซ็ง; ซาฝีอี อาดํา; ธมยันตี ประยูรพันธ์; มัณฑนา กระโหวงศ์; รอยฮาน สะอารี; วีรศักดิ์ โศจิพันธุ์ 2021 วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 0
303 องค์ความรู้ในการจัดการชีวิตให้มีความสุข: กรณีศึกษาชาวสวนผู้ประสบความสำเร็จจากการคิดนอกกรอบ Wanchai Dhammasaccakarn; อังคณา ธรรมสัจการ; พรนค์พิเชฐ แห่งหน; พระวรรณไชย สิริวณฺโณ; วาสนา ม่วงแนม 2021 มนุษยศาสตร์สาร 0
304 Forecasting world tuna catches with arima-spline and arima-neural networks models Boonmee Lee; Suhartono Suhartono; Apiradee Lim; Sung Keuk Ahn 2021 Walailak Journal of Science and Technology 0
305 Effect of solvents and extraction conditions on the properties of crude rice bran oil Benchamaporn Pimpa; Chakree Thongraung; Pornpong Sutthirak 2021 Walailak Journal of Science and Technology 0
306 อิทธิพลของความคุ้นเคยทางวัฒนธรรมต่อความเข้าใจ ในการอ่านและทัศนคติต่อเรื่องสั้นภาษาอังกฤษที่เขียนโดยนักเขียนเจ้าของภาษาและนักเขียนไทย ประสิทธิ์ เพชรหนูเสด; ธัญภา พลานุกูลวงศ์ 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
307 ประสิทธิผลของการใช้บันทึกไวยากรณ์และการให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาความสามารถด้านไวยากรณ์สำหรับการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พัชพรรณ สาคันลัย; พนิดา สุขศรีเมือง 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
308 ประสบการณ์การดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง นิสาชล สุขแก้ว; วรางคณา ชัชเวช; สุรีย์พร กฤษเจริญ 2021 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 0
309 พระสงฆ์เชื้อสายสยามกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย วิจักร์ พงษ์พันธ์; ปัญญา เทพสิงห์; เก็ตถวา บุญปราการ 2021 อินทนิลทักษิณสาร 0
310 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาต้นแบบอาชีพสตรีมุสลิม หมู่บ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สุธิรัส ชูชื่น 2021 วารสารการเมืองการปกครอง 0
311 The Relationship between Mental Health with the Level of Empathy Among Medical Students in Southern Thailand: A University-Based CrossSectional Study Katti Sathaporn; Jarurin Pitanupong 2021 Siriraj Medical Journal 0
312 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น: การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ ทิพย์สุดา พรหมดนตรี; จินตนา ดำเกลี้ยง 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
313 ผลของการเสริมสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Nostoc commune Vaucher TISTR 8870 ต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและการสร้างสีของปลากัด (Betta splendens Regan, 1910) สมรักษ์ รอดเจริญ; ฐิรารัตน์ แก้วจำนง; ธัชชา สามพิมพ์; การุณ ทองประจุแก้ว; นัทท์ นันทพงศ์; อำนวยโชค เวชกุล; มานพ อาดำ; เสาวลักษณ์ มาลาวะ 2021 วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 0
314 R&D Spending and Share Price of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand Muttanachai Suttipun 2021 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0
315 Job-Seeking Anxiety Resilience and Family Influence on Career Decision-Making among Senior Undergraduate Students in Southern Thailand during the COVID -19 Pandemic Napakkawat Buathong; Nattapong Pattanalertpaiboon; Kanokpit Wattanapaiboon; Jeerapat Piriyakoontorn; Chutikarn Thaweechai; Pratsara Pinkaew; Phurinut Sriket; Warat Setasuban; Suppanut Komjakraphan 2021 Siriraj Medical Journal 0
316 ผลการใช้หนังสือนิทานจ๊ะเอ๋ (ฉบับยาวี-ไทย) ต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวและพัฒนาการบุตรก่อนวัยเรียนของครอบครัวมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นัชชิมา บาเกาะ; มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์; รุสนี ปาเซเลาะ; ฝ้ายลิกา ยาแดง; อิลฮัม หะยีมะสาและ 2021 Journal of Information and Learning 0
317 ผลของไนโตรเจนร่วมกับ Bacillus subtilis สายพันธุ์ SM1 ต่อการควบคุมเชื้อรา Rigidoporus microporus สายพันธุ์ NK6 สาเหตุโรครากขาวของยางพาราในสภาพห้องปฏิบัติการ อุบลวรรณ ผลทวีชัย; อัจฉรา เพ็งหนู 2021 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 0
318 การศึกษาผลของโครงงานแบบสะเต็มที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนและความเชื่อของครูและนักเรียนที่ว่าโครงงานแบบสะเต็มสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ บุญญิสา แซ่หล่อ; วาสนา บุญแสวง 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
319 บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม: กรณีโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา ประจวบ ทองศรี; พระบุญมา แหมทอง 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
320 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจวบ ทองศรี; รังสฤษ ล่าหับ 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
321 ค่านิยมการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูที่มีความหลากหลายกลุ่มวัยในวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา ชวลิต เกิดทิพย์; สุปราณี ใบหมัด 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
322 การเสริมสมรรถนะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ตามแนวคิดการทบทวนทักษะและการพัฒนาทักษะ เกียรติยศ ศุภชัยรัตน์; ชวลิต เกิดทิพย์; วรลักษณ์ ชูกำเนิด 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
323 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมในการป้องกันการเกิดแผลกดทับของผู้ดูแล และอุบัติการณ์ การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพา รัดใจ เวชประสิทธ์; นอวาตี มะยิ; วิภา แซ่เซี้ย 2021 วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล 0
324 บทบาทพยาบาลและผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 11 แก้วกาญจน์ บัวมาก; เรวดี เพชรศิราสัณห์; นัยนา หนูนิล 2021 วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล 0
325 บทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางของสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การกับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ โสภิตา ยังเจ็ก; อิศรัฏฐ์ รินไธสง 2021 วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 0
326 การแจกแจงเบ้ปรกติ กรณีตัวแปรเดียว พรฑิตา ทิวทัศน์ 2021 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 0
327 Identification of Soft Fall based on Falling State Occurrences Thein Gi Kyaw; Anant Choksuriwong; Nikom Suvonvorn 2021 ECTI Transactions on Computer and Information Technology 0
328 Large Scalar Multiplication Algorithm using Modified Pell Numbers for Key Generation Fudailah Duemong; Ladda Preechaveerakul 2021 ECTI Transactions on Computer and Information Technology 0
329 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยผลจากสถานการณ์กับปัญหาสุขภาพจิตของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฟุรกอน อาแวกาจิ; สุเมธ พรหมอินทร์; เกษตรชัย และหีม 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
330 แมกนีเซียมในดิน : สถานะและสัดส่วนต่อโพแทสเซียมและแคลเซียมในดินปลูกพืชเศรษฐกิจทางภาคใต้ของประเทศไทย Jumpen Onthong; พงศ์มนัส กิจประสงค์; Khwunta Khawmee; Chakkrit Poonpakdee 2021 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
331 นวัตกรรมการสรรหาคนที่ “ใช่”: กระแสโลกและความท้าทายของราชการไทย สุชานุช พันธนียะ; พฤฒ ยวนแหล 2021 วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ 1
332 การวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารชนิดหลักในกระเพาะอาหารปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลา ด้วยการใช้ดัชนีความสำคัญ เอกนรินทร์ รอดเจริญ; บงกช วิชาชูเชิด; วรวัช เขียดน้อย; วัชริศ ตั่นไพโรจน์; สุพัตรา สมดวง 2021 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 0
333 การสะสมธาตุอาหารในดินและใบของต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก ภายใต้การจัดการปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยดและปุ๋ยเม็ด จักรัตน์ อโณทัย; อธิวัฒน์ ขาวสวี; ธนัญชนก ไชยรินทร์ 2021 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 0
334 ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้ที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประภาพรรณ วัฒนะ; วันชัย ธรรมสัจการ; มาลี สบายยิ่ง 2021 วารสารปาริชาต 0
335 การปรับตัวด้านศาสนาและชาติพันธุ์ของนักศึกษามลายูมุสลิมที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Siriporn Pengjan 2021 วารสารปาริชาต 0
336 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจชำระเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สิริพรรณ แซ่ติ่ม 2021 วารสารปาริชาต 0
337 Acute reversible motor predominant polyradiculoneuropathy among THAI prisoners after the outbreak of h3n2 influenza: A case series Phichamon Khanittanuphong; Thanyalak Amornpojnimman; Sirichai Cheewatanakornkul; Watchara Viratyaporn; Ittipon Preechawettayakul; Chorfa Buntong; Pat Korathanakhun; Erinkathleen O’Ferrall 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
338 สมบัติของดินและองค์ประกอบของคาร์บอนอินทรีย์โดยใช้เทคนิคอินฟาเรดในดินปลูกยางพาราภายใต้พืชร่วมยางพาราที่ต่างกัน Khwunta Khawmee; วสิทธิ์ แซ่เตียว; Jumpen Onthong 2021 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
339 การพัฒนาและผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติด สยาภรณ์ เดชดี; อรวรรณ หนูแก้ว 2021 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 0
340 ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ และการให้ความรู้โดยเภสัชกรในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชะอวด กรกมล รุกขพันธ์; ยุดาวดี รักชู 2021 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
341 บทวิเคราะห์การดำรงรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมจีนในไทยผ่านสถาบันสำคัญทางสังคม กิตตินันท์ เครือแพทย์; เกษตรชัย และหีม; วันชัย ธรรมสัจการ 2021 วารสารภาษาและวัฒนธรรม 0
342 Patterns of Kratom Use among Male Drug Users in the Deep South of Thailand Wit Wichaidit; Muhammadfahmee Talek; Linda B. Cottler; Sawitri Assanangkornchai 2021 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 0
343 ความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาจากจังหวัดสงขลา ประเทศไทย จิรวัฒน์ ทิววัฒน์ปกรณ์; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2021 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 0
344 การศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความเป็นพื้นที่ที่สามของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันวิสาข์ เพชรบุรี; สิริภัทร์ โชติช่วง 2021 วารสารธุรกิจปริทัศน์ 0
345 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมบริเวณอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ สิริภัทร์ โชติช่วง; ผสุดี กลางรัก 2021 วารสารธุรกิจปริทัศน์ 0
346 You understand i Na Ka?: A study of comprehensibility of thai english to foreign tourists Kukiet Phuengpitipornchai; Adisa Teo 2021 วารสารภาษา 0
347 Thai tertiary learners’ attitudes towards their thai english accent Eric A. Ambele; Yusop Boonsuk 2021 วารสารภาษา 0
348 ประสบการณ์การสื่อสารกับผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาของญาติผู้ดูแล พัชรี คมจักรพันธุ์; ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์ 2021 Pacific Rim International Journal of Nursing Research 0
349 ผลของการผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลังคดในวัยรุ่นชนิดไม่ทราบสาเหตุด้วยเทคนิค Rod Derotation ไพโรจน์ วราชิต; ประดิษฐ์ แท่นธรรมโรจน์; จักรพันธ์ ตันตระการสกุล; เรียมจันทร์ ทองหนู; วงษ์ธวัช เหลี่ยวรุ่งเรือง 2021 วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 0
350 แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการงดน้ำและอาหารก่อนได้รับการผ่าตัดและหัตถการ โดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย สุวิมล ต่างวิวัฒน์; มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน; คัทลียา เกษมศิริ; พรอรุณ เจริญราช; นุชนารถ บุญจึงมงคล; เนรัญชลา สุนทรเกส; กฤษณะ นองเนือง; วรินี เล็กประเสริฐ; งามจิตร์ ภัทรวิทย์; เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรื่อง; วีรนุช ธีระสุนทรวงศ์; มิทธิรา พิณโสภณ; ธิดารัตน์ อริยานุชิตกุล; สมบูรณ์ เทียนทอง; สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 2021 วิสัญญีสาร 0
351 ระดับสุขภาพจิตของแพทย์ไทยจบใหม่ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์; ปรัตถกร ตันติวชิรฐากูร 2021 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 0
352 แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับคลินิกประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการระงับ ความรู้สึกที่ให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็กโดยราชวิทยาลัย วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน; อุ้มจิต วิทยาไพโรจน์; สมบูรณ์ เทียนทอง; พนารัตน์ รัตนสุวรรณ; พรอรุณ เจริญราช; นุชนารถ บุญจึงมงคล; สุดสยาม มานุวงศ์; อรกัญญา ฉิมพาลี; วัลภา อานันทศุภกุล; ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ; ฐิติกัญญา ดวงรัตน์; สุวิมล ต่างวิวัฒน์; สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์; ประภา รัตนไชย 2021 วิสัญญีสาร 0
353 ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม สายแก้ว เจือจันทร์; Wanida Kaewmunee; กฤตยชญ์ ทองนุ่น; จุฑานันท์ พรหมอินทร์; ธวัชชัย แซ่เล่า; นุชนาถ อัศววงศ์สวัสดิ์ 2021 วารสารกายภาพบำบัด 0
354 สถานการณ์การดำเนินงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังในชุมชน โดยใช้กรอบแนวคิดนวัตกรรมการดูแลภาวะเรื้อรัง กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จิรวัฒน์ ทิววัฒน์ปกรณ์; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี; สินีนาฎ สุขอุบล 2021 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 0
355 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกิจกรรมพื้นฐานของห่วงโซ่คุณค่าและผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ชมพูนุท ด้วงจันทร์; กรุณา พุ่มเอี่ยม; กัลยรัตน์ ช้างอินทร; จิราวรรณ คล้ายประสงค์; ศุภเชษฐ์ พะสริ; อรลดา เรืองฤทธ์; รวิสรา อินทรเทศ 2021 วารสารวิเทศศึกษา 0
356 ผลของสีตู้เลี้ยงต่อการเจริญเติบโตและสีผิวหนังของปลากระดี่นางฟ้า ชลันดา กำเหนิดดี; ภูษณ แก้วคง; สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ 2021 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 0
357 การปรับแก้วิธีเคเนียร์เรสเนเบอร์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเดไซล์ ในการประมาณค่าข้อมูลสูญหาย พัชนา สุวรรณแสน; ภัทราวดี มากมี; อาฟีฟี ลาเต๊ะ 2021 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 0
358 การเปลี่ยนแปลงของเสียงที่สะกดตามเสียงพูดแบบมีเงื่อนไขร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของเสียงที่สะกดตามเสียงพูดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยด้านเสียงปัจจุบัน ในสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย จอมขวัญ สุทธินนท์ 2021 วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 0
359 เปรียบเทียบการใส่มูลหนอนมอดรำข้าวสาลีและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพริกหยวกพันธุ์คัด-ม.อ. ปัทมาวดี คุณวัลลี; เทวี มณีรัตน์ 2021 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
360 การตัดเสียงกับการแปรหน่วยเสียงของถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทย จอมขวัญ สุทธินนท์ 2021 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
361 กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสื่ออุดมการณ์ผู้หญิงสมัยใหม่ในนิตยสารกุลสตรี ปิยธิดา คงวิมล; วิมลมาศ ปฤชากุล 2021 ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 0
362 การรับรู้ของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศที่มีต่อเทคโนโลยีกลุ่มเฟสบุคเพื่อพัฒนาคำศัพท์ทางธุรกิจ ศักดิพงศ์ เย็นใจ; วรากร ปลอดคง; สุภาวรรณ มงคลนิสภกุล; ฐิตาภา บุญยัง; ศิริพร กาญจนเพ็ญ; หัสดินทร์ เมตตามตะกุล; เจนใจ นิพัทธมานนท์ 2021 ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 0
363 Sustainable mortar and concrete made from palm oil boiler clinker aggregate comprising rice husk ash and calcium bentonite: Compressive strength and durability assessment Kamolchanok Kueaket; Danupon Tonnayopas 2021 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 0
364 Isolated oropharyngeal dysphagia as the initial presentation of anti-SRP immune-mediated necrotizing Myopathy Pat Korathanakhun; Thanyalak Amornpojnimman 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
365 การทดแทนแป้งข้าวด้วยแป้งกล้วยดิบปรับปรุงคุณลักษณะทางกายภาพ และเพิ่มสารออกฤทธิ์ชีวภาพของแผ่นแหนมเนือง ภัควัฒน์ เดชชีวะ; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; วิบูลย์ ป้องกันภัย; จุฑามาศ มณีวงศ์ 2021 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 0
366 Cultural competence perspectives from nurses in four Asian countries: A qualitative descriptive study ประณีต ส่งวัฒนา; โสเพ็ญ ชูนวล; กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล; Tao Hui; Kusman Ibrahim; Luu Thi Thuy 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
367 Gastrointestinal tract involvement of langerhans cell histiocytosis: Concerning point of diagnosis Shevachut Chavananon; Pornpun Sripornsawan; Thirachit Chotsampancharoen 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
368 Self-care and family support among people with type 2 diabetes Shashi Kandel; Wit Wichaidit 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
369 Unusual tuberculosis mimicking connective tissue disease: A pediatric case report Tipaporn Thongmak; Utcharee Intusoma 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
370 A comparison of disability weights for alcohol use disorders Jiraluck Nontarak; Jiraluck Nontarak; Sawitri Assanangkornchai; Sarah Callinan 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
371 Simultaneous hepatectomy as a safe approach for synchronous colorectal liver metastasis Tortrakoon Thongkan; Nan-ak Wiboonkhwan; Thakerng Pitakteerabundit; Worrawit Wanitsuwan; Teeranut Boonpipattanapong 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
372 Model Fabrication for Practicing Manual Reduction of Temporomandibular Joint Dislocation Sutatta Prajeeyachart; Panu Supatraviwat; Srisurang Suttapreyasri 2021 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 0
373 ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา; รอฮานา ซนีเย็ง 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
374 ความรู้และคุณภาพในการวางแผนจำหน่ายของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิภา แซ่เซี้ย; นารีรัตน์ พุทธกุล; รัดใจ เวชประสิทธ์; เนตรนภา คู่พันธวี; สุกานดา บุญคง 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
375 ความท้าทายในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุของกลุ่ม Gen X ในอำเภอเมืองจังหวัดตรัง กรรณญารัตน์ ทหารไทย; จรรยพร แซ่ทั่ง; ชลดา ทองเนื้อขาว; ปูชนีย์ กาดีโลน; สันติภาพ ลักติธรรม; ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง; วิสุทธิณี ธานีรัตนุ์ 2021 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 0
376 ประสบการณ์ชีวิตของทหารผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงชายแดนใต้ ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ปรียา แก้วพิมล; วันพิชิต ศรีสุข; คนองเดช คนองเดช 2021 วารสารสถาบันพระปกเกล้า 0
377 The psychometric property testing of the Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS): Thai version Wangsuk Wittayapanyanond; Nuttorn Pityaratstian; Napakkawat Buathong 2021 Chulalongkorn Medical Journal 0
378 การศึกษาลักษณะการไหลและการถ่ายเทความร้อน ของเจ็ทพุ่งชนด้วยน้ำผสมฟองอากาศ ฉัตวัสส์ อรุณรุจิพันธ์; ชินดิษฐ์ สองนาม; ปฐมพร นะระโต; ณัฐพร แก้วชูทอง; ชยุต นันทดุสิต 2021 วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 0
379 การคิดริเริ่มการเปลี่ยนแปลงของผู้นำ: ปัจจัยความสำเร็จของการใช้ภาวะผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อให้เกิดชุมชนตัวอย่าง กิตตินันท์ เครือแพทย์; อรพิมพ์ สุขคง; วรินทรา ปุรินทราภิบาล; กานดา จันทร์แย้ม 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0
380 อรรถปริวรรต กระบวนการถอดบทเรียนกิจกรรมนักศึกษา ของผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง; สุธา เกลาฉีด 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0
381 รูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติด ภายใต้กลไกความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 11 นงเยาว์ ชิลวรรณ์; ซอฟียะห์ นิมะ 2021 วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 0
382 การศึกษาสมรรถนะผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของครู ใน โรงเรียนที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พิชญ์สินี โภชนุกูล; เอกรินทร์ สังทอง 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0
383 การประกอบสร้างอัตลักษณ์ประเพณีทอดผ้าป่าออกพรรษา ชุมชนบ้านดอน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี Nattakan Ngampradit; อุทิศ สังขรัตน์ 2021 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 0
384 การวิเคราะห์อภิมานปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการปรับตัว ด้านการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย อัจฉราพรรณ กันสุยะ; จิราภรณ์ เรืองยิ่ง 2021 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 0
385 Effect of Mg Content on Synthesis of TiC Powder from Leucoxene by Self-Propagating High-Temperature Synthesis Method Saowanee Singsarothai; Tawat Chanadee; Sutham Niyomwas; Kritsada Patcharasit 2021 ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports 0
386 Antioxidant properties of sacha inchi (Plukenetia volubilis) shell extracts as affected by solvents used for prior decolorization Arthittaya Thuanthong; Jaran Patchimpet; Wonnop Visessanguan; Soottawat Benjakul; Jarurat Panyo; Sappasith Klomklao; Yi Zhang 2021 ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports 0
387 การศึกษาประสิทธิผลของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์มณีเวช: การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ อารีรัตน์ นวลแย้ม; อารียา หวังดี; จันทร์ปภัสร์ เครือแก้ว; มณฑกา ธีรชัยสกุล; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 2021 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0
388 ผลของการฟังบทสวดอัลกุรอานและการกล่าวซิกรุลลอฮต่อความเครียดและการตอบสนองทางกายต่อความเครียดใน หญิงตั้งครรภ์มุสลิมที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด: การวิจัยทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม นิซัลวา จะปะกียา; Sasitorn Phumdoung; โสเพ็ญ ชูนวล 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
389 สมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคต่อการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สุดศิริ หิรัญชุณหะ; สุกานดา บุญคง; Sasitorn Phumdoung; Nongnut Boonyoung; Hathairat Sangchan 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
390 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์ สุรีย์พร กฤษเจริญ; กัญจนี พลอินทร์; จัณทร์ปภัสร์ เครือแก้ว ดีนกี้; มิ่งกมล อุตตสุรดี 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
391 Incidence and characterization of rice root nematodes, hirschmanniella mucronata, from rice fields in pathum thani province, thailand Natthidech Beesa; Natthidech Beesa; Anongnuch Sasnarukkit; Kansiree Jindapunnapat; Buncha Chinnasri; Thanunchanok Chairin 2021 Trends in Sciences 0
392 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สุภาวดี สุทธิรักษ์; สมนึก เลิศแก้ว 2021 วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 0
393 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดสงขลา กรฎา มาตยากร; จอมใจ สุทธินนท์ 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
394 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงถนนในจังหวัดสงขลา ธนกฤต อรัญดร; อรกมล วังอภิสิทธิ์ 2021 วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 1
395 ระบบคิวอาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร อภิชล ทองมั่ง กำเนิดว้ำ; เสาวลักษณ์ ยกฉวี 2021 วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 0
396 อิทธิพลของจริยธรรมของคณะกรรมการสหกรณ์ต่อพฤติกรรมการบอกต่อในการใช้บริการของพนักงานสหกรณ์ในประเทศไทย ศิดดิก ลาลีวัน; วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ 2021 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 0
397 อิทธิพลของคุณภาพระบบสารสนเทศทางบัญชีต่อผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพ กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย กุลวดี ลิ่มอุสันโน; Theerawat Hungsapruek; รุชดี บิลหมัด; พัลลภัช เพ็ญจำรัส; ฐิตาภา จันทบัตร 2021 วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ 0
398 การรับรู้ผลกระทบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต นิมิต ซุ้นสั้น; พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ; สุภัทรา สังข์ทอง; ห้าวหาญ ทวีเส้ง 2021 วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 0
399 แบบจำลองโมเดลความตั้งใจเชิงสาเหตุการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชมพูนุท ด้วงจันทร์; กฤษฎา สอาด; ชุติมา สมนิล; ณัฐพงศ์ รอดสะใภ้; ตวงทอง นุ้ยไม; อารอฟัต คมกำแหง; ภูริทัต ฤทธิโสม 2021 วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 0
400 Effect of insole-footwear combination on foot biomechanics: A finite element study Nattapon Chantarapanich; Nattapon Chantarapanich; Sunton Wongsiri; Sujin Wanchat; Sujin Wanchat 2021 Engineering and Applied Science Research 0
401 Effect of salinity concentrations on lipid content of Chlorella vulgaris in frozen seafood effluent Vicheka Keo; Thaniya Kaosol 2021 Engineering and Applied Science Research 0
402 Do Different Roles of Anesthesia Residents Improve Knowledge Retention after Non-Technical Skills Workshop? Maliwan Oofuvong; Ngamjit Pattaravit; Orarat Kanjanawanichkul; Sirikarn Siripruekpong; Kanjana Nuanjun; Boonthida Suwannarat 2021 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
403 การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) กรณีศึกษาหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พิชัย แก้วบุตร 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
404 ผลสัมฤทธิ์ของนวัตกรรมบัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ประถมศึกษาตอนต้น ในสามจังหวัดชายแดนใต้ สรินฎา ปุติ; วรรณนะ หนูหมื่น; วิฑูรย์ เมตตาจิตร 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
405 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรณิการ์ ศรีสมทรง; เรวดี เพชรศิราสัณห์; นัยนา หนูนิล 2021 รามาธิบดีพยาบาลสาร 0
406 Anatomical Features of Abdominal Aortic Aneurysm on CT Angiography: A Comparison Study Jitpreedee Sungsiri; Chaiyapongse Tangsittitum; Nantaka Kiranantawat; Laksika Bhuthathorn; Boonprasit Kritpracha 2021 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
407 การปรับปรุงสมบัติทางเคมีความร้อนของชีวมวลข้าวโพดด้วยกระบวนการทอร์รีแฟกชัน จารุณี เข็มพิลา; ภูมินทร์ คงโต 2021 วารสารวิชาการปทุมวัน 0
408 ผลลัพธ์ของการพัฒนาแนวปฏิบัติการประเมินแรกรับ และการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดในห้องฉุกเฉิน อรอุมา มะกรูดทอง; จินตนา ดำเกลี้ยง 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
409 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าในโรงพยาบาลตติยภูมิ ภาคใต้ ลลิตา กัญญา; ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา; ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
410 การรู้เท่าทันสื่อ: พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาสาขาการจัดการรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วัฒนา นนทชิต; รุ่งนภา ทองมี; สิริขวัญ บุญสุข; จุฬาลักษณ์ นาคภู่; ศศินิชา ชูเขียว; อัญชนา หอมจันทร์; วรลักษณ์ กระบี่น้อย 2021 วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 0
411 พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมกับประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง วัฒนา นนทชิต; ชนิกานต์ ทุมสิทธิ์; ณัฐพร ใจแข็ง; กรรณิการ์ ดีเบา; ต่วนซูไฮลา นิพร่อน; ธัญลักษณ์ ฮึ่งฮก; เอื้อการย์ พงษ์นยศาสตร์ 2021 วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 0
412 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้สูงอายุในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วิสุทธิณี ธานีรัตน์; พจนีย์ นวลเพ็ง; เสฎฐวุฒิ ทองชูช่วย; ณัฐวรรณ์ สุขโชติ; นภสร แก้วมณี; วรวิทย์ หนูเดช; ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง 2021 วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 0
413 ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของพลเมืองไทยวัยเรียนกับสถานการณ์ การเรียนออนไลน์ในยุคไวรัสโควิด-19 วินิจ ผาเจริญ; ภัทรชัย อุทาพันธ์; กรวิทย์ เกาะกลาง; สุรชัย พุดชู 2021 วารสารปัญญาปณิธาน 0
414 การทดสอบใช้งานดีโซฮอล์ที่เติมกรดไขมันปาล์มโมเลกุลยาวบนแท่นทดสอบและในเรือประมง ธีระยุทธ หลีวิจิตร; ศุภกิจ เอียดตรง; ประทาน ศรีชัย; กำพล ประทีปชัยกูร 2021 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0
415 Comparison of Ziegler-Nichols and Cohen-Coon Tuning Methods: Implementation to Water Level Control Based MATLAB and Arduino Thanita Suksawat; Pornsiri Kaewpradit 2021 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0
416 Comparison of PI and PID control performances coupled with Kalman Filter for DC motor speed control via MATLAB/Simulink Sirapat Boonsing; Pornsiri Kaewpradit 2021 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0
417 การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวในผู้ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้อง ทิพวัลย์ รัตนพันธ์; ทิพมาส ชิณวงศ์; ขนิษฐา นาคะ 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
418 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนแบบเน้นภาระงาน:กรณีศึกษา “กิจกรรมตรวจคนเข้าเมือง” นักศึกษาชั้นปี ที่ 3มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พิชัย แก้วบุตร 2021 วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ 0
419 พยัญชนะเสียงยาวภาษาอาหรับในการอ่านอัลกุรอาน: การวิเคราะห์ทางสัทวิทยาอัตภาค สราวุฒิ ไกรเสม; ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ 2021 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0
420 ผลของกิจกรรมประกอบการดูหนังสั้นต่อความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นตอนต้น พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง; ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล; กนกวรรณ หวนศรี; บุญเสริม หัดประสม 2021 วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ 0
421 ระบบคิวอาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร อภิชล ทองมั่ง กำเนิดว้ำ; เสาวลักษณ์ ยกฉวี 2021 วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 0
422 แบบจำลองสมการโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต อาริฟ ศิริวัฒน์; ปรเมศวร์ เหลือเทพ; สิทธา เจนศิริศักด์ 2021 วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 0
423 การพัฒนาทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ส 32104 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กนก จันทร์ทอง; ศิริขวัญ ชิณศรี 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
424 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุลัยญา หะยีหามะ; มีชัย วงศ์แดง; กุสุมา ล่านุ้ย 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
425 การแจกแจงค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ก่อนสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์; ภาสกร ธรรมโชติ; นนทิภัค เพียรโรจน์; ศานิต ดวงสวัสดิ์ 2021 วารสารจันทรเกษมสาร 0
426 ไก่ฝอยและสมันสเตอริไลส์ : นวัตกรรมอาหารในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อลิสา หะสาเมาะ; กัญจนา ตัดสายชล; เจิมสิริ ขวัญดี; อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์ 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0
427 การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เจนใจ นิพัทธมานนท์; ณัฐวดี ไกรเทพ; ชลกร คงกระพันธ์; เพชราภรณ์ ประทีป ณ ถลาง 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0
428 การมีส่วนร่วมในการดูแลบุคคลออทิสติก โดยการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดนวัตกรรมการดูแลภาวะเรื้อรังของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เสาวลักษณ์ หมื่นเพชร; กุลทัต หงส์ชยางกูร; อมร รอดคล้าย; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 2021 วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 1
429 Effectiveness of modified hybrid brainstorming learning program in increasing innovative work behavior and innovative idea performance among nurses Katekanok Kamonmarttayakul; Nongnut Boonyoung; Sasitorn Phumdoung 2021 Trends in Sciences 0
430 การประยุกต์อนุกรมเวลาแบบขัดขวางสำหรับการประเมินผลกระทบ นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อิศรัฏฐ์ รินไธสง; วธูสิริ ไชยประสิทธิ์ 2021 วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 0
431 Resilience, various benefits, and constraints of rubber agroforestry systems in southern Thailand V. Jongrungrot 2021 International Journal of Agricultural Technology 0
432 In vitro rapid multiplication of a highly valuable ornamental aquatic plant anubias heterophylla Suphat Rittirat; Kanchit Thammasiri; Sutha Klaocheed 2021 Trends in Sciences 0
433 แนวทางการป้องกันการใช้สารเสพติดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนมุสลิม เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ; รอฮานิ เจะอาแซ; วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ; สุไฮดาร์ แวเตะ 2021 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 0
434 ผลของโปรแกรมการเล่นบำบัดต่อทักษะทางสังคมของเด็กสมาธิสั้น นิฏย์ฐา ยอดแก้ว; อรวรรณ หนูแก้ว; วีณา คันฉ้อง 2021 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 0
435 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก การคิดเชิงอนาคต ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ และการประยุกต์จิตวิทยาเพื่อชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อริยา คูหา; ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ; Sarinda Puti; ปรีนาภา ชูรัตน์; ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ 2021 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 0
436 การทับศัพท์คำยืมภาษาอังกฤษสองพยางค์ในข้อความโฆษณาสินค้าของบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในประเทศไทย จอมขวัญ สุทธินนท์ 2021 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 0
437 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในจังหวัดพัทลุง ปิยพร ฤทธิ์ทอง; กนกรัตน์ รัตนพันธุ์; สุวิทย์ จิตรภักดี; อุมาพร มุณีแนม 2021 วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 0
438 “วาทกรรม เด็กดี” ในแบบเรียนไทยและมาเลเซีย มาริษา หมัดหนิ; ตรีศิลป์ บุญขจร 2021 วารสารวิจัยรำไพพรรณี 0
439 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในบริบทการเรียนของชาวไทยผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ทูน่า เกอร์กิน; อัสมา ทรรศนะมีลาภ 2021 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0
440 กลวิธีทางภาษาสู่การนำเสนอภาพแทนนักแสดงชายและนักแสดงหญิง กรณีตกเป็นประเด็นข่าวซุบซิบดารา กฤษฎา กันติชล; ณฐ อังศุวิริยะ 2021 วิวิธวรรณสาร 0
441 Multi-Center, Prospective, Nation-Wide Coronary Angioplasty Registry in Thailand (Thai PCI Registry): Registry Design and Rationale Nakarin Sansanayudh; Suphot Srimahachota; Mann Chandavimol; Thosaphol Limpijankit; Wirash Kehasukcharoen; Siriporn Athisakul; Pisit Hutayanon; ดิลก ภิยโยทัย; Srun Kuanprasert; Songsak Kiatchoosakun; Noppadol Chamnarnphol; Worawut Roongsangmanoon; Poj Jianmongkol; Worawut Tassanawiwat; Wiwat Kanjanarutjawiwat; Pornchai Ngamjanyaporn; Anuchit Wongphen; Anek Kanoksilp; Pannipa Suwannasom; Rungroj Krittayaphong; Piyamitr Sritara; Rapeephon Kunjara Na Ayudhya; Ammarin Thakkinstian; Wasan Udayachalerm; Wacin Buddhari 2021 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
442 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล สถาบันเอกชนแห่งหนึ่งกรุงเทพมหานคร ปราณี น้อยตั้ง; กชกร ธรรมนำศีล; กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์; วริศรา โสรัจจ์ 2021 วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ 0
443 แบบจำลองกํารทำนายความตั้งใจในกํารรับวัคซีนฮิวแมน แพปพิลโลมําไวรัสของสตรีวัยรุ่นในภําคใต้ของประเทศไทย โสเพ็ญ ชูนวล; Sukmadewi; กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; Aris Widayati 2021 Pacific Rim International Journal of Nursing Research 0
444 บรรยากาศองค์กร ความเครียดจากงาน และการหมดไฟจากงาน ของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน เปรมกมล อินไชยา; พิชญา พรรคทองสุข 2021 พุทธชินราชเวชสาร 0
445 มุมมองของผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีต่อสมรรถนะทางวิชาชีพของบัณฑิตจากหลักสูตรเภสัชศาสตร์ 6 ปี สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์; โพยม วงศ์ภูวรักษ์; Mayuree Tangkiatkumjai; ธีราพร สุภาพันธุ์ 2021 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 0
446 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร; ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล; เทพยุดา เฝื่อคง 2021 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 0
447 Production of Biodiesel from Low-Grade Crude Palm Oil Using Hydrochloric Acid Nichmon Puagsang; Issara Chanakeawsomboon; Suchada Chantrapromma; Arkom Palamanit; Arkom Palamanit 2021 EnvironmentAsia 0
448 Leaf Age-related Acclimation in the Photosynthetic Capacity and Fractional Investments of Leaf Nitrogen in Grapevines of Different Ages Rawee Chiarawipa; Monsuang Rueangkhanab; Zhen Hai Han 2021 Science & Technology Asia 0
449 Clinical effectiveness of Sahasthara remedy for relief of musculoskeletal pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials Surasak Saokaew; Surasak Saokaew; Surasak Saokaew; Surasak Saokaew; Surasak Saokaew; Surasak Saokaew; Sontaya Sookying; Mutita Piromyapron; Panupong Puttarak; Sornkanok Vimolmangkang 2021 Science, Engineering and Health Studies 0
450 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลหาดใหญ่ สุภากิจ ไชยภูมิ; โสเพ็ญ ชูนวล; วรรณา อังคสุวรรณ 2021 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 0
451 ผลของโปรแกรมการจัดการความทุกข์ทรมานทางจิตใจต่อการเผชิญปัญหาของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ธัญญลักษณ์ เพ็งเจริญ; วินีกาญจน์ คงสุวรรณ; วันดี สุทธรังษี 2021 วารสารสภาการพยาบาล 0
452 TWO NEW TRIASSIC EUTOMOCERID AMMONOID CEPHALOPODS (AMMONOIDEA: CERATITIDAE) FROM SOUTHEASTERN PENINSULAR THAILAND Kittichai Tongtherm; Jaruwat Nabhitabhata; Surangkana Tuanapaya 2021 Phuket Marine Biological Center Research Bulletin 0
453 การพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมในมิติทุนทางสังคมของไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กิตตินันท์ เครือแพทย์; Wanchai Dhammasaccakarn; อุทิศ สังขรัตน์ 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
454 ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนประมงอ่าวบ้านดอน ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล; วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 2021 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 0
455 พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้น้ำประปาแบบประหยัดของครัวเรือนในจังหวัดภูเก็ต จุฑาพร เกษร; วีระพงค์ เกิดสิน; สูฮัยลาร์ สมาแอ; สุรเชษฐ์ ปิ่นแก้ว; พันธ์ ทองชุมนุม; แสงดาว วงค์สาย 2021 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 0
456 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้การวิจัยและชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาวิชาชีพครู สุไม บิลไบ; ประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ 2021 วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 0
457 การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับหาปริมาณความกระด้างของน้ำในสระว่ายน้ำ เมมุน ซัตตาร์; นิรันดร์ บุญยิ่ง; ฟารีดา หะยีเย๊ะ 2021 PBRU Science Journal 0
458 การปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลกับความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช สุภาวดี ดิสโร; จตุรพร แสงกูล 2021 วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย 0
459 NEW RECORDS OF OCEANIC DECAPOD CEPHALOPODS (TEUTHIIDA, OEGOPSINA) FROM EAST ANDAMAN SEA, THAI WATERS Surangkana Tuanapaya; Jaruwat Nabhitabhata; Kittichai Tongtherm; Charatsee Aungtonya 2021 Phuket Marine Biological Center Research Bulletin 0
460 The development of special economic zone and the cluster approaches: The case in southern thailand Arisara Romyen 2021 Kasetsart Journal of Social Sciences 0
461 ทำความรู้จักกิจกรรมการทำประมง: วิเคราะห์สถานการณ์ประมง และแรงงานผิดกฎหมายในยุค 4.0 ณัชชา สุขะวัธนกุล; ภาณุพงศ์ เฉลิมสิน 2021 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 0
462 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1: กรณีศึกษาโรงเรียน เสม็ดจวนวิทยาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นินท์รพัทธ พรหมฤทธิ์; กนกรัตน์ รัตนพันธุ์; สุวิทย์ จิตรภักดี; อุมาพร มุณีแนม 2021 วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 0
463 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นูรียะ อิแต; มัฮดี แวดราแม; วรลักษณ์ ชูกำเนิด; จิระวัฒน์ ตันสกุล 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
464 The Synthesis of the Competency Framework of the Educational Technologists Chamaiporn Inkaew; Jaitip Na-Songkhla 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
465 Pretreatment of palm fruit by using a conveyor belt microwave prototype Kritsada Puangsuwan; Kiattisak Wongsopanakul; Chakrit Tongurai; Sittiporn Channumsin; Suwat Sreesawet; Mitchai Chongcheawchamnan 2021 Engineering Journal 0
466 อิทธิพลของปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในภาคใต้ ศิรินุช ลอยกุลนันท์; สุณิศา คงเขียว 2021 วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ 0
467 ผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Zoom Application ในรายวิชาพลศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อดิศร ศิริ; ตูแวยูโซะ กูจิ; ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์; จารึก สระอิส; ขวัญชัย วัฒน์ศักดิ์ 2021 วารสารบรรณศาสตร์ มศว 0
468 รูปแบบองค์กรเพื่อจำหน่ายสินค้านวัตกรรม ของผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาสู่เชิงพาณิชย์ ชาลินี ปลูกผลงาม; ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; บรรพต วิรุณราช 2021 วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น 0
469 System Dynamics Model for Lifetime Construction Aggregate Supply in Songkhla Lake Basin Jirayus Wiwattnanukul; Phongpat Sontamino 2021 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0
470 การเพิ่มจำนวนเซลล์ออสติโอบลาสต์กับสารแอนโดรกราโฟไลด์และการพัฒนาสูตรลดขมของชาใบฟ้าทะลายโจร ณวงศ์ บุนนาค; Chutima Kaewpiboon; สุชาดา จันทร์พรหมมา; ชลทิต สนธิเมือง; กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ 2021 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
471 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ กรณีศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริ; มนาภรณ์ บ้านเพิง; อัสมา ทรรศนะมีลาภ 2021 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
472 รูปแบบพฤติกรรมของอาจารย์ทันตแพทย์ที่ส่งเสริมพฤติกรรมเชิง บวกของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์: การศึกษาเชิงคุณภาพ จันทร์พิมพ์ หินเทาว์; อันวยา แก้วพิทักษ์; กชพร ช่วยชู; นฤภร จงจริงวงศ์; ธิปก เลาหอารีดิลก; สิรวิชญ์ เอกวิลัย 2021 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0
473 Species composition and distribution pattern of stingrays in the coastal waters of terengganu, malaysia, the south china sea Nur Arina Hayati Binti Mohidin; Sukree Hajisamae; Maizah M. Abdullah; Mazlan Hashim; Ahasan Habib; Rashedul Islam; Hisam Fazrul; Hisam Fazrul 2021 Chiang Mai Journal of Science 0
474 ผลของการนวดไทยต่อการเริ่มต้นเจ็บครรภ์คลอดและระยะที่หนึ่งของการคลอด:การทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม ศศิธร พุมดวง; อัจฉรา ชัยชาญ 2021 Pacific Rim International Journal of Nursing Research 0
475 Responsiveness to Incentives in Organ Donation Decisions: A Laboratory Experiment Pathomwat Chantarasap; Tanapong Potipiti 2021 Thammasat Review 0
476 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการเปิดเผยเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จิตติมา วิเชียรรักษ์; จิราวรรณ รัตนะมณี; ชรินทร์รัตน์ ชูรัตน์; เตชินต์ เอี้ยวสกุล; ธรรมชาติ ไตรพิพัฒน์; ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์; พิชญา สกุลประดิษฐ์; มัทนชัย สุทธิพันธุ์; อรอนงค์ สัตยารักษ์ 2021 วารสารธุรกิจปริทัศน์ 0
477 การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษฮีสตามีนจากการกินปลาทูน่า ในกลุ่มผู้ต้องขัง ที่ได้ยา Isoniazid รักษาวัณโรค ในเรือนจำจังหวัด จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ปนัดดา โคนันท์; ปนัดดา โคนันท์; อัญชลี บัวเงิน; อัญชลี บัวเงิน; ธรรมสินธ์ อิงวิยะ 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
478 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้การเจ็บป่วยที่เน้นอาหารต่อการรับรู้การเจ็บป่วยและพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ป่วยมุสลิมที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด สายชล ยอดคง; บุศรา หมื่นศรี; จารุวรรณ กฤตย์ประชา 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
479 ความเครียดจากการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19: การตรวจสอบตัวแปรท านายและผลลัพธ์ เปรมภาว์ ด้วงทอง; วรสันต์ ถาวรประเสริฐ; วิจิตรา ธนะศิริขจร; วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ 2021 วารสารธรรมศาสตร์ 0
480 บทบาทขององค์กรประชาสังคมต่อการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดตรัง จีรนันท์ จันทร์คง; พิมพ์ตะวัน งามเจริญกุล; ภาณุพงศ์ อ่อนมาก; สาวิตรี ทองกอบ; ธนกฤต โจ้งจาบ; ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง; อุสมาน หวังสนิ 2021 วารสารการบริหารปกครอง 0
481 ACCEPTANCE OF MOBILE APP “RACADI” AMONG SMALL RETAILERS: AN ACTION RESEARCH Kanokkan Ketkaew; Wisanupong Potipiroon; Suwit Srimai 2021 ABAC Journal 0
482 EFFECTS OF RISK-TAKING PROPENSITY AND PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON ENTREPRENEURIAL INTENTION: THE MEDIATING ROLE OF ATTITUDE TOWARDS ENTREPRENEURSHIP IN SOUTHERN THAILAND Pimpika Poolsawat 2021 ABAC Journal 0
483 สถานการณ์และการจัดการระบบลูกโซ่ความเย็นของคุณภาพนมโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง ฐิติมา ทองสังข์; ปรีนาภา ชูรัตน์ 2021 วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย 0
484 การเปรียบเทียบวิธีพิสูจน์สปีชีส์ของเชื้อแคนดิด้าด้วยวิธีดั้งเดิมและวิธีทางชีวโมเลกุล จิดาภา เซคเคย์; วีระพันธ์ รักช้าง; วราพร เลาหพฤฒิสาร; สุรีรัตน์ เจะและ; ศรัญญา ศศิธร; สุนทรา กาวิละ; สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 2021 วารสารเทคนิคการแพทย์ 0
485 Investigation of 37 years weather record and its relation to human health: A case study in Songkhla Province, Southern Thailand P. Noppradit; P. Noppradit; S. Pradit; S. Pradit; D. Muenhor; N. Doungsuwan; U. Whangsani; N. Sama; P. Towatana 2021 International Journal of Agricultural Technology 0
486 The Influence of Loss Ratio on Profitability of Non-Life Insurance Companies in Thailand: The Moderating Roles of Company Type Sippavit Wongsuwatt; Wipada Thaothampitak; Nattanicha Kongjam; Jutamat Ruttanapibool; Ruttawit Apacuppakul; Thawanhathai Koedkaeo 2021 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 0
487 Purification and characterization of an extracellular lipase produced by aspergillus oryzae ST11 as a potential catalyst for an organic synthesis Pattarapon Paitaid; Jirayu Buatong; Souwalak Phongpaichit; Aran H-Kittikun 2021 Trends in Sciences 0
488 ปัจจัยทำนายการตัดสินใจเลือกผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในหญิงตั้งครรภ์แรก กนกวรรณ เธียรมนตรี; โสเพ็ญ ชูนวล; ศศิกานต์ กาละ 2021 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 0
489 ปริมาณกรดไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม เนยเทียมและเนยขาว ที่จำหน่ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พัชรินทร์ ภักดีฉนวน; อาทิตา สาหัดสะตำ 2021 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 0
490 The genus Soella (Lejeuneaceae, Marchantiophyta) new to Thailand Athita Senayai; Orawanya Suwanmala; Worapoj Lomlim; Sahut Chantanaorrapint 2021 Thai Forest Bulletin (Botany) 0
491 ลำดับโมเบียส สมพงษ์ ฉุยสุริฉาย; ลลิตา อภิสรพาณิชย์ 2021 วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
492 คลอร์เฮกซิดีนในทางทันตกรรม ตอนที่ 2: ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางการพัฒนา สุพลเทพ ตีระกนก 2021 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0
493 เทคโนโลยี 5G ของอาเซียนต่อมุมมองทางกฎหมายของสหภาพยุโรป: ข้อปฏิบัติของรัฐต่อการจัดการคลื่นความถี่แบบ Multi-Band อรัชมน พิเชฐวรกุล; พรพล เทศทอง 2021 วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0
494 Perioperative and Anesthetic Adverse Events in Thailand (PAAd Thai) Study: An Analysis of Suspected Myocardial Ischemia/Infarction Athitarn Earsakul; Anantachote Vimuktanandana; Sasikaan Nimmaanrat; Worawut Lapisatepun; Thidarat Ariyanuchitkul; Phongpat Sattayopas 2021 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
495 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจโฮมสเตย์เกิดใหม่ขนาดเล็ก: กรณีศึกษาโฮมสเตย์ชุมชนท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บุญฑริกา ใจกระจ่าง; วิชชุตา มาชู 2021 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 0
496 ผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนต่อคุณภาพผลส้มโอปูโก ไมตรี แก้วทับทิม 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
497 ประสิทธิผลของการเคลือบหลุมร่องฟันเชิงรุกสามรูปแบบโดยเครือข่ายบริการทันตสุขภาพหาดใหญ่ วศิน มหาศรานนท์; สุกัญญา เธียรวิวัฒน์; ทรงชัย ฐิตโสมกุล 2021 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 0
498 Comparative study between rubber agroforestry systems and rubber monocultures and soil erosion decrease via rubber agroforestry profile and crown cover in lower southern thailand Vichot Jongrungrot; Pramoth Kheowvongsri 2021 Kasetsart Journal of Social Sciences 0
499 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์เรื่อง สัทอักษรภาษาจีนกลาง (พินอิน) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนในระดับขั้นพื้นฐาน มนาภรณ์ บ้านเพิง; เยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริ 2021 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
500 Does pyloric-ring resection in pancreaticoduodenectomy prevent delayed gastric emptying? Tortrakoon Thongkan; Thakerng Pitakteerabundit; Nan-ak Wiboonkhwan 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
501 Fractured metallic tracheostomy tube: Report of a fractographic study Monthira Tanthanuch; Surasak Sangkhathat; Wandee Khaimook; Sawit Tanthanuch 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
502 School bullying behavior in attention-deficit hyperactivity disorder patients with and without comorbid autism spectrum disorder at King Chulalongkorn Memorial Hospital Warunya Pongparadorn; Nuttorn Pityaratstian; Napakkawat Buathong; Jirada Prasartpornsirichoke 2021 Chulalongkorn Medical Journal 0
503 Enhanced data dissemination for vehicular content-centric networking (VCCN) using cluster maintenance system Jirawat Thaenthong; Sangduan Chootong 2021 Science, Engineering and Health Studies 0
504 Rubber agroforestry system (RAS) practices to overcome rubber price and soil erosion in Southern Thailand B. Chhiev; V. Jongrungrot 2021 International Journal of Agricultural Technology 1
505 Bedtime parenting practices associated with social-emotional competence in thai infants Nattaporn Tassanakijpanich; Stephen Durako; Stephen Durako; Utcharee Intusoma 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
506 Percutaneous thrombectomy for the treatment of acute massive pulmonary embolism: Two case reports Kinley Sangay Dorji; Kinley Sangay Dorji; Sorracha Rookkapan; Wiwatana Tanomkiat; กีรติ หงษ์สกุล 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
507 Factors associated with moderate to severe pain after laparoscopic surgery Thitikan Kunapaisal; Ngamjit Pattaravit; Paramee Thongsuksai 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
508 Correlation of Transient Elastography and Progression of Cirrhosis in Longterm Survivors of Biliary Atresia Wison Laochareonsuk; Witsanee Srisuwan; Panu Wetwittayakhlang; Supika Kritsaneepaiboon; Surasak Sangkhathat 2021 Siriraj Medical Journal 0
509 Life Assets and Substance Use of High School Students in Songkhla Chalita Khirirat; Teerapat Teetharatkul; จตุรพร แสงกูล 2021 Siriraj Medical Journal 0
510 การสำรวจเป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ ผลิดา หนุดหละ; ศิริมาศ ภูมิไชยา; พิศมัย บุติมาลย์; ปิยะนุช จิตตนูนท์ 2021 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 0
511 คุณภาพผักสลัดส่วนรับประทานได้ที่ปลูกในชนิดดินต่างกันภายใต้การใช้วัสดุอินทรีย์ ปรับปรุงดิน จุฑามาศ แก้วมโน; พิชญา อินทฤทธิ์; อัจฉรา เพ็งหนู; อัจฉรา เพ็งหนู 2021 แก่นเกษตร 0
512 ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาคุณภาพยาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ฐิติชญา อุดมรัตน์; Chanon Kongkamol; จินดา ปรีชาวีรกุล 2021 วารสารอาหารและยา 0
513 การวิเคราะห์เจตคติของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแปลและการปฏิบัติ เนื้อหารายวิชา กิจกรรมงานแปลและประโยชน์ที่ได้รับจากเรียนรายวิชาการแปล สุุดาทิพย์ ประพันธ์ 2021 วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0
514 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยาลดความดันโลหิตกลุ่ม Angiotensin Receptor Blocker (ARB) กับยากลุ่ม Non-ARB ในเวลาที่เปลี่ยนไป น้ำทิพย์ บูรพเกียรติ; ธารทิพย์ แสงสุวรรณ์; สีลม แจ่มอุลิตรัตน์; ธรรมสินธ์ อิงวิยะ; Napakkawat Buathong 2021 รามาธิบดีเวชสาร 0
515 ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อสมรรถนะ และระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น สุรีย์พร กฤษเจริญ; ศศิกานต์ กาละ; วรางคณา ชัชเวช; ศิริไท พฤกษะศรี; ชุลีรัตน์ เพชรวัชระไพบูลย์ 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
516 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจและการมีส่วนร่วม ของครอบครัวและชุมชนต่อการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง: กรณีศึกษา ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สุดศิริ หิรัญชุณหะ; วณิภา ทับเที่ยง; มณฑา ทองตำลึง; อ้อยฤทัย สุรีย์เหลืองขจร; กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
517 Effects of Logotherapy Group Counseling Program on Self-control of Young Delinquents with Substance Abuse Bunrome Suwanphahu 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
518 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง ต่อพฤติกรรมการดูแลเท้า สุขภาพเท้า และระดับนน้ำตาลในเลือด ในผู้สูงอายุมุสลิมโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด นาเดีย รอนิง; ขนิษฐา นาคะ; ทิพมาส ชิณวงศ์ 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 1
519 การศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลการทำงานแบบ Ho Ren So ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปิยฉัตร เจ้าย่าน; เอกรินทร์ สังทอง 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0
520 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบการโอทอป ในพื้นที่เปราะบาง กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี ฮัมเดีย มูดอ; จารียา อรรถอนุชิต 2021 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 0
521 การบำบัดไตรบิวทิลทินในระบบบึงประดิษฐ์ คัมภีร์ พ่วงทอง; ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์; สุทธิสา ยาอีด 2021 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 0
522 กระบวนทัศน์การเรียนรู้อิสลามเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมเยาวชนมุสลิม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง; เกษตรชัย และหีม 2021 วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
523 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอ่าวปัตตานีเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ดิเรก หมานมานะ; มูฮัมหมัดราพีร์ มะเก็ง 2021 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0
524 ชนิดและการกระจายของนกชายเลน ในอ่าวปัตตานี สมศกัดิ์ บัวทิพย์; ธนากร จันทสุบรรณ 2021 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 0
525 ALPHA-GLUCOSIDASE INHIBITORY AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES FROM ETHANOL EXTRACTS OF SIX THAI VEGETABLES Prakit Chaithada; Patchareeya Rattanapan; Amita Supawatin; Saowanee Maungchanburee; Juthamas Supapan 2021 Suranaree Journal of Science and Technology 0
526 ประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการบริหารงานตามแนวคิด OKRs มยุรี เพ็ชรคง; Nongnut Boonyoung; ประภาพร ชูกำเหนิด 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
527 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองตามแบบ 5 เอ ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ ศิรินทรา ด้วงใส; ทิพมาส ชิณวงศ์ 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
528 การประเมินศักยภาพของพื้นที่ในการปลูกต้นจาก โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อภิรดี สรวิสูตร; สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์; อาคม โสวณา; ตันสุพล ตันสุพล; ดำรง เสียมไหม 2021 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 0
529 อิสลามการเมืองในมาเลเซีย สามารถ ทองเฝือ 2021 วารสารสังคมศาสตร์ 0
530 Analysis of AHW and EAHW Time-Series Forecasting Methods: A Mathematical and Computational Perspective Apidet Booranawong; Thitima Booranawong; Thradon Wattananavin; Ruamporn Nikhom; Jutamanee Auysakul 2021 วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 0
531 สถานการณ์การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติดของชุมชน โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมการดูแลภาวะเรื้อรัง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี เอกษา ลิ้มเวียงสิริวงศ์; ซอฟียะห์ นิมะ 2021 วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
532 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมจ่ายเลือดด้วยบาร์โค้ดในหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วรากร เพชรเกลี้ยง; วรรณวิมล ยินดี; นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง 2021 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 0
533 รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังในชุมชน กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จิรวัฒน์ ทิววัฒน์ปกรณ์; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ; สินีนาฎ สุขอุบล; Thaweesak Wongkiratimethawi; โยธกา ดวงจันทร์ 2021 วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
534 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดปัตตานี นูริน ดือเร๊ะ; โซฟียะห์ เกะรา; รัชนี เทียมแก้ว 2021 วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
535 ผลของอุณหภูมิทอร์รีแฟกชันต่อสมบัติของขี้เลื่อยไม้สน จารุณี เข็มพิลา; ภูมินทร์ คงโต 2021 PSRU Journal of Science and Technology 0
536 Diversity of the Adult Frogs (Amphibia: Anura) in Prince of Songkla University, Pattani Campus, Thailand Lattapon Sangrueng; Somsak Buatip; Nirattisai Petchsupa; Nattawut Srichairat 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
537 แนวคิดว่าด้วยการมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบ ในการจัดการภาครัฐและท้องถิ่นของประชาชน อำนวย บุญรัตนไมตรี; สุพัตรา ยอดสุรางค์; ไกร บุญบันดาล; วัฒนา นนทชิต 2021 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0
538 การสร้างเกณฑ์ปกติความแตกฉานทางสถิติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัสนีม เจ๊ะฮะ; อาฟีฟี ลาเต๊ะ; นุชนาถ คงช่วย 2021 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 0
539 KEY DETERMINANTS ON SWITCHING INTENTION IN CAMBODIAN BANKING MARKET Long Kim; Long Kim; Teerasak Jindabot; Teerasak Jindabot 2021 ABAC Journal 0
540 ARE HUMBLE SALESPEOPLE MORE SUCCESSFUL? EXAMINING THE INFLUENCE OF HUMILITY ON PERCEIVED MENTORING SUPPORT AND CAREER SUCCESS Sakarin Noypa; Kanon Trichandhara; Kanon Trichandhara; Wisanupong Potipiroon 2021 ABAC Journal 0
541 Hepatic tumor as antenatal presentation of costello syndrome Chusana Petpichetchian; Richard Brown; Gabriel Altit; Karl Muchantef; Isabelle De Bie 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
542 Prevalence and Factors Associated with Antepartum Depression: A University Hospital-Based Pavarisa Choosuk; Jarurin Pitanupong; Chitkasaem Suwanrath 2021 Siriraj Medical Journal 0
543 Trade competitiveness in the global market: An analysis of four palm oil products from Indonesia, Malaysia and Thailand R. Saeyang; A. Nissapa 2021 International Journal of Agricultural Technology 0
544 The connection between rubber production and livelihood under rubber farming system along with oil palm growing in the southeast coast of Thailand B. Somboonsuke; M. Boonkongma; C. Kongmanee; K. Thatthong; P. Prapatigul 2021 International Journal of Agricultural Technology 0
545 ต้นแบบระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานอบรม/สัมมนา โดยประยุกต์ใช้การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า จรรยา สายนุ้ย; นันทิกา จันทร์แก้ว; ฮุสนานี อุเซ่ง 2021 วารสารวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 0
546 A Sense of Urgency ประทุมทิพย์ ทองเจริญ 2021 วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 0
547 Methylprednisolone acetate versus dexamethasone injection for trigger finger: A double-blind randomized controlled trial Porames Suwanno; Chaiwat Chuaychoosakoon 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
548 Risk factors for postinduction hypotension among elderly patients undergoing elective non-cardiac surgery under general anesthesia Karuna Sutthibenjakul; Sunisa Chatmongkolchart 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
549 ปัจจัยทำนายความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมุสลิมที่เป็นโรคเรื้อรังระยะกลับเข้าสู่การดำเนินชีวิตปกติตามวิถีการเจ็บป่วยเรื้อรัง นิซูไรดา นิมุ; กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
550 เป้าหมายชีวิตของนักเรียนในภาคใต้ พิมพ์พนิต ภาศรี; กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; อังศุมา อภิชาโต; อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร 2021 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
551 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง; ครรชิต เชื้อขำ 2021 วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 0
552 การประเมินความร้อนและท่าทางการทำงานในการทำหมูย่างของจังหวัดตรัง ปัทมา เสนทอง; กิตติพงษ์ แย้มสรวล; ณัฐวุฒิ จันทร์ทิวานนท์; ศิริพงศ์ เศษวอน 2021 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 0
553 The effects of a group study activities program on islamic learning promotion among elderly muslims in yarang district, Pattani Province, Thailand เกษตรชัย และหีม; ปัญญา เทพสิงห์; ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร; ฮัสบุลเลาะ อาศิสสกุล 2021 Kasetsart Journal of Social Sciences 0
554 Factors Associated with Respiratory Support after Cesarean Hysterectomy Sirinporn Techapiyaporn; Maliwan Oofuvong 2021 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
555 Comparison of stable fly (Diptera: Muscidae) population dynamics on a cattle farm and at an open zoo in Thailand Naritsara Malaithong; Gerard Duvallet; Jirod Nararak; Ratchadawan Ngoen-Klan; Krajana Tainchum; Theeraphap Chareonviriyaphap 2021 Agriculture and Natural Resources 0
556 สัดส่วน ลักษณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผลในโรคติดเชื้อระบบทางหายใจส่วนบนเฉียบพลัน ปัทมาสน์ เรือนเพ็ชร์; พิชญานนท์ งามเฉลียว 2021 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 0
557 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและเภสัชกรรมพื้นบ้านของพืชสมุนไพรจากตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มนรดา ทองรอด; วรัญญา ตั้งกิจวรกุล; วราวรรณ เกิดชู; ศุภรัตน์ เต๊ะหมาน; Oratai Neamsuvan 2021 ไทยไภษัชยนิพนธ์ 0
558 การจำแนกสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อตามเวลาจริงเพื่อควบคุมมือหุ่นยนต์ กิตติคุณ ทองพูล; เมธาวัฒน์ คุณาพิพัฒน์; ปรมินทร์ เณรานนท์; พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2021 วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 0
559 Effects of positive expiratory pressure and breath stacking training on pulmonary function in cardiac surgery patients: a randomized controlled trial Porraporn Sriwannawit; Arisa Aimrat; Phiyakan Piramruk; Theerathorn Sattayawinich; Kanokporn Pechjaroon; Waraporn Piyatham; Poondharick Iaopanich; Korakot Onthet; Kotchakorn Kitnantakhun; Chalalai Damkrabi; Phailin Thaworncheep 2021 Archives of Allied Health Sciences 0
560 ผลของโปรแกรมการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมอง วินีตา ประทีปวัฒนพันธ์; ปิยะนุช จิตตนูนท์; อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 2021 รามาธิบดีพยาบาลสาร 0
561 การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในการจัดการโลจิสติกส์ของคลังสินค้าในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ จังหวัดสงขลา หยาดฝน ใจรักษ์; ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์; เสกสรร สุธรรมานนท์ 2021 วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 0
562 ทัศนคติเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดตรัง ปรารถนา หลีกภัย 2021 วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0
563 การศึกษาความพร้อมของโรงเรียนในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่การศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง วิสุทธิณี ธานีรัตน์; ชัยยา น้อยนารถ 2021 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 0
564 ปัจจัยส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เกียรติยศ ศุภชัยรัตน์; ชวลิต เกิดทิพย์ 2021 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 0
565 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ อนุภาพ ด้วงนิ่ม; วิชัย นภาพงศ์; โอภาส เกาไศยาภรณ์; โอภาส เกาไศยาภรณ์; จิระวัฒน์ ตันสกุล; ชไมพร อินทร์แก้ว 2021 Journal of Information and Learning 0
566 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี นัชชิมา บาเกาะ; มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ 2021 Journal of Information and Learning 0
567 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารทางการพยาบาลและพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลเอกชนภาคใต้ ศิริวรรณ ทองแก้ว; นงนุช บุญยัง; ศศิธร ลายเมฆ 2021 วารสาร มฉก.วิชาการ 0
568 กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิตของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) กชกร ศรีสังข์; เรชา ชูสุวรรณ; สุวลัย มหากันธา 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0
569 Effect of UV and EMS Mutagenesis on Xylanase Production of Streptomyces thermocarboxydus ME 742 for Oil Palm Waste Composting Pensri Kleangjit; Wasana Suyotha; Wiriya Duangsuwan; Pongsak Noparat 2021 NU. International Journal of Science 0
570 การศึกษาการใช้เศษพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ผสมกับแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานทาง สุทธิชัย เจริญกิจ; ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมา; สราวุธ จริตงาม 2021 วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 0
571 สถานการณ์การดูแลต่อเนื่องทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลศูนย์ยะลา นิตยา สุขแก้ว; ปราโมทย์ ทองสุข; ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2021 วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ 0
572 สัตว์น้ำพลอยจับได้จากประมงอวนจมปู ในจังหวัดปัตตานี สมศักดิ์ บัวทิพย์; เกื้อ ฤทธิบูรณ์; Supaporn Saengkaew; พิมลรัตน์ ทองโรย; สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์; พัน ยี่สิ้น; เชาวพจน์ ชววงศา; เดะมะ กะนิแร 2021 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 0
573 การศึกษาการใช้คำปรากฏร่วมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในภาคใต้ นิเย๊าะ จาหลง 2021 วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0
574 Guidelines for Enhancing Institutional Commitment of Students at Risk of Dropping Out of Walailak University Wilunsiree Thorrarit; Chawalit Kerdtip; Nopadol Nimsuwan 2021 Asia Social Issues 0
575 Concept and Theory of Identity Politics and the Representation of Melayu Muslims in the Deep South of Thailand Yasmin Sattar; Imron Sahoh 2021 Asia Social Issues 0
576 The Educational Management Guidelines by using a Community Participation Process for a Child Development Center in Phadungmart Sub-district, Janae district, Narathiwat Province Kanokwan Kanyati; Recha Choosuwan 2021 Asia Social Issues 0
577 Children’s perception towards well-being and support for tourism: a case study of children in an island tourism destination Sumattaya Thammajak; Areeta Tirasattayapitak 2021 Humanities, Arts and Social Sciences Studies 0
578 การนำส่งสารฮอร์โมนเพศผู้ 17 -Methyltestosterone เข้าสู่เอ็มบริโอ ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์เพื่อการแปลงเพศปลานิลเชิงพาณิชย์ Sakshin Bunthawin; ธเนศ จันทเดช; พันธ์ทิมา งิมเกาะ; คทา จารุวงศ์รังสี; อดิสร เตือนตรานนท์ 2021 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 0
579 การจัดการภาวะวิกฤติในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ อุไรวรรณ บุญส่ง; ปราโมทย์ ทองสุข; ประภาพร ชูกำเหนิด 2021 วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 0
580 ผลของการพยาบาลด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมร่วมกับการฟังบทสวดอภัยปริตรต่อคุณภาพการนอนหลับในทารกเกิดก่อนกำหนด ขนิษฐา สงนุ้ย; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 2021 วารสารพยาบาลตำรวจ 0
581 การเปรียบเทียบหน่วยเสียงพยัญชนะของตัวอย่างคำ ในภาษาอินโดนีเซียและภาษาไทย ็ฮาซัน บัวเชย; จอมขวัญ สุทธินนท์ 2021 วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ 0
582 แนวทางการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ กรณีศึกษาหมู่บ้านบางตวา ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อลิสา หะสาเมาะ; สุไฮลา วาเฮง; โนรอัยลา หะยีดอเลาะ 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0
583 Epidemiological characteristics of traffic and non-traffic injuries and quality of emergency medical services in southern thailand Patcharee Prommoon; Thanom Phibalsak; Janya Netwachirakul; มยุรี เมฆทัศน์; Walailuk Jitpiboon; รัศมี สังข์ทอง; รัศมี สังข์ทอง 2021 Journal of Health Science and Medical Research 0
584 การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ระบบการผลิตยางพาราและข้าว ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์; บัญชา สมบูรณ์สุข 2021 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
585 การสำรวจองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการภูมิศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (2000-2015) ดำรง เสียมไหม; อาคม โสวณา; อนุกูล ตันสุพล 2021 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
586 แนวคิดการวางแผนพัฒนาเมืองเชิงพื้นที่และการวางแผนอนาคตขององค์กรปกครองท้องถิ่น เอกรินทร์ ต่วนศิริ 2021 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
587 ความท้าทายในการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องสำหรับการทำงานวิจัยกับผู้สูงอายุ ฐาณิดาภัทฐ์ แสงทอง; สิริรัตน์ บำรุงกรณ์ 2021 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
588 แนวคิดจักรวาลวิทยาของชาวไทยภาคใต้ : มองผ่านวรรณกรรมบทสวดไหว้พระภูมิ คำนวล คำมณี 2021 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
589 ศึกษานโยบายสังคมพหุวัฒนธรรมในสาธารณรัฐเกาหลีและผลกระทบที่เกิดจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม อรพรรณ จันทร์เทา 2021 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
590 KhmeRennaissance สายธาร ทิมทับ 2021 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
591 Determinants of hospital costs for management of chronic-disease patients in southern thailand Wichayaporn Thongpeth; Apiradee Lim; Sunee Kraonual; Akemat Wongpairin; Thaworn Thongpeth 2021 Journal of Health Science and Medical Research 1
592 ผลกระทบของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการสนับสนุนสินค้า ต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย ทิติพร ณ นคร; Alesia Sigang Gugkang; Khoo Kah Yee 2021 วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ 0
593 การเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ: การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่านการทัศนศึกษา สำหรับนักศึกษาด้านการบริการ เจนใจ นิพัทธมานนท์ 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0
594 สมบัติเฉพาะทางแม่เหล็กและสหสัมพันธ์ร่วมกับเหล็ก อะลูมิเนียม และไทเทเนียมในหินและดินของจังหวัดภูเก็ต ธงชัย สุธีรศักดิ์; ภาณุพงษ์ ลิ่มอุสันโน; ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 2021 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 0
595 การวิจัยและพัฒนาสปาฮาลาล: วัฒนธรรมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย กันยปริณ ทองสามสี; จำเนียร ประทุมชาติภักดี; เพลินใจ โภชนกิจ; Rudsada Kaewsaeng-on; อิสระ ทองสามสี 2021 วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0
596 อุปลักษณ์ความรักในบทเพลงของธงไชย แมคอินไตย์ นพวรรณ วงศ์ขัติย์; อธิปัตย์ นิตย์นรา 2021 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 0
597 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเหนือหน่วยเสียงด้านทำนองเสียง กับเจตนาในการสื่อสารของถ้อยคำในสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย จอมขวัญ สุทธินนท์ 2021 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 0
598 ผลของการเลือกใช้ลวดเชื่อมต่อความแกร่งของเนื้อเชื่อมเหล็กรางรถไฟเกรด 900A ณัฐชนน พูลศิริ; สลิตา เพชรสังข์; มูหามัด เต๊ะยอ; ซูไฮดี สนิ; Prapas Muangjunburee 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
599 ความรู้ ทักษะ และความมั่นใจในสมรรถนะของตนในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (เออีดี : AED) ของนักศึกษาพยาบาล รัตติกาล เรืองฤทธิ์; ปรียา แก้วพิมล; กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
600 Pharmacokinetics and pharmacodynamics of low dose 300 mg once daily oral linezolid for treatment of tuberculosis Sutep Jaruratanasirikul; Jetsada Piwluang; Somchai Sriwiriyajan; Somchai Sriwiriyajan; Monchana Nawakitrangsan; Maseetoh Samaeng; Nuntiya Theerapakanunt 2021 Pharmaceutical Sciences Asia 0
601 The Risk Factors for Spinal Anesthesia-induced Hypotension in Patients Undergoing Hip Fracture Surgery among the Elderly: A Retrospective Cohort Study Raviwan Akarapatima; Wejpisit Wongwiwattananon; Jatuporn Pakpirom; Pannawit Benjhawaleemas 2021 วิสัญญีสาร 0
602 Knowledge, Risk Perception, Precautionary Behavior and Level of Worry towards the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) among Psychiatric Outpatients Pakpoom Maneepongpermpoon; Jarurin Pitanupong 2021 Siriraj Medical Journal 0
603 Genetic diversity assessment through morphological, biological, and molecular studies among thai holy basil landraces and commercial cultivars Ponsit Sathapondecha; Sukhuman Whankaew 2021 Chiang Mai Journal of Science 0
604 Contributions of seagrasses and other sources to sea cucumber diets in a tropical seagrass ecosystem Adonis Floren; Adonis Floren; Ken-Ichi Hayashizaki; Piyalap Tuntiprapas; Anchana Prathep 2021 Chiang Mai Journal of Science 0
605 ความผันแปรของไมโครแซทเทลไลท์ และไมโทคอนเดรียล ดีเอ็นเอ ในแพะ 3 สายพันธุ์ของพื้นที่ภาคใต้ประเทศไทย ศิริรัตน์ นอสูงเนิน; ศิริรัตน์ นอสูงเนิน; ชยวรรณ วัฒนจันทร์; ชยวรรณ วัฒนจันทร์; ปรัชญาพร เอกบุตร; ปรัชญาพร เอกบุตร 2021 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0
606 สารจากนายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) วาระ พ.ศ. 2564-2567 โสเพ็ญ ชูนวล 2021 วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 0
607 ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาล่าช้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ; ภัทรา เสมอวงษ์; กฤตณะ พฤกษากร; อาทิตยา เนียมสอาด; อรปรียา ปิยังกร 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0
608 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานกับพัฒนาการการเรียนรู้ ในรายวิชาตัวแบบสถิติ นูริน ดือเร๊ะ 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0
609 A New Paradigm of Dual Vocational Education for Three Southern Border Colleges with Establishments Abroad in the Next Decade (2019-2028) Nifiradow Nilaeh; Chawalit Kerdtip 2021 สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ 0
610 ตำรับยาพื้นบ้านภาคใต้ที่ใช้บำบัดอาการข้อเข่าเสื่อม วราภรณ์ แก้วศักดิ์; ยาฮารี อาแวสะแม; พรพิชา ศักดิ์นราวงศ์; จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช; มณฑกา ธีรชัยสกุล; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 2021 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0
611 ความผูกพันในงานและปัจจัยเกี่ยวข้องในทันตแพทย์โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาคใต้ของประเทศไทย ศีดา ณ นคร; Wisarut Srisintorn; Nattaporn Youravong 2021 วิทยาสารทันตสาธารณสุข 0
612 โครงสร้างและน้ำหนักพยางค์ของคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อความโฆษณาสินค้าตรายูนิโคล่ จอมขวัญ สุทธินนท์ 2021 วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ 0
613 Complex Interplay of Cognitive and Strategic Processing in EFL Listening: Implications for Teaching Anchana Rukthong 2021 rEFLections 0
614 โครงสร้างและวงความหมายของชื่อหมู่บ้านในอาณาจักรศรีวิชัย สุวิมล เวชวิโรจน์; จอมขวัญ สุทธินนท์ 2021 วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ 0
615 ขั้นตอนวิธีหิ่งห้อยแบบผสมผสานเพื่อลดต้นทุนรวมจากงานที่เสร็จก่อนและงานที่เสร็จล่าช้าให้น้อยที่สุด ในการจัดตารางการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ศิวศิษย์ วิทยศิลป์; วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว 2021 วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน 0
616 Source and Distribution of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Surface Sediment from Chalong Bay, Phuket, Thailand Danai Tipmanee; Danai Tipmanee; Yada Patchim; Penjai Sompongchaiyakul; Penjai Sompongchaiyakul 2021 Applied Environmental Research 0
617 Workplace discrimination of transgender youth during gender transition Kumarashwaran Vadevelu; Niwet Arunberkfa 2021 Humanities, Arts and Social Sciences Studies 0
618 Discovery of Aspergillus mycoviruses and development of mycovirus-based vector for gene silencing in the human pathogenic fungus Aspergillus fumigatus Jirawalun Atcharawiriyakul; Robert Coutts; Lakkhana K. Wingfield 2021 Asia-Pacific Journal of Science and Technology 0
619 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของสารทาเลตในของเล่นสำหรับเด็ก คัมภีร์ พ่วงทอง 2021 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 0
620 ความเป็นพิษของ Transthyretin กลายพันธุ์ชนิด V30M และ L55P ที่มีต่อเซลล์มนุษย์ ศิริภา อันนานนท์; Porntip Prapunpoj 2021 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 0
621 กลยุทธ์การบริหารงานเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2570) ประจวบ ทองศรี; อาหาหมัดอับดุลห์ หะยีมะ 2021 วารสารพัฒนาสังคม 0
622 ความสัมพันธ์ของวากยสัมพันธ์แบบลดหลั่นที่แสดงให้เห็นหน้าที่ของคำนามวิสามัญ ในพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือสำราญระหว่างที่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด จอมขวัญ สุทธินนท์; จอมใจ สุทธินนท์ 2021 วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 0
623 การปรับตัวของผู้ประกอบการค่ายมวยไทยท่ามกลางสถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ภานุวัฒน์ ศรีมาฆะ; อุมาพร มุณีแนม 2021 วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ 0
624 การทำสวนยางพาราภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์; บัญชา สมบูรณ์สุข 2021 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 0
625 การศึกษาอัตราส่วนเนื้อสละและชนิดของยีสต์ที่เหมาะสมต่อการผลิตไวน์ วาสนา สุโยธา; สุรศักดิ์ บุญรุ่ง 2021 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 0
626 ขอบเขตเชิงเนื้อหาในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา คุณากร เตกฉัตร; Phen Sukmag 2021 วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
627 Anti-inflammatory potential of mung bean seed coat water extract in lipopolysaccharide-induced 3T3-L1 adipocytes Norathee Buathong; Kasemsiri Chandarajoti; Kasemsiri Chandarajoti; Sudathip Sae-Tan 2021 Agriculture and Natural Resources 0
628 Effects of different container structures on growth and root architecture of rubber (Hevea brasiliensis) rootstock seedlings Panit Ketchart; Vichai Wongvarodom; Sayan Sdoodee; Rawee Chiarawipa 2021 Maejo International Journal of Science and Technology 0
629 ผลของการนวดกดจุดสะท้อนเท้าต่อระยะเวลาน้ำนมเต็มเต้าและปริมาณน้ำนมในมารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด ผกาวัลย์ หนูมาก; ศศิกานต์ กาละ; สุรีย์พร กฤษเจริญ 2021 วารสารการพยาบาลและการศึกษา 0
630 Chitosan nanoparticles: Preparation, food applications and health benefits Avtar Singh; Ajay Mittal; Soottawat Benjakul 2021 ScienceAsia 0
631 Vegetation structure of wetlands in Eastern Himalayan Highlands of Gasa, Bhutan Pema Tendar; Pema Tendar; Kitichate Sridith 2021 ScienceAsia 0
632 Evaluation of biosecurity and fungal contaminants in the poultry farms in Songkhla Province, Thailand Lakkhana Kanhayuwa Wingfield; Apichaya Phaichamnan; Thavachinee Jumnongnit 2021 ScienceAsia 0
633 Toxic symptoms in rubber tree sapling and its response to manganese application Chakkrit Poonpakdee; Khwunta Khawmee; Jumpen Onthong 2021 Maejo International Journal of Science and Technology 0
634 การพัฒนาศักยภาพแบบผสมผสานของเยาวชนตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิรัตน์ ทองแก้ว; พิเชตวุฒิ นิลละออ; ธวัชชัย ทองธรรมชาติ 2021 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0
635 HEALTH CARE SCHEMES AND BARRIERS AMONG UNDOCUMENTED MIGRANTS IN EUROPEAN AND ASEAN COUNTRIES: SYSTEMATIC REVIEW Aye Myat Myat Win; Sang-arun Isaramalai; Phen Sukmag 2021 Suranaree Journal of Science and Technology 0
636 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานธุรกิจสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยวิธีวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค ชมพูนุท ด้วงจันทร์; พรนภา กำเพชร; นิธินาฏ ชุมแดง; ปรียามล ยงยุทธ์; พิมพ์ชนก ส่งแสงแก้ว; วรรณภิรมย์ เนียมนวล; ฐาปณิฎา จันทร์แจ่มศรี; นภาพร พงศ์ทองเมือง 2021 วารสารปัญญาภิวัฒน์ 0
637 ตัวบ่งชี้ความตระหนักทางวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ฤๅชุตา เทพยากุล 2021 มนุษยสังคมสาร (มสส.) 0
638 ทัศนะความรักของตัวละครในนวนิยายชุด Love Curse คำสาปนี้มีรัก พิชามญชุ์ วรรณชาติ; นูรอัยมี แวเดร์ 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
639 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย อิสระ ทองสามสี; กันยปริณ ทองสามสี 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
640 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาทันตแพทย์ ศิษฎา ตันนุกิจ; เสมอจิต พิธพรชัยกุล; กิติพงศ์ วงศ์อารีราษฏร์; ชรินธร ธนวงศ์วาณิชย์; พิมพ์ชนก แสงเพ็ชร; ภาษิตา แพทย์รัตน์ 2021 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0
641 ผลของสารสกัดใบเหลียงต่อเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ในห้องปฏิบัติการ ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร; สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 2021 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0
642 การปรับปรุงความเร็วการคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์โดยใช้เทคนิค การปูกระเบื้องแบบ 2 มิติ และชุดคำสั่ง AVX512 สำหรับสถาปัตยกรรมมัลติคอร์ Panyayot Chaikan; หนู่-ซิน อู 2021 ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports 0
643 นิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติในพืชสมุนไพร และพืชอาหารสัตว์ บริเวณภูเขาหินแกรนิต เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พวงทิพย์ แก้วทับทิม; อุดร ยังช่วย; มูบารัค เล็กเกลี้ยง 2021 ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports 0
644 แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เอกพล ทองแก้ว; บัญชา สมบูรณ์สุข; อภิญญา รัตนไชย 2021 วารสารผลิตกรรมการเกษตร 0
645 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการและพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง วิสุทธิณี ธานีรัตน์; อภิญญา ไฝสุวรรณ์ 2021 วารสารการบริหารท้องถิ่น 0
646 การศึกษาเปรียบเทียบและการสร้างเกณฑ์ปกติการรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาวิชาชีพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อามีล มาหามะ; อาฟีฟี ลาเต๊ะ; แววฤดี แววทองรักษ์ 2021 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 0
647 ความสัมพันธ์ระหว่างความปวดกับสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบกึ่งกลางหน้าอก ปรพร ศรีวรรณวิทย์; ไพลิน ถาวรชีพ; วรวิทย์ จิตติถาวร; สมศรี เธียรมนตรี 2021 วารสารกายภาพบำบัด 0
648 Automatic Aspect-Based Sentiment Summarization for Visual, Structured, and Textual Summaries Tuan Anh Tran; Jarunee Duangsuwan; Wiphada Wettayaprasit 2021 ECTI Transactions on Computer and Information Technology 0
649 Bimodal Emotion Recognition Using Deep Belief Network Apichart Jaratrotkamjorn; Anant Choksuriwong 2021 ECTI Transactions on Computer and Information Technology 0
650 Rubber Tree Tapping Position Detection on Trunk-Covered RGB-D Images for Automation Platform Rattachai Wongtanawijit; Thanate Khaorapapong 2021 ECTI Transactions on Computer and Information Technology 0
651 ตัวละคร บทพูด และบทบรรยายในวรรณกรรมเรื่องสั้นเรื่อง “แมวพม่า” ที่สะท้อนอุดมการณ์ถึงกลุ่มชายขอบในสังคมไทย จอมขวัญ สุทธินนท์; ลักษิกา นุ้ยกุล 2021 วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ 0
652 การวิเคราะห์องค์ประกอบของแรงจูงใจในการทำงาน ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมนึก เลิศแก้ว; สุภาวดี สุทธิรักษ์; Buntarika Jaikrajang 2021 วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ 0
653 การทดสอบแบบวัดความแตกฉานด้านสุขภาพของคนไทยที่อิงความสามารถในการใช้ฉลากโภชนาการ และความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้รับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช ธนินนาถ พิทักษ์วงศ์; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 2021 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
654 การสำรวจความแตกฉานด้านสุขภาพของชาวไทยในภาคใต้ตอนล่าง วีณาพร วงศ์สถาพรพัฒน์; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 2021 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
655 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และสมรรถนะทางวิชาชีพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ธีราพร สุภาพันธุ์; โพยม วงศ์ภูวรักษ์; Mayuree Tangkiatkumjai; ศิริตรี สุทธจิตต์; พักตร์วิภา สุวรรณพรหม; Suntara Eakanunkul; ฐิติมา ด้วงเงิน; ชื่นจิตร กองแก้ว; Claire Anderson; ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 2021 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 0
656 แนวทางการพัฒนาและความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ในจังหวัดยะลา ชวลิต เกิดทิพย์; คณิตา นิจจรัลกุล; ฟัตฮีย๊ะห์ เจ๊ะเฮง; วันยามีละห์ แก้วกับทอง 2021 วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 0
657 อิหม่ามกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมกับชาวพุทธ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญญา เทพสิงห์; เกษตรชัย และหีม; ฮัสบุลเลาะ อาศิสสกุล 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0
658 ลักษณะวัสดุผสมซีเมนต์เพสต์กับเถ้าเส้นใยผลตาลโตนดใส่ท่อนาโนคาร์บอนผนังชั้นเดียวชนิดสั้นผ่านการปรับปรุงผิวภายนอกด้วยกระบวนการชุบผิวโดยไม่ใช้ไฟฟ้า สุชาติ จันทรมณีย์; นันทชัย ชูศิลป์; ชาตรี หอมเขียว; ชาตรี หอมเขียว; Danupon Tonnayopas 2021 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 0
659 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีของการให้ความร้อนในเครื่องโทคาแมค Nopporn Poolyarat; บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง; สืบศักดิ์ สุขแสงพนมรุ้ง; สมศักดิ์ แดงติ๊บ; จิราภรณ์ พรหมพิงค์; อาหลี ตําหมัน; กําธร สายดาราสมุทร; พสิษฐ์ วงษ์หาบุศย์; เกวลี นิลกําแหง; ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2021 วารสารฟิสิกส์ไทย 0
660 การศึกษาและออกแบบระบบเติมเชื้อเพลิงในเครื่องโทคาแมคเครื่องแรกของประเทศไทย โดยการยิงลำอนุภาคด้วยความเร็วเหนือเสียง จิราภรณ์ พรมพิงค์; อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์; บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง; เกวลี นิลกําแหง; อาหลี ตําหมัน; พสิษฐ์ วงษ์หาบุศย์; วุฒิโชค แสงวัง; กําธร สายดาราสมุทร; Nopporn Poolyarat; สมศักดิ์ แดงติ๊บ 2021 วารสารฟิสิกส์ไทย 0
661 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก เบญจวรรณ หนูสุวรรณ; จิราภรณ์ เมืองประทับ; ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ 2021 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0
662 การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ระบบการผลิตยางพาราและไม้ผลในชุมชนทุ่งน้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์; บัญชา สมบูรณ์สุข 2021 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 0
663 มองโครงสร้างอำนาจชายแดนใต้ผ่านการวิเคราะห์การสะสมทุนของนักการเมืองมุสลิมมลายู กรณีศึกษา อับดุลลาเต๊ะ ยากัด อัสมา มังกรชัย 2021 วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา 0
664 ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์; นายือมิง มาหามะ; สวัสดิ์ ไหลภาภณ์ 2021 วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0
665 การประเมินสมรรถนะของพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขต 12 สงขลา กิ่งกาญจน์ ค้าเจริญ; Phen Sukmag 2021 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 0
666 ผลของกิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกต่อการรับรู้ความสามารถ ในการสื่อสารในครอบครัวของผู้ปกครองกับบุตรหลานวัยรุ่น กนกวรรณ หวนศรี; พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง; ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล; ปุญญาภา รุ่งปิตะรังสี; ฉัตรวารี แท่นสุวรรณ 2021 วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
667 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้คำแนะนำด้านการเลิกบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย วิทย์ วิชัยดิษฐ; นันดา ซาฟิรา; วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 2021 วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
668 การประเมินผลโครงการ: แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ เมืองสมุนไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศิริพร เพ็งจันทร์; พิเชตวุฒิ นิลลออ; วัฒนา นนทชิต 2021 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 0
669 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการ การจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการและคุณภาพการรายงานการจัดการความเสี่ยงของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 ในช่วงวิกฤต COVID-19 รจนา ขุนแก้ว; ธรรมชาติ ิไตรพิพัฒน์; วรรธพร โอทอง; ชญานิษฐ์ พรหมพุฒแก้ว; สกุลกาญจน์ มีมาก; มัทนชัย สุทธิพันธุ์ 2021 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 0
670 The validity and reliability of the Thai version of M.D. Anderson dysphagia inventory and correlation between quality of life and dysphagia severity in patients with head and neck cancer Tiraya Phuengtrakul; Phuanjai Rattakorn; Peesit leelasawatsuk 2021 Journal of Associated Medical Sciences 0
671 ผลการเสริมกรดอินทรีย์รวมในไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ อุบลวรรณ ศรีสงคราม; เจษฎา รัตนวุฒิ; Patima Permpoonpattana 2021 แก่นเกษตร 0
672 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะการทำวิจัยชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาฟีฟี ลาเต๊ะ; สุพรรษา สุวรรณชาตรี 2021 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 0
673 พัฒนาการของคนรักเพศเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของบริบทประวัติศาสตร์ตะวันตก ณปรัชญ์ บุญวาศ 2021 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 0
674 ความเจ็บปวดที่เกิดจากแรงทางทันตกรรมจัดฟันเพิ่มการแสดงออกของตัวรับทรานเซียนท์รีเซปเตอร์โพเทนเชียลวานิลลอยด์ 1 และสารสื่อประสาทซับสแตนซ์ พี เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนนท์; อันวยา แก้วพิทักษ์; ชิดชนก ลีธนะกุล 2021 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 0
675 การศึกษาอุปลักษณ์ผ่านข้อความอิเล็กทรอนิกส์ในสื่อออนไลน์ของจีน ภายใต้ภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) พิชัย แก้วบุตร; นพวรรณ วงศ์ขัติย์ 2021 HUSO Journal of Humanities and Social Sciences 0
676 ภาระในการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการทดสอบความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ของผู้เรียนในประเทศไทย พิชัย แก้วบุตร 2021 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0
677 Effects of Explants on Plant Regeneration and Concentration of Paclobutrazol on Morphological Responses of Dwarf Water Hyssop (Bacopa monnieri) Chanraksmey Tauk; Pornpimon Chuaduangpui; Tassanee Khawniam 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
678 การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของ THLA-W+ และความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช ธมลวรรณ พรประสิทธิ์; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 2021 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
679 คำอธิบายในการตัดสินใจเลือกสั่งใช้ meropenem ของแพทย์ : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคใต้ อุมาภรณ์ สีสวนแก้ว; สุทธิพร ภัทรชยากุล; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 2021 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
680 ผลกระทบของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อการจัดซื้อยา: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง วรรษมน ขวัญพรหม; กุลจิรา อุดมอักษร 2021 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
681 การพัฒนาสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และสปาในจังหวัดพัทลุงให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย ปรียานุช รัตนพงศ์; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 2021 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
682 การศึกษาปัจจัยเชิงพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปรียา ริยาพันธ์; สันติ โชติแก้ว 2021 วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 0
683 แนวโน้มการจัดการการศึกษาอิสลามขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สุวรรณี หลังปูเต๊ะ; มูฮำหมัดราฟีร์ มะเก็ง 2021 วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
684 การจัดการศึกษาอิสลามในโรงเรียนของรัฐ : สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนา ยุทธนา เกื้อกูล; นิเลาะ แวอุเซ็ง; รูดียะห์ หะ 2021 วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
685 ข้อถกเถียงว่าด้วยการเป็นผู้นำทางการเมืองกับผู้หญิงมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้ ยาสมิน ซัตตาร์; อิมรอน ซาเหาะ; อับดุลเอาว์วัล สิดิ 2021 วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
686 พฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยหลักการอิสลามของครอบครัวไทยมุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต้ พัทธ์ธีรา รัตนชัย; อีสมาแอ กาเต๊ะ 2021 วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
687 Development of Gontor’s Muadalah System-Based Muallimin Curriculum Siska Pratiwi; Abdulhakam Hengpiya 2021 วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
688 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะหมดไฟของพนักงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา เปรมกมล อินไชยา; พิชญา พรรคทองสุข 2021 วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 0
689 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน : การวิจัยในชั้นเรียนของหลักสูตรการเตรียมผู้บริหารสถานศึกษา วรภาคย์ ไมตรีพันธ์; ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ 2021 วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา 0
690 แนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูลเพื่อ ยกระดับการพัฒนา พื้นที่จังหวัดสตูลภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ 2021 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 0
691 การจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาขององค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย นวพล แก้วสุวรรณ; ฐะปะนีย์ เทพญา 2021 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 1
692 บทเรียนรู้การจัดกิจกรรมชุมชนเยียวยาจิตใจด้วยกิจกรรมประยุกต์ศาสตร์สมองของ นักปฏิบัติการสุขภาพ: การศึกษานำร่องโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดปัตตานี ปรียา แก้วพิมล; รัตติกาล เรืองฤทธิ์; วัชรี น้อยผา 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
693 ความบกพร่องด้านเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต : บทบาทพยายาล กฤติยา ปองอนุสรณ์; กันตพร ยอดใชย; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 2021 วารสารพยาบาลศาสตร์ 0
694 ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสื่อหนังสือพิมพ์รายวันเกาหลีใต้ ปริศวร์ ยิ้นเสน; เชิดชัย อุดมพันธ์ 2021 มนุษย์กับสังคม 0
695 วิเคราะห์ปริมาณ Ra-226, K-40 และ Th-232 ในตะกอนดิน จากแม่น้ำ และลำคลอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พวงทิพย์ แก้วทับทิม; ปิยะ ผ่านศึก; มูบารัค เล็กเกลี้ยง; สถาพร เรืองรุ่ง 2021 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 0
696 การทํานายความสําเร็จของการคลอดปกติทางช่องคลอดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงวัดมุม occiput-spine ในระยะที่หนึ่งของการคลอด คัทลียา มุขดี; ฐิติมา สุนทรสัจ; ชุษณา เพชรพิเชฐเชียร 2021 Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology 0
697 การสร้างเสริมภาวะผู้นำในนักศึกษาสู่ผลสัมฤทธิ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กนิกนันต์ กล้าหาญ; วสันต์ อติศัพท์; โอภาส เกาไศยาภรณ์ 2021 วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 0
698 สภาพ ปัญหา และความต้องการทำวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วัชรีย์ แสงมณี; Namtip Kaewvichit; สุไหมเร๊าะ โต๊ะเต้ง 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
699 การศึกษาความเสียหายของถนนวัสดุผิวทางรีไซคลิง ควีนนยา กิตติเวชวรกุล; สราวุธ จริตงาม 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
700 การศึกษาการสึกหรอแบบขัดสีของการเชื่อมซ่อมเหล็กรางรถไฟเกรด R260 Buntoeng Srikarun; สลิตา เพชรสังข์; Prapas Muangjunburee 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
701 ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ สุวัจนี เพชรรัตน์; ฟาริดา ซาชา; ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 2021 วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 0
702 เหตุปัจจัย มุมมอง และแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ซุฟเฟียน เจ๊ะมะ; ชวลิต เกิดทิพย์ 2021 วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 0
703 องค์ประกอบการบริหารจัดการสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย สุดารัตน์ พรหมแก้ว; เอกรินทร์ สังทอง; ชวลิต เกิดทิพย์; ชิดชนก เชิงเชาว์ 2021 วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 0
704 ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อ ผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ สุวัจนี เพชรรัตน์; ฟาริดา ซาชา; ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 2021 วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 0
705 การทบทวนอย่างเป็นระบบ ขมิ้นชันเปรียบเทียบกับ Acarbose ในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มระดับน้ำตาลอดอาหารสูง ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน; ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน; คุณสิริ เสริมศิริโภคา; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; ดวงแก้ว ปัญญาภู; จิตติศักดิ์ พูนศรีสวัสดิ์; ปรัชญ์ชยนันท์ พูนเนียม; ภานุพงศ์ ภู่ตระกูล; ภานุพงศ์ ภู่ตระกูล; จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 2021 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0
706 การพัฒนาเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารห้ามใช้ ที่เป็นอันตรายในเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า วรรษพร คงชื่น; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 2021 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
707 Development of Indicators and Content Validity for School Administrators’ Cultural Competency Ruechuta Tepayakul 2021 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 0
708 ความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ของประชาชนในจังหวัดตรัง นฤบาล ยมะคุปต์; กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ 2021 วารสารการบัญชีและการจัดการ 0
709 Simulation Modeling of Raising Meat Goat Farming System: Case Study of Farms in Satun, Thailand Thitinan Sorabut; Vichot Jongrungrot; Pin Chanjula 2021 PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research 0
710 การวิเคราะห์กลุ่มประชาชนในการเตรียมพร้อมรับมือการระบาดไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาฟีฟี ลาเต๊ะ; ประสพชัย พสุนนท์; กิ๊ฟลัน ดอเลาะ; พนิดา คงแจ่ม; สามินี เจะแม; ภาณุพงศ์ พนมวัน; อาลาวี ลาเต๊ะ 2021 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 0
711 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อภิญญา ถิ่นเดิม; กุลทัต หงส์ชยางกูร; อมร รอดคล้าย; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 2021 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 0
712 Uvaria clementis (Annonaceae), a new record for Thailand Charan Leeratiwong; Saijai Jornead; Conor V. Meade 2021 Thai Forest Bulletin (Botany) 0
713 เวาะห์กายี : วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ และการอนุรักษ์ของคนในอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไพรัตน์ จีรเสถียร; จิรัชยา เจียวก๊ก; สวัสดิ์ ไหลภาภณ์; ศุภดุลย์ เอียดตรง 2021 วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0
714 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเหนียวพื้นเมืองในแปลงเกษตรกรภาคใต้ของประเทศไทย ณัฐพล จันทร์สว่าง; ชมพูนุท บัวเผื่อน; ประมวล หน่อสกูล; สุรชาติ เพชรแก้ว; สุวรรณษา ชูเชิด; นุจรี ชดาการ; วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 2021 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 0
715 อัตราพันธุกรรม สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์เส้นทางในข้าวไร่สายพันธุ์กลายชั่วที่ 4 นุจรี ชดาการ; ณัฐพล จันทร์สว่าง; วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 2021 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 0
716 ประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการควบคุมเชื้อราในดิน Rigidoporus microporus ภายใต้สภาพควบคุม ศุภรัตน์ สังข์ทอง; อัจฉรา เพ็งหนู; ภวิกา บุณยพิพัฒน์ 2021 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 0
717 เทคนิคการผ่าตัดเย็บริมฝีปากและจมูกระยะแรกภายหลังการใช้โคราชแนม 2 ด้านในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวชนิดสมบูรณ์: รายงานผู้ป่วยและการติดตามผลภายหลังการรักษา 5 ปี พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง; ปองใจ วิรารัตน์; วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล; กวิยา กนกพงศ์ศักดิ์ 2021 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 0
718 ผลของโปรแกรมการจัดการรายกรณีโดยพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับระยะท้ายต่อการรับรู้ ความทุกข์ทรมานจากอาการและผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคอง สุธิสา เต็มทับ; กิตติกร นิลมานัต; ไพเราะ พ่อนุ้ย 2021 วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 0
719 ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองด้านอาหารและ ค่าอัลบูมินในเลือดของผู้ป่วยมะเร็งตับ สุธิสา เต็มทับ; อณีรัตน์ วงค์สวัสดิ์โสต; สุกัลญา พรหมาด 2021 วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 0
720 พุทธธรรมพหุนิยมกับมโนทัศน์เรื่องพระเจ้า เฉลิมวุฒิ วิจิตร 2021 วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0
721 Ethnocide and The Indigenous Aeta Magbukon Neil Dimacali David 2021 Thai Journal of East Asian Studies 0
722 Diabetic Retinopathy Detection Using Convolutional Neural Network: A Comparative Study on Different Architectures Kwankamon Dittakan; Tassanee Hattiya; Salang Musikasuwan 2021 Engineering Access 0
723 การกลายเป็นคำสันธานของคำกริยา ‘กลับ’ ในภาษาไทยสมัยสุโขทัย ถึงสมัยปัจจุบัน ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์; เชิดชัย อุดมพันธ์ 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0
724 Effect of Vitamin A-Fortified Rice on the Gut Microbiota of Thai Lactating Women and Their Exclusively Breastfed Infants Lukman Azis; Siwaporn Pinkaew; Santad Wichienchot 2021 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 0
725 Antioxidant Capacities of Traditionally Formulated Thai Herbal Decoction and Its Effect on Cell Growth Using Saccharomyces cerevisiae Model Ademola Ezekiel Adekoya; Sasitorn Chusri; Eugene Ong Boon Beng; Anthony Temitope Idown 2021 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 0
726 การพัฒนาระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา: กรณีศึกษารายวิชาที่เปิดสอนของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุวัฒน์ พัฒนเชียร; สุวัฒน์ อัครบวร 2021 วารสารวิชาการ ปขมท. 0
727 การพัฒนาระบบรับสมัครและรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐาน กรณีศึกษา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพียงพิศ สุกแดง 2021 วารสารวิชาการ ปขมท. 0
728 การรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ การมีส่วนร่วม การบริหาร และการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรณกร แซ่ลิ่ม 2021 วารสารวิชาการ ปขมท. 0
729 ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขมณัฏฐ์ มาศวิวัฒน์; กัลยกร นราวัฒนะ; นิสาชล สันหมาน 2021 วารสารวิชาการ ปขมท. 0
730 ระบบจัดทำคำขอและติดตามโครงการงบประมาณเงินรายได้: กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สาวิตรี วงษ์นุ่น; ภัทรา สหะวิริยะ 2021 วารสารวิชาการ ปขมท. 1
731 Additions to Annonaceae in the Flora of Thailand David M. Johnson; Pasakorn Bunchalee; Piya Chalermglin; Pranom Chantaranothai; Charan Leeratiwong; Nancy A. Murray; Richard Saunders; Yotsawate Sirichamorn; Yvonne Su; Yvonne Su; Phanom Sutthisaksopon 2021 Thai Forest Bulletin (Botany) 0
732 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบเกมเลเวลสำหรับเกมที่ไม่มีวันจบ วรวิกา วัฒนสุนทร; ภูมิวิทย์ สุดาจันทร์ 2021 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 0
733 การประเมินปาล์มนํ้ามันพันธุ์การค้าในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์; ธีรภาพ แก้วประดับ; พรเลิศ เทพบุตร; ธีรพล ฆังคมณี 2021 วารสารผลิตกรรมการเกษตร 0
734 ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะของแพะพื้นเมืองเพศผู้ระยะเจริญเติบโต กนกวรรณ แสงทอง; Pitunart Noosen; Wanwisa Ngampongsai 2021 วารสารนเรศวรพะเยา 0
735 Technology-Enhanced Active Learning with Flipped Classroom on Otolaryngology Education Yuvatiya Plodpai; Viraporn Atchariyasathian; Savika Vannapong 2021 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
736 บทเรียนสะท้อนคิดเพื่อสร้างค่านิยมหลักขององค์กรในโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : กรณีศึกษาบริษัทเอกชนคัดสรร ชนกนันท์ พะสุโร; ชวลิต เกิดทิพย์; วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ 2021 วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา 0
737 Plantlet regeneration and multiple shoot induction from protocorm-like bodies (PLBs) of medicinal orchid species, dendrobium crumenatum Sw. Sutha Klaocheed; Suphat Rittirat; Kanchit Thammasiri 2021 Walailak Journal of Science and Technology 0
738 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาล ภูมิภาคภาคใต้ พิชัย แก้วบุตร 2021 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 0
739 การพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวัง วิเคราะห์สถานะการใช้งานเว็บไซต์ ที่จัดทำด้วยโปรแกรมจูมลาโดยแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลและไลน์ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี 2021 วารสารวิชาการ ปขมท. 0
740 ประสิทธิผลการให้บริการระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล; ภาคิน สุดจิตร; รัตติกาล เดชกล้า; เสาวลักษณ์ ทองสง; วรารัตน์ ตงอ่อน; ธนบดี เพชรด้วง; ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง 2021 วารสารวิชาการ ปขมท. 0
741 ความพร้อมต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาภายใต้สถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19 : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ธรรมรัตน์ แซ่ตัน; โภไคย เฮ่าบุญ; โสภณ จันทร์ทิพย์; ธงชัย สุธีรศักดิ์; วัชรวดี ลิ่มสกุล 2021 วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา 2
742 ความพึงพอใจของนักศึกษาและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปาริดา จันทร์สว่าง 2021 วารสารวิชาการ ปขมท. 0
743 การวิเคราะห์หลักสูตรภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ภูมิภาคภาคใต้ พิชัย แก้วบุตร 2021 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 0
744 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ของหอผู้ป่วยฉุกเฉิน กรณีศึกษา โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ วัชระ เจียมสวัสดิ์; ชิดชนก โชคสุชาติ; สูรีนา มะตาหยง 2021 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
745 ผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยงและ ความต้องการซื้อประกันของประชาชน จังหวัดตรัง ณัฏฐณิชา คงแจ่ม; จุฑามาศ รัตนพิบูลย์; รัฐฐวิชญ์ อาภาคัพภะกุล; ธวัลหทัย เกิดแก้ว; รุสณีย์ แซะบิง; สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์; วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ 2021 จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 0
746 ต้นทุนโลจิสติกส์และอันตรายต่อความปลอดภัยของโซ่อุปทานพริกสด กันยา อัครอารีย; นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 2021 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 0
747 บทบาทกองทุนเงินทดแทนกับการคุ้มครองแรงงาน กันยปริณ ทองสามสี; อิสระ ทองสามสี 2021 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 0
748 ?-Catenin and FAT1 Protein Expressions for Prediction of Survival Outcome in Type I Endometrial Cancer Kanet Kanjanapradit; Poowadon Wetwittayakhlung; Athithan Rattanaburi 2021 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
749 การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสี (226Ra, 232Th และ 40K) ในดินบริเวณเทือกเขาหินแกรนิต อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูบารัค เล็กเกลี้ยง; ปิยะ ผ่านศึก; สุนารี บดีพงศ์ 2021 ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports 0
750 การกำหนดดัชนีเก็บเกี่ยวลองกอง (Lansium domesticum Corr.) โดยใช้เทคนิคไมโครเวฟเซ็นเซอร์ นิโรซานา นิโซ๊ะ; ปิยะ ผ่านศึก; พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2021 ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports 0
751 Effectiveness of Using Oleaginous Microalgae as a Green Biosorbent to Remove Copper from Aqueous Media Khomsan Ruangrit; Jeeraporn Pekkoh; Jeeraporn Pekkoh; Kritsana Duangjan; Kittiya Phinyo; Wassana Kamopas; Wassana Kamopas; Itthipon Jeerapan; Itthipon Jeerapan; Wasu Pathom-Aree; Wasu Pathom-Aree; Sirasit Srinuanpan 2021 EnvironmentAsia 0
752 สถานะทางกฎหมายของสัตว์เลี้ยงในกรณีการหย่าร้างภายใต้กฎหมายครอบครัว พงค์ศักดิ์ เจ๊ะพงค์ 2021 วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0
753 กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเครือซาเลเซียน กนกรัตน์ มณีเนตร; วุฒิชัย เนียมเทศ; ชวลิต เกิดทิพย์; ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 2021 วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม 0
754 การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะความจริงแท้ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กนิกนันต์ กล้าหาญ; วสันต์ อติศัพท์; โอภาส เกาไศยาภรณ์ 2021 วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 0
755 การใช้ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) ก่อนและหลังผ่าตัด เบญจลักษณ์ เจริญพร; ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ 2021 วิสัญญีสาร 0
756 Innovative Device for Enhancing Physical Distancing in the COVID-19 Situation Pitchayanont Ngamchaliew; Polathep Vichitkunakorn; Phatthana Wangsapan; Nantapat Buppodom; Narawit Junchoo; Patitta Chanhom; Gun Sudsangiam; Manattra Patpoom; Chanissara Chaichana 2021 Siriraj Medical Journal 0
757 Evaluation of simple and rapid DNA extraction methods for molecular identification of fungi using the ITS regions Lakkhana K. Wingfield; Jirawalun Atcharawiriyakul 2021 Asia-Pacific Journal of Science and Technology 0
758 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูภาษาจีนในมุมมองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริ; อัสมา ทรรศนะมีลาภ 2021 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0
759 Effects of a nurse’s support for the adolescent-led hiv/aids sexual transmission prevention program using social media Ampaiwan Boonkaewwan; Busakorn Punthmatharith; Wantanee Wiroonpanich; Kimberly A. Williams 2021 Walailak Journal of Science and Technology 0
760 การทำสวนปาล์มน้ำมัน: ภาพสะท้อนการผลิตพืชเศรษฐกิจของชาวสตูล ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์; พลากร สัตย์ซื่อ 2021 วารสารการเกษตรราชภัฏ 0
761 กัญชามีประโยชน์ในการระงับปวดจริงหรือไม่ ศศิกานต์ นิมมานรัชต์; โขมพักตร์ มณีวัต 2021 วิสัญญีสาร 0
762 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการ คะแนนการกำกับดูแลกิจการ และหลักความระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รจนา ขุนแก้ว; จิตติมา วิเชียรรักษ์; มัทนชัย สุทธิพันธุ์; กัลยา บุญทิพย์; ธนาภรณ์ ชูแก้ว; ธัญญารักษ์ มูสิก; วิชญาพร มุสิแดง 2021 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
763 Biogas upgrading to biomethane by co2 removal using water absorber with microbubble technique Chananchida Dumruangsri; Prukraya Pongyeela; Juntima Chungsiriporn 2021 Walailak Journal of Science and Technology 0
764 แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Weeranan Yaemrattanakul; เอมอร จิระพันธุ์ 2021 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 0
765 ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการชะลอไตเสื่อมและระดับความดันโลหิตในผู้ที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ ฤทัยชนก สุขจ้อง; อุุมาพร ปุญญโสพรรณ; ปิยะนุุช จิตตนูนท์ 2021 รามาธิบดีพยาบาลสาร 0
766 การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การเปิดประชาคมอาเซียน : ปัญหาและอุปสรรค แนวทางเชิงปฏิบัติที่เหมาะสม ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ 2021 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
767 A Study on Production Management of Asam Gelugur (Garcinia atroviridis) in Sai Khao Sub-district, Khok Pho District, Pattani Province, Thailand Atchara Niyomdecha; Wanwisa Ngampongsai; Chaiyawan Wattanachant; Jessada Rattanawut; Thaweesak Niyom Bundit 2021 วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 0
768 The Pattern of Maxillofacial Fractures in the Traumatic Brain Injury Patients in Songklanagarind Hospital: A Retrospective Study Orawan Chansanti; Yaninee Anusitviwat; Atthawit Mongkornwong 2021 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
769 การพัฒนารูปแบบการจัดการการเฝ้าระวังการติดเชื้อในกระแสเลือด ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ศจีรัตน์ โกศล; ประภาพร ชูกำเหนิด; ปราโมทย์ ทองสุข 2021 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 0
770 รายงานผลการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มลฤดี แซ่แต้ 2021 วารสารวิเทศศึกษา 0
771 ปัจจัยที่ส่งผลให้ร้านอาหารเกาหลีในจังหวัดภูเก็ตประสบความสำเร็จ เอมีล่า แวอีซอ; ณัฎฐณิชา เพชรแก้ว; ปริณทิพย์ ภูขะโร 2021 วารสารวิเทศศึกษา 0
772 ความแตกต่างระหว่างเพศในการรับรู้กลยุทธ์การสอนคำศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ: การศึกษาเชิงสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย วรลักษณ์ บัญชา 2021 วารสารวิเทศศึกษา 0
773 วิถีชุมชน คนทำน้ำตาลจาก : กรณีศึกษาการทำน้ำตาลจากพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร; สุดฤดี บำรุง 2021 วารสารวิเทศศึกษา 0
774 การพัฒนาความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านกิจกรรมการแสดงละคร รัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม 2021 วารสารวิเทศศึกษา 0
775 Prevalence of Primary Open-Angle Glaucoma in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Thailand Krongthong Tawaranurak; Arunrat Dumkleang; Weerawat Kiddee 2021 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
776 Comparison of Virulence Attributable to Different Levels of Antimicrobial Resistant Acinetobacter baumannii Bacteremia Tharntip Sangsuwan; Ornanong Komet; Wison Laochareonsuk; Silom Jamulitrat 2021 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
777 ผลผลิตในรอบปีของปาล์มน้ำมัน 8 สายพันธุ์ทางการค้า ธีรภาพ แก้วประดับ; ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์; ศุภัครชา อภิรติกร; ธีรพล ฆังคมณี; จารี ทองสกูล 2021 วารสารเกษตร 0
778 การศึกษารูปแบบ วิธีการ และผลกระทบการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี เอกรินทร์ ต่วนศิริ; สามารถ ทองเฝือ 2021 วารสารสถาบันพระปกเกล้า 0
779 การจัดการความขัดแย้งจากการทำงานของข้าราชการครูในจังหวัดตรัง ปรารถนา หลีกภัย 2021 วารสารสถาบันพระปกเกล้า 0
780 ณ ธรณีประตูแห่งสมัยใหม่: การกลายเป็น “สยามยุคใหม่” ของหัวเมืองใต้ ในทศวรรษ 2440-2460 พิเชฐ แสงทอง 2021 วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ 0
781 การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการใช้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ชาคร ประพรหม; เจษฎา ไหลภาภรณ์ 2021 วารสารปัญญาภิวัฒน์ 0
782 การให้บริการประชาชนของสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง 2021 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 0
783 แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจวบ ทองศรี; รุวัยดา อาหมัน 2021 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 0
784 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ วศิน สุวรรณรัตน์; อรัชมน พิเชฐวรกุล; ณัชชา สุขะวัธนกุล; ภาณุพงศ์ เฉลิมสิน; สุรินรัตน์ แก้วทอง; พรพล เทศทอง 2021 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 0
785 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมภาวะโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและยาเสริมธาตุเหล็ก และความเข้มข้นของเลือดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มีภาวะโลหิตจาง ศรัณยา ลาโมะ; สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ; เบญญาภา ธิติมาพงษ์ 2021 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 1
786 Burkilliodendron album (Fabaceae: Millettieae), a new genus and species record for Thailand Sawai Mattapha; Charan Leeratiwong 2021 Thai Forest Bulletin (Botany) 0
787 หนึ่งทศวรรษกับการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในประเทศไทย: การทบทวนบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาผ่านมุมมองบริบทวัฒนธรรมไทย วรภาคย์ ไมตรีพันธ์; วรลักษณ์ ชูกำเนิด; ปราณีต ศิริพงษ์; พงศ์รัตน์ ธรรมชาติ 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0
788 Effects of Emergency Department Crowding and Time to Antibiotics in Pneumonia Ar-aishah Dadeh; Wasuntaraporn Pethyabarn 2021 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
789 The Prevalence of CD30 Expression and Relationship to Survival in Patients with Peripheral T-Cell Lymphoma (PTCL) Jakrawadee Julamanee; Kanita Kayasut; Arnuparp Lekhakula 2021 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
790 ชีวิตของหญิงโสเภณีในเมืองหาดใหญ่ก่อนยุคการท่องเที่ยวเติบโต (ก่อน พ.ศ.2520) ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์ 2021 วารสารปาริชาต 0
791 ปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพการบริการที่มีผลต่อมุมมองในทางบวกและ ทางลบของผู้ใช้บริการประเภทครัวเรือนของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นฤบาล ยมะคุปต์; นุชษรา พึ่งวิริยะ; ชนาธิป ครรชิต 2021 วารสารปาริชาต 0
792 ผลกระทบของพารามิเตอร์การเชื่อมเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงดึงของรอยต่อชนอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็งเกรด 2024 อังคาร คำเรือน; สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์; อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี; Prapas Muangjunburee 2021 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0
793 การจำแนกระบบการทำฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดสตูล ฐิตินันท์ โสระบุตร; วิโชติ จงรุ่งโรจน์; ปิ่น จันจุฬา 2021 วารสารเกษตร 0
794 Cardiac Arrest and Complications after Spinal Anesthesia: The Perioperative and Anesthetic Adverse Event in Thailand (PAAd Thai) Incident Report Study Dujduen Sriramatr; Wanida Chongarunngamsang; Prae Plansangkate; Prok Laosuwan; Somrat Charuluxananan; Sasikaan Nimmaanrat; Thanist Pravitharangul; Wanna Angkasuvan 2021 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
795 Pediatric Obstructive Sleep Apnea: The Role of Orthodontic Management - Review Article Supakit Peanchitlertkajorn; Rasintra Jaroenying; Premthip Chalidapongse; Boworn Klongnoi; Supatchai Boonpratham 2021 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
796 Effects of Pharmaceutical Pictograms on Medication Adherence in Elderly Patients with Chronic Diseases at Primary Health Care Center in Hat Yai, Songkhla Varumporn Rungsriwattana; Pitchayanont Ngamchaliew; Napakkawat Buathong 2021 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
797 Long Term Effects of 5-Hz rTMS over M1 Cortex in Spastic Cerebral Palsy: A Pilot Randomized Controlled Trial Suttipong Tipchatyotin; Somrot Phonglamai; Atchara Boonmeeprakob 2021 ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine 0
798 TWO NEW RECORDS OF BENTHO-NERITIC OCTOPODS (CEPHALOPODA, OCTOPODIDAE) FROM THAI WATERS Surangkana Tuanapaya; Jaruwat Nabhitabhata; Kittichai Tongtherm; Charatsee Aungtonya 2021 Phuket Marine Biological Center Research Bulletin 0
799 การสำรวจการกระจายกำลังคน ภาระงาน และผลลัพธ์การปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย รัดใจ เวชประสิทธ์; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; สุภาพร วรรณสันทัด; Yaowarat Matchim; ยาใจ สิทธิมงคล 2021 วารสารสภาการพยาบาล 0
800 ประสิทธิภาพของระบบกรีด และสารกระตุ้นต่อการกระจายตัวของปริมาณน้ำตาลซูโครสและอนินทรีย์ฟอสฟอรัสในน้ำยางบริเวณต้นและผลผลิตยางพารา รวีย์รัชต์ รักขันธ์; ธงชัย ไทรน้อย; เกศินี เอี่ยมสะอาด; ณัฐพล คงดี; สายัณห์ สดุดี 2021 แก่นเกษตร 0
801 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเพลงกล่อมเด็กมลายูกับสภาพสังคมไทยมุสลิมในยุคปัจจุบัน นิปาตีเมาะ หะยีหามะ 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
802 A NEW RECORD OF THE LAND CRAB, EPIGRAPSUS POLITUS HELLER, 1862 (DECAPODA: GECARCINIDAE) FROM THAILAND, WITH EXPANDED DISTRIBUTION OF TUERKAYANA MAGNUM (NG and SHIH, 2014) IN CAPE PANWA, PHUKET, SOUTHWESTERN THAILAND Rueangrit Promdam; Charatsee Aungtonya 2021 Phuket Marine Biological Center Research Bulletin 0
803 ผลของรอบการปลูกยางพาราต่อสมบัติบางประการของดินและปริมาณคาร์บอนในดิน พันธุ์ทิพย์ ปานกลาง; พันธุ์ทิพย์ ปานกลาง; Rawee Chiarawipa; สายัณห์ สดุดี; Alexis Thoumazeau; Alain Brauman 2021 แก่นเกษตร 0
804 ความเท่าเทียมกันของการสังเกตและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้เครื่องมือประเมินความปวดคอมฟอร์ทบีและแฟลค ฉบับปรับปรุงภาษาไทย หลังได้รับความรู้และการฝึกทักษะของพยาบาลในเด็กไทยหลังผ่าตัดที่ใส่ท่อช่วยหายใจ วันธณี วิรุฬห์พานิช; กาญจนา นาคทิม; ปิยธิดา เทพประดิษฐ์ 2021 วารสารพยาบาลตำรวจ 0
805 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประกันสังคม กันยปริณ ทองสามสี 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0
806 การจัดการความขัดแย้งของข้าราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดตรัง ปรารถนา หลีกภัย; เทพยุดา เฝื่อคง 2021 วารสารการบริหารท้องถิ่น 0
807 การพัฒนาแบบบันทึกข้อมูลตามเทคนิค ISBAR ประจำหออภิบาลทารกแรกเกิด ในการรับส่งข้อมูลทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี 2021 วารสารพยาบาลทหารบก 0
808 The Quest in Case Study Research กิตติกร นิลมานัต; Titis Kurniawan 2021 Pacific Rim International Journal of Nursing Research 0
809 “เมื่อผืนทะเลหดแคบ ผืนชีวิตจึงหดสั้น” : กลวิธีทางภาษากับการนำเสนอภาพแทนของชาวเลในวาทกรรมหนังสือพิมพ์รายวันไทย อภิชญา แก้วอุทัย 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
810 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในการป้องกันอุบัติเหตุตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ซารีฟะห์ เจ๊ะแว; ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ; ชิดชนก เชิงเชาว์ 2021 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 0
811 การประเมินผลโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะด้วยกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีศึกษาระบบสุขภาพอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กาญจนา พิบูลย์; พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี; นันทพร ภัทรพุทธ; สุนิศา แสงจันทร์; วัลลภ ใจดี; บรรจบ จันทร์เจริญ; เพ็ญ สุขมาก; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2021 วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 0
812 ความปวดและการจัดการความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โดยได้รับยาระงับความรู้สึกทั้งตัว ทิพวรรณ บุญสนอง; สุดศิริ หิรัญชุณหะ; ประไพพิศ นาคสุวรรณ์; กุสุมา รัตนพันธ์; วัชรี จำปีพันธ์ 2021 วารสารพยาบาลทหารบก 0
813 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองการติดเชื้อวัณโรคด้วยการทดสอบทุเบอร์คุลิน ในพยาบาล โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย สุรีย์พร ติงศภัทิย์; ศรัญญู ชูศรี; รัศมี โชติพันธ์ุ์วิทยากุล; ธรรมสินธ์ อิงวิยะ; ธรรมสินธ์ อิงวิยะ 2021 วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 0
814 2012 earthquake swarm in phuket, southern thailand Dony Adriansyah Nazaruddin; Helmut Duerrast 2021 Chiang Mai Journal of Science 0
815 การศึกษาเรื่องสั้นแนวเสียดสี ในรวมเรื่องสั้น “ครึ่งรักครึ่งใคร่” และ “หยิบเงามาชักเงา” ของสุจิตต์ วงษ์เทศ และขรรค์ชัย บุนปาน สุภาภรณ์ จันทร์ทอง; พิชามญชุ์ วรรณชาติ 2021 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
816 Prey preference and predation efficacy of Sycanus collaris (F.) (Hemiptera: Reduviidae) on Tenebrio molitor (L.) (Coleoptera: Tenebrionidae) Pornsawan Poopat; Tewee Maneerat 2021 แก่นเกษตร 0
817 GRAVIMETRIC MEASUREMENT OF MOISTURE SORPTION ISOTHERM AND ISOSTERIC HEAT OF BLACK PEPPER Yutthana Tirawanichakul; Sae-Khow Atchara; Supawan Tirawanichakul 2021 Suranaree Journal of Science and Technology 0
818 ความแปรผันทางพันธุกรรม และอัตราพันธุกรรมในปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราพันธุ์การค้า พิลาลักษณ์ โพธิ์เพชร; Jakarat Anothai; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 2021 แก่นเกษตร 0
819 ??????——?R.A. HUDSON??????? นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ; หมิงซิน ฟ่าน 2021 ??????? 0
820 การทำเหมืองข้อมูลกระดานสนทนาออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว โดยใช้กฎความสัมพันธ์ กาญจนา เหล่าเส็น; สุใลหมาน สันเกาะ 2021 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 0
821 การวิเคราะห์งบประมาณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วรรณวิมล วงศ์ถาวร 2021 วารสารวิชาการ ปขมท. 0
822 การพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันชัย แซ่ลิ่ม 2021 วารสารวิชาการ ปขมท. 0
823 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการฝึกอบรมโครงการคอมพิวเตอร์ลิทเทอร์เรซี่ กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เนาวรัตน์ ทองไทย 2021 วารสารวิชาการ ปขมท. 0
824 ความพร้อมของบุคลากรสำนักทรัพยากรบุคคลต่อการเข้าสู่ยุค HR 4.0 กรณีศึกษา บุคลากรสำนักทรัพยากรบุคคล ในบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร นิธิพร คงแก้ว; Irin Rotrak 2021 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0
825 Effectiveness of space spraying in combating Aedes aegypti populations in dengue-endemic areas Kemmapon Chumchuen; Edward B. McNeil; Theerakamol Pengsakul 2021 Agriculture and Natural Resources 0
826 การเปรียบเทียบกลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์กับประเทศไทย มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์; นัชชิมา บาเกาะ; Yusop Boonsuk; อิบรอฮีม ลามีน ซาโน 2021 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 0
827 ผลผลิตผักสลัดที่ปลูกในดินต่างชนิดกันภายใต้การใช้วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน พิชญา อินทฤทธิ์; จุฑามาศ แก้วมโน; อัจฉรา เพ็งหนู; อัจฉรา เพ็งหนู 2021 แก่นเกษตร 0
828 ความรับผิดของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสังคม อรัชมน พิเชฐวรกุล; พรพล เทศทอง 2021 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 0
829 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง วิลาสินี ธนพิทักษ์; ณติกา ไชยยานุพงศ์; ศิริชัย กุมารจันทร์; วิวัฒน์ ฤทธิมา 2021 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 0
830 การวิเคราะห์การใช้ทักษะกีฬาปันจักสีลัตในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ อับดุลเล๊าะ มะหลี 2021 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 0
831 Quality of Life in Diabetic Patients in the Primary Care Unit Thareerat Ananchaisarp; Suthida Pringraksa; Jirot Suaiyala; Natnicha Thet-asen; Sirikorn Promvikorn; Suthat Angsawat; Sirapat Pattrapinun; Supanut Punyajirawut 2020 Journal of Health Science and Medical Research 1
832 ผลของการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อสะโพกด้วยเครื่องไอโซไคเนติกต่อการเดินในผู้พิการขาขาดเหนือเข่า สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน; สุจิตรา ชูช่วย; ชุติมา แก้ววงกต; ภาริส วงศ์แพทย์ 2020 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
833 Success Rate and Predictors of Adult Cardiopulmonary Resuscitation at the Emergency Room in a University Hospital S Tantarattanapong; P Wuthisuthimethawee 2020 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
834 Clinical Risk Assessment Model for Predicting Moderate to Severe Obstructive Sleep Apnea in Adult Thai Patients K Tawaranurak; P Leelasawatsuk; V Chaiyarukjirakun 2020 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
835 ความแม่นยำของอาการแสดงทางคลินิกในการวินิจฉัยโรค neuralgic amyotrophy Phichamon Khanittanuphong; อัจฉรา บุญมีประกอบ 2020 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
836 การศึกษาทางระบาดวิทยาของการสูบบุหรี่และการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของปอดในผู้สูบ บุหรี่ชายในชุมชนประมงชายฝั่งทะเลจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย พนม สุขจันทร์; Apiradee Lim; สุดารัตน์ รองปาน; กรกนก พิบูลย์ผล; มนัสนันท์ สันติภราดร 2020 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
837 Xanthones and coumarins from the twigs of Mesua ferrea L. Suda Chakthong; Suda Chakthong; Suda Chakthong; Arnon Chukaew; Arnon Chukaew; Saowanit Saithong; Saowanit Saithong; Sasitorn Chusri; Sasitorn Chusri; Surasak Limsuwan; Surasak Limsuwan; Supayang P. Voravuthikunchai; Supayang P. Voravuthikunchai 2020 Progress in Applied Science and Technology 0
838 จุลกายวิภาคและสุขภาวะของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของหอยกาบแหลม ในแม่น้ำซองกาเลีย ช่วงไหลผ่านอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย Lamai Thongboon; Sinlapachai Senarat; เจษ เกษตระทัต; พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ; Ezra Mongkolchaichana; Natthakitt To-orn; Wannee Jiraungkoorskul 2020 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 0
839 ความคงตัวทางกายภาพและทางเคมีของตำรับยากลีเซอรีนจากสารสกัดชะเอมไทย และสารสกัดพิกัดยาชะเอมทั้ง 2 นันทิยา จ้อยชะรัด; ภูวเดช ฤทธิ์เดช; รัตนวดี มาศทอง; สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ; อรพรรณ สกุลแก้ว 2020 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 0
840 Implement of Vehicle Blind Spot Detection System Using SDSoC Chayanin Youngyai; Wannarat Suntiamorntut 2020 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
841 Surveillance after Treatment for Cervical Cancer Patients: Survey of Practice among Thai Gynecologic Oncologists J Tiyayon; S Chanpanitkitchot; J Hanprasertpong; V Achariyapota; S Tangjitgamol 2020 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
842 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงงบประมาณทหารของไทย ในสองทศวรรษ พ.ศ. 2543 – 2562 ไพศาล บรรจุสุวรรณ์ 2020 วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0
843 บทบาทของมุสลิมต่อสยามประเทศ สมาน อิสมาแอล; ดับดุลเลาะ หนุ่มสุข 2020 วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 0
844 การปนเปื้อนของตะกั่ว โครเมียม ทองแดง และสังกะสี ในตะกอนดินคลองปากบางและพื้นที่รองรับน้ำทิ้ง ตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ธงชัย สุธีรศักดิ์; Pensiri Akkajit; กนกพร เมืองมูล; นูรอัสมีนา สาและ; อนัญญา ละไม 2020 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 0
845 ผลของการใช้โปรแกรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้แนวคิดพฤติกรรมนิยม เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อุสมาน สะอิด; อริยา คูหา; มัฮดี แวดราแม 2020 วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 0
846 Surgical Management of Early-stage Cervical Cancer: Survey of Practice among Thai Gynecologic Oncologists K Thiangtham; N Sermsukcharoenchai; K Rittiluechai; S Chanpanitkitchot; J Hanprasertpong; K Charoenkwan 2020 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
847 Management of Locally Advanced Cervical Cancer: Survey of Practice among Thai Gynecologic Oncologists K Rittiluechai; N Sermsukcharoenchai; K Thiangtham; S Chanpanitkitchot; J Hanprasertpong; K Charoenkwan 2020 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
848 ผลของอุณหภูมิลมร้อนต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของกุ้งกะต่อม อมมี เบญจมะ; สุธา เกลาฉีด; Payap Masniyom 2020 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 0
849 การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย นวพล แก้วสุวรรณ 2020 วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 0
850 ความหมายและความสำคัญของชูรอในอิสลาม ไพศาล เต็งหิรัญ; อับดุลเลาะ หนุ่มสุข 2020 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 0
851 Land Surface Temperature Changes in Songkhla, Thailand from 2001 to 2018 Rattikan Saelim; Salang Musikasuwan; Nasuha Chetae 2020 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
852 Health Utility Scores of Hearing-Impaired Thais Pittayapon Pitathawatchai; Wirawan Wannaro; Patchanok Pongprawat; Thara Tunthanathip; Luiz Lourencone 2020 Journal of Health Science and Medical Research 0
853 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ศุภณัฐ แช่มศรีรัตน์; สิริวิท อิสโร 2020 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 0
854 “สองเขา หนึ่งเล เสเริน”: การจัดการทรัพยากรประมงร่วม ในชุมชนหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เชษฐา มุหะหมัด; เก็ตถวา บุญปราการ; ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ 2020 วารสารพัฒนาสังคม 0
855 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในองค์กรยุคประเทศไทย 4.0 เกษราภรณ์ สุตตาพงค์; ธามน รัตนจินดา; ณัฐยา ยวงใย 2020 วารสารนักบริหาร 2
856 วิวัฒนาการของประมวลกฎหมายกีฬาประเทศฝรั่งเศสและแนวทางการพัฒนาประมวลกฎหมายกีฬาในประเทศไทย พรพล เทศทอง; อรัชมน พิเชฐวรกุล 2020 วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0
857 การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562 ปฐมา อาแว; นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์ 2020 วารสารวิชาการ ปขมท. 0
858 การป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด ในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยเด็ก พิลัยลักษณ์ คำแป้น; ศรัญญา จำปาทอง; Namtip Kaewvichit; ผกามาศ จารุเสนีย์นาค 2020 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
859 การตัดสินใจของผู้ตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตสูงอายุมุสลิมในระยะท้ายของชีวิต ลาตีฟะห์ เจ๊ะเลาะ; กิตติกร นิลมานัติ; วราภรณ์ คงสุวรรณ 2020 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
860 การระบุชนิดและคัดกรองรา Aspergillus species ละลายฟอสเฟต ที่แยกได้จากดินสามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย อิทธิพล จิตพิทักษ์; สายทอง แก้วฉาย; ชนินันท์ พรสุริยา 2020 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0
861 รูปแบบการเลิกบุหรี่ของผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ศิริพร จินดารัตน์; ต่วนนุรมา หะมะ; พารีดาห์ ดาโอะ; กีรติ มอลอ; ฤทัยชนนี สิทธิชัย 2020 วารสารพยาบาล 1
862 Rare ?-Globin Gene Mutations including a de novo Mutation of Hemoglobin Hammersmith in Southern Thailand Korntip Srewaradachpisal; Wanicha Tepakhan; Sataron Kanjanaopas; Chawadee Nopparatana; Malai Wongchanchailert; Chamnong Nopparatana 2020 Journal of Health Science and Medical Research 0
863 Fixation of Multiple-Segmented Costosternal Cartilage Fracture in Flail Chest Injury: A Case Report Pornpanit Dissaneewate; Methasit Suksintharanon; Chulin Chewakidakarn; Wich Orapiriyakul; Apipop Kritsaneephaiboon 2020 Journal of Health Science and Medical Research 0
864 Chronic Illnesses and Student Academic Performance Therdpong Thongseiratch; Nutthaporn Chandeying 2020 Journal of Health Science and Medical Research 0
865 ผลของออกซินต่อการชักนำให้เกิดโซมาติคเอ็มบริโอและการพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ของปาล์มน้ำมันลกผสมพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. วราภรณ์ หีดฉิม; วราภรณ์ หีดฉิม; สมปอง เตชะโต; สมปอง เตชะโต; สุรีรัตน์ เย็นซ้อน; สุรีรัตน์ เย็นซ้อน 2020 แก่นเกษตร 0
866 Vascular Complications from Coronary Angiography/Percutaneous Coronary Intervention: Comparing Day Case Patients and Inpatients in a Tertiary Hospital in Thailand: A Retrospective Cohort Study Chantana Charoensin; Ratchanee Srichai; Thammasin Ingviya 2020 Journal of Health Science and Medical Research 0
867 การพัฒนาระบบจัดการเอกสารคำสั่ง สายใจ ณ สุวรรณ; บุญศิริ บุญยก 2020 วารสารวิชาการ ปขมท. 1
868 การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โอภาส พิมพา; ชัยพงษ์ เลิศฤทธิชัย; วุฒิชัย สีเผือก; บดี คำสีเขียว; Benchamaporn Pimpa 2020 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 0
869 แรงจูงใจในการบริหารจัดการดูแลผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะยาว ของผู้ดูแลในเขตอำเภอหนึ่งของจังหวัดชายแดนใต้ จิตตินันท์ พงสุวรรณ; พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์; กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 2020 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 0
870 A Comparison of Intra-Observer and Inter-Observer Reliability of Plain Radiographs, Standard Computed Tomography Scans and Mobile Computed Tomography Scans in the Assessment of Distal Radius Fractures: A Cadaveric Study Sitthiphong Suwannaphisit; Saowapar Yoykaew; Chitchaya Suwanraksa; Varah Yuenyongviwat; Porames Suwanno; Sittichoke Anuntaseree 2020 Journal of Health Science and Medical Research 0
871 Development and Psychometric Evaluation of the Moral Commitment Scale for Thai Baccalaureate Nursing Students (MCS-Thai) Chutima Perngyai; Aranya Chaowalit; Tasanee Nasae; Joanne Kraenzel Scheider 2020 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
872 การประเมินความเข้าใจและความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยต่อฉลากยาตามโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล วรนุช แสงเจริญ; จริยา แสงศรีคำ; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 2020 ไทยไภษัชยนิพนธ์ 0
873 Examining the Influence of Leadership of Primary School Principals in the Three Southernmost Provinces on Teachers’ Task Performance and the Mediating Role of Trust: A Multilevel Mediation Model กฤษณา พรหมชาติ; วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ 2020 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 0
874 การสำรวจความคาดหวังของผู้รับบริการต่อสมรรถนะของเภสัชกรชุมชนและ การให้บริการในอนาคต ภัณฑิรา ปริญญารักษ์; โพยม วงศ์ภูวรักษ์; Teerapon Dhippayom; นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2020 ไทยไภษัชยนิพนธ์ 0
875 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ป่วยไตเรื้อรังและผู้ดูแลในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Patthamawadee Tongkaew; ยุวดี บุญผล; พจนา พัฒสุข 2020 วารสารโภชนาการ 0
876 การรับรู้การเจ็บป่วย และพฤติกรรมการป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง อรอุมา คงแก้ว; ขนิษฐา นาคะ; จารุวรรณ กฤตย์ประชา 2020 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
877 วิธีการฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ จอมขวัญ สุทธินนท์ 2020 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
878 An Appraisal of Totally Implantable Venous Access Devices in Pediatric Cancers Wison Laochareonsuk; Kaimook Boonsanit; Thirachit Chotsampancharoen; Surasak Sangkhathat 2020 Siriraj Medical Journal 0
879 การสำรวจภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพ สิริภัทร์ โชติช่วง; ระพีพันธ์ เผ่าชู; นนทิภัค เพียรโรจน์; Sumana Laparojkit 2020 วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 0
880 Health Problems among Disciplines at a Regional University in Southern Thailand: A Descriptive Study Supakorn Sripaew; Chanon Kongkamol 2020 Journal of Health Science and Medical Research 0
881 สตรีนิยมผ่านตัวละครเพศหญิง : กรณีศึกษา “ไป๋อิ๋นน่า หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน้ำ” พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชวาลิน เพ่งบุญ; นพวรรณ วงศ์ขัติย์; อธิปัตย์ นิตย์นรา; พิชัย แก้วบุตร 2020 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 0
882 อัตราการสั่งจ่ายยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการสั่งจ่ายยาระบายในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในบริการปฐมภูมิ กันตพงศ์ ธรรมเจริญศักดิ์; Narucha Komolsuradej; Napakkawat Buathong; กิตติศักดิ์ ชูมาลี 2020 รามาธิบดีเวชสาร 0
883 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ: กรณีศึกษาพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ภาคใต้ วราลักษณ์ ลิ่มกาญจนา; กลางใจ แสงวิจิตร; พรทิพย์ จิระธำรง; ศรรสนีย์ สังข์สุวรรณ 2020 BU Academic Review 0
884 การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซัมรอฮ ดอเลาะ; ประจวบ ทองศรี 2020 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 1
885 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับวัคซีนไข้เลือดออกของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา สวิตตา จังโหลนราช; ชิษณุ พันธุ์เจริญ; Korngamon Rookkapan 2020 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
886 การทดสอบแบบประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพสำหรับชาวไทยชนิดรายการคำที่มีคำถามทดสอบความเข้าใจ (THLA-W+) ในประชาชนทั่วไป ฮุซนา หะยีบือราเฮ็ง; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; วรนุช แสงเจริญ 2020 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
887 ผลของการแทรกแซงหลายรูปแบบต่อการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในโรคคอหอยอักเสบและ ท้องร่วงเฉียบพลันในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง รตินันท์ พันธนียะ; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 2020 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
888 อุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายกรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุประเภทกิจการบริการทางธุรกิจในมุมมองของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรเชษฎ์ เดชมณี; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; สุนทรี ท ชัยสัมฤทธิ์โชค 2020 วารสารเภสัชกรรมไทย 2
889 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนฮาลาล ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุสลี นุห์; ธวัช นุ้ยผอม; อริศ หัสมา 2020 วารสารบริหารธุรกิจ 0
890 ปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน กมลวรรณ สังทอง; ณัฐวุฒิ สังข์เพชร; ธนาภรณ์ ร่างสีคง; นุสรา บุญเฉลียว; ปรินธร สุขชู; พรรษา ภาบุบผากาญจน; วริษฐา ชะนะชัย; ศิครินทร์ ศรีกิจตยนนท์; อรรถธรรม อนงค์; ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล; สิริภัทร์ โชติช่วง 2020 วารสารธุรกิจปริทัศน์ 1
891 Karyotypic and molecular cytogenetic characterization of diploid and polyploid accessions of medicinal herbs in the genus Paris from northern Thailand Janene Chow; Tidarat Puangpairote; Kesara Anamthawat-J?nsson; Puangpaka Umpunjun 2020 ScienceAsia 0
892 Development and Evaluation of Care Quality Indicators for Nursing Homes in China Ying Zhang; แสงอรุณ อิสระมาลัย; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 2020 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
893 Occurrence of microplastics on beach sediment at Libong, a pristine island in Andaman Sea, Thailand Siriporn Pradit; Siriporn Pradit; Prawit Towatana; Prawit Towatana; ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ; Suthep Jualaong; Monticha Jirajarus; Kittiwara Sornplang; Kittiwara Sornplang; Prakrit Noppradit; Prakrit Noppradit; Yardtip Darakai; Chaiyapruk Weerawong 2020 ScienceAsia 1
894 คุณภาพการบริการของธนาคารอิสลามและธนาคารพาณิชย์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปาริชาติ เบ็ญฤทธ์; อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต; Nursahida Useng 2020 Journal of Information and Learning 0
895 องค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภิรมย์ จีนธาดา; เอกรินทร์ สังทอง; เรชา ชูสุวรรณ 2020 Journal of Information and Learning 0
896 In vitro seed germination and plantlet regeneration of Vanilla siamensis: An endemic species in Thailand Vinan V. Chaipanich; David L. Roberts; Sureerat Yenchon; Sureerat Yenchon; สมปอง เตชะโต; สมปอง เตชะโต; Minoo Divakaran 2020 ScienceAsia 1
897 Clinical Guidance for Acute Postoperative Pain Management 2019 The Royal College of Anesthesiologists of Thailand (RCAT) and The Thai Association for the Study of Pain (TASP) : Second Edition Somboon Thienthong; Supranee Niruthisard; Wichai Ittichaikulthon; Nuj Tontisirin; Suwimon Tungwiwat; Sasikaan Nimmaanrat; Pongsatorn Meesawatsom; Vimolluck Sanansilp; Atikun Thonnagith; Patt Punnengped; Thanapirat Mamaethong; Worakamol Thiyaprasertkul; Pin Sriprajittichai 2020 วิสัญญีสาร 0
898 Transcatheter Closure of an Aortic-right Ventricular Fistula with an Amplatzer Duct Occluder II (ADO II) Kanjarut Wongwaitaweewong; Supaporn Roymanee; Jirayut Jarutach 2020 Journal of Health Science and Medical Research 0
899 EFFECTS OF SAMPLING PERIODS ON THE COMMUNICATION RELIABILITY AND THE ESTIMATION ACCURACY OF AN RSSI-BASED INDOOR LOCALIZATION SYSTEM Kiattisak Sengchuai; Nattha Jindapetch; Apidet Booranawong 2020 Suranaree Journal of Science and Technology 0
900 รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวกีฬาดำน้ำตามแนวคิด การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น สัคคยศ สังขพันธ์ 2020 วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 0
901 ผลของการเสริมราแดง (Monascus spp.) ในอาหารต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด และความต้านทานเชื้อ Streptococcus agalactiae ใน ปลานิลแดง (Oreochromis niloticus ? O. mossambicus) นัทท์ นันทพงศ์; กีรติ ธนากรรฐ์; นปภัทร พระคุณเลิศ; นเรศ ซ่วนยุก; ยุทธพงษ์ สังข์น้อย; วุฒิพร พรหมขุนทอง 2020 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 0
902 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดหญ้าพันงูเขียว วีรยา คุ้มเมือง; เซลลี อาร์วินด รักห์มาน; ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์; เจริญ ภคธีรเธีรยร; ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์; วรางคณา จุ้งลก 2020 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 0
903 สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดิเรก หมานมานะ; มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ; พะเยาว์ ละกะเต็บ 2020 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 0
904 Synthesis and Characterization of Polyhedron-like Ag/AgCl Photocatalyst Abdulmutta Thatribud; Hasan Daupora 2020 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 0
905 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำหรับวัสดุเชิงวิศวกรรมจากอิพ็อกซีเรซินที่ปรับปรุงด้วย ยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และนาโนเซลลูโลส อัญนูดา หลันหน๊ะ; สุนิสา สุชาติ 2020 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 0
906 การประเมินผลเบื้องต้น: ประสบการณ์การได้รับการดูแลแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Paibul Suriyawongpaisal; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; สันติ ลาภเบญจกุล; ดวงดาว ศรียากูล 2020 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 1
907 Al-Basmala (A study in Morphological structural) Wilailak Wisetrat; Murtada Farah Ali Widaa 2020 วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0
908 เงื่อนไขที่เสริมบทบาทพระสงฆ์และผู้นำศาสนาอิสลามในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมกับชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญญา เทพสิงห์; เกษตรชัย และหีม; ฮัสบุลเลาะ อาศิสสกุล 2020 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1
909 การใช้ทริบเปิลซูเปอร์ฟอสเฟตลดความเป็นพิษของสารหนูในข้าว จิราภรณ์ แก้วล่องลอย; Jumpen Onthong; สุรชาติ เพชรแก้ว; Khwunta Khawmee 2020 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 0
910 Correlation and Path Analysis of Phenological Traits of Thai Upland Rice Genotypes S.S. Islam; Jakarat Anothai; จรัสศรี นวลศรี; W. Soonsuwon 2020 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 0
911 ความเสี่ยงของบุคลากรและการจัดการความเสี่ยงของบุคลากรโดยหัวหน้างานตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลทั่วไปภาคใต้ กิติพงษ์ จันทรพล; Nongnut Boonyoung; ปราโมทย์ ทองสุข 2020 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 0
912 การเปรียบเทียบผลของตำรับยาจับโปงแห้งเข่ากับเจลพริกในการเสริมการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่ ภรณี อัครสุต; สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ; กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ 2020 วารสารวิชาการสาธารณสุข 0
913 เจตนาในการสื่อสารที่สะท้อนผ่านถ้อยคำในสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย ที่มีลักษณะเหนือหน่วยเสียงด้านทำนองเสียงที่มีลักษณะทำนองเสียงขึ้น จอมขวัญ สุทธินนท์ 2020 วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร 1
914 EVALUATION OF ADDITIVE AND EXTENDED ADDITIVE HOLT-WINTERS METHODS: ONE-YEAR AHEAD FORECASTING OF CRUDE PALM OIL PRODUCTION IN THAILAND Kittiphoom Suppalakpanya; Ruamporn Nikhom; Thitima Booranawong; Apidet Booranawong 2020 Suranaree Journal of Science and Technology 0
915 ผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบสั้นร่วมกับการให้ความรู้และการติดตามทาง โทรศัพท์โดยเภสัชกร ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม พุทธิดา โภคภิรมย์; รุกขพันธ์ รุกขพันธ์ 2020 วารสารเภสัชกรรมไทย 0
916 สมรรถนะทางวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ภัณฑิรา ปริญญารักษ์; ภัณฑิรา ปริญญารักษ์; โพยม วงศ์ภูวรักษ์; Teerapon Dhippayom; เวโรจน์ เหล่าโภคิน; นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2020 วารสารเภสัชกรรมไทย 1
917 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญญาของนิสิตที่เข้ากลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ วัฒนะ พรหมเพชร; สิทธิพร ครามานนท์; ครรชิต แสนอุบล; ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ; วรัญญู กองชัยมงคล 2020 วารสารจิตเวชวิทยาสาร 0
918 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมของการสอนภาษาอังกฤษและการบูรณาการทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศออนไลน์ในการสอน แพรพรรณ วรดี; ชลลดา เลาหวิริยานนท์ 2020 Journal of Information and Learning 0
919 ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฐิติกร ทองสุกใส; เอกรินทร์ สังทอง; ธีร หฤทัยธนาสันติ์; คณิตา นิจจรัลกุล 2020 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 0
920 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารบรรจุโฟมของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา อิสริยา อักษรชื่น; กรฎา มาตยากร; จิระวัฒน์ ตันสกุล 2020 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 0
921 The Perioperative and Anesthetic Adverse Events in Thailand (PAAd Thai) Study of Endobronchial Intubation: An Analysis of 2,000 Incident Reports Sukanya Pongruekdee; Chuthamat Somchat; Krairerk Sintavanuruk; Sasikaan Nimmaanrat; Nopadon Chernsirikasem; Somrat Charuluxananan; Sunthiti Morakul; Somchai Agprudyakul 2020 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
922 Mental Health Status and Health-Related Quality of Life among Systemic Lupus Erythematosus (SLE) Patients in Thailand: A Multi-Site Study Nop Ratanasiripong; Rojana Warawitsaranggoon; Tiraporn Junda; Hathairat Sangchan; Phonpen Akarawatcharangura Goo; Boonjing Siripaitoon; Paul Ratanasiripong; kanchana panyathorn 2020 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
923 ผลของอาหารเสริมโพรไบโอติก แลคโตบาซิลลัส แพลนทารัม T13 ต่อความสามารถ ในการเติบโตและกิจกรรมของเอนไซม์ต่อกุ้งขาว สิรวิชญ์ สร้อยแก้ว; หริศ หริรัตนกุล; โชคชัย เหลืองธุวปราณีต; มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ 2020 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 0
924 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ความผูกพันกับสถานที่ ความพึงพอใจโดยรวม และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในจังหวัดภูเก็ต นิมิต ซุ้นสั้น; ศศิวิมล สุขบท 2020 จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 0
925 Comparison of Blood Pressure Control in Hypertensive Patients from Primary Care Units of University Hospital and Community in Southern Thailand R Tangkham; T Sangsuwan; S Jamulitrat; T Ingviya; N Buathong; K Choomalee 2020 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
926 The Engagement Pattern and Challenges of International Students in a Thai Higher Educational Context Nuannut Khieowan; Sophita Sukchuay 2020 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0
927 Characteristics and Xpert MTB/RIF Assay Results of Prisoners with Pulmonary Tuberculosis, Songkhla Province, Southern Thailand A Buangoen; T Ingviya 2020 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
928 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วน โดยการผ่าตัดในประเทศไทย พ.ศ. 2562 จัดทำโดยชมรม ศัลยศาสตร์โรคอ้วนแห่งประเทศไทย Ajjana Techagumpuch; เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุล; ปวัน จันท์แสนโรจน์; ณรงค์ บุญญกาศ; จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์; ฐากูร พูนธนานิวัฒน์กุล; พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ; กนกกาญจน์ เทพมาลัย; วรบุตร ทวีรุจจนะ; สุริยะ พันธ์ชัย; กำธร ยลสุริยันวงศ์; ธัญญ์ อิงคะกุล; พรเทพ ประทานวณิช; Preeda Sumritpradit; Araya Khaimook; Panot Yimcharoen; สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล; Suthep Udomsawaengsup; Thanyadej Nimmanwudipong; สุทธจิต ลีนานนท์ 2020 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 1
929 Adsorption of Reactive Dyes from Wastewater Using Cationic Surfactant-modified Coffee Husk Biochar Chatsuda Kosaiyakanon; Suratsawadee Kungsanant 2020 Environment and Natural Resources Journal 1
930 ผลกระทบในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรายาสูบ และยาเสพติด ภายใต้กรอบ CIPP ของกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อำเภอจะนะ จังหวดัสงขลา วีระศักดิ์ เดชอรัญ; ซอฟียะห์ นิมะ 2020 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 0
931 Head Nurses’ Support and Registered Nurses’ Preparation for the Advancement of Career Ladder as Perceived by Registered Nurses in Secondary and Tertiary Hospitals in the Three Southernmost Provinces Sasiprapa Artnarong; Nongnut Boonyoung; Sasithorn Laimek 2020 Journal of Information and Learning 0
932 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแคร่รถไฟบรรทุกสินค้า กรณีศึกษา เส้นทางการขนส่งรถไฟสายใต้ ศุภวรรณ์ นวลละออง; อรกมล วังอภิสิทธิ์; วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ 2020 วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต 0
933 On the Diophantine equations x2 ? x y ? y2 ? lx = 0 and x2 ? 3x y + y2 ? lx = 0 Yaowaluk Alibaud; สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์; Wuttichon Aukkhosuwan 2020 ScienceAsia 0
934 ประสบการณ์นักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ ปรียา แก้วพิมล 2020 Journal of Information and Learning 0
935 Effects of oral administration of Garcinia dulcis flower extract on arterial blood pressure and renal excretory functions in rats Nattaya Thongsepee; Nattaya Thongsepee; Umarat Srisawat; Wilawan Mahabussarakam; โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์; Noppadon Suttirak; Siriphun Hiranyachattada 2020 ScienceAsia 0
936 การดูดซับสีดิสเพิร์สในน้ำเสียสังเคราะห์ ด้วยถ่านเปลือกเมล็ดกาแฟที่ปรับปรุงสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก Chatsuda Kosaiyakanon; Suratsawadee Kungsanant 2020 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 0
937 คุณลักษณะภาวะผู้นำครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จรุณี แสงหวัง; ธีร หฤทัยธนาสันต์; ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; นิเลาะ แวอุเซ็ง 2020 Journal of Information and Learning 0
938 บทรำเบิกโรง-โขนพระราชทานในฐานะสมุดบันทึกเหตุการณ์สำคัญของไทย นพวรรณ วงศ์ขัติย์; พิชัย แก้วบุตร 2020 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0
939 Effect of maleic anhydride on mechanical properties and morphology of poly(Lactic acid)/natural rubber blend Varaporn Tanrattanakul; Varaporn Tanrattanakul; Ruedee Jaratrotkamjorn; Weerawat Juliwanlee 2020 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
940 Feasibility study of membrane preparation using polycarbonate from waste compact discs by phase separation Diew Saijun; Watchanida Chinpa 2020 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0
941 ความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัลผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคล อรพิมพ์ สุขคง; เกษตรชัย และหีม; Wanchai Dhammasaccakarn 2020 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1
942 Incidence and Risk Factors of Recipient Surgical Site Infection in Oral and Maxillofacial Reconstruction with Vascularized Fibular Bone Grafts Pichai Vittayakittipong; Sarocha Makmanee 2020 Journal of Health Science and Medical Research 0
943 Association between Specific Single Nucleotide Polymorphisms, Clinical Features and Severe Hepatitis in Dengue Patients Sawangpong Jandee; Teerha Piratvisuth; Naichaya Chamroonkul; Pimsiri Sripongpan; Pisit Tangkijvanich 2020 Journal of Health Science and Medical Research 0
944 Quality of Life and Burden of Lung Cancer Patients’ Caregivers: A Cross-Sectional Study from Southern Thailand Orapan Fumaneeshoat; Thammasin Ingviya 2020 Journal of Health Science and Medical Research 0
945 รูปแบบนวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสําาหรับโรงเรียนเทศบาลสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศุภราภรณ์ ปางนิติคณากร; วสันต์ อติศัพท์; วสันต์ อติศัพท์; ชิดชนก เชิงเชาว์; โอภาส เกาไศยาภรณ์; โอภาส เกาไศยาภรณ์ 2020 Journal of Information and Learning 1
946 ภาวะผู้นำครูไทย: การปรับแนวคิดตะวันตกให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษาไทย จรุณี แสงหวัง; ธีร หฤทัยธนาสันติ์ 2020 Journal of Information and Learning 0
947 การแสดงมะโย่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สุขสันต์ สกุลสวน; เรวดี อึ้งโพธิ์ 2020 กระแสวัฒนธรรม 0
948 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการนำข้อเสนอแนะ กอส.ไปสู่การปฏิบัติ มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ; จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย; ดิเรก หมานมานะ; พะเยาว์ ละกะเต็บ 2020 วารสารกระบวนการยุติธรรม 0
949 การพัฒนาสมรรถนะเตาชีวมวลชนิด TLUD ระดับครัวเรือน พลชัย ขาวนวล; สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์; สุนารี บดีพงศ์ 2020 วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ 1
950 การหมักปุ๋ยจากตะกอนนํ้าเสียโรงงานอาหารทะเล ทะลายปาล์ม และกากขี้แป้งยาง ศิรินทรา วันดี; จันทิมา เศรษฐสวัสดิ์; ปนัดดา เชียรวิชัย; พงศ์พัฒน์ เพ็ชรมี; นริศรา มหาธนินวงศ์ 2020 วารสารวิชาการปทุมวัน 0
951 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบในชุดบทเรียนออนไลน์เรื่องการเรียนรู้การออกเสียงสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) บนคลังบทเรียน JFK Online Course ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์; นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ; ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ 2020 Journal of Information and Learning 0
952 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยใช้โครงงานแบบสะเต็มกรณีศึกษา: โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ บุญญิสา แซ่หล่อ; ซุฟเฟียน เจ๊ะมะ 2020 Journal of Information and Learning 0
953 แนวทางการกำหนดมาตรฐานอาชีพการเพาะปลูกยางพาราสำหรับผ้ปฏิบัติ งานด้านการจัดการธาตุอาหารพืช อนงค์นาฏ ศิริรักษ์; บัญชา สมบูรณ์สุข; นฤมล พฤกษา 2020 แก่นเกษตร 0
954 การประเมินประสิทธิภาพโครงการฝึกภาคสนามการอยู่ค่ายพักแรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กรฎา มาตยากร; สุเมธ พรหมอินทร์; นพดล นิ่มสุวรรณ 2020 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 1
955 ผลการใช้รูปแบบการนิเทศด้านการวิจัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อความรู้ ทักษะ และความพึงพอใจต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู วัชระ จันทรัตน์; วสันต์ อติศัพท์; โอภาส เกาไศยาภรณ์; ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 2020 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
956 กลวิธีการใช้ภาษาและความเชื่อในเรื่องความรักที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากลปัจจุบัน ณฐ อังศุวิริยะ; บุษกร โกมลตรี; จตุพร เพชรบูรณ์ 2020 วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
957 Bilateral Optic Neuritis Caused by Neurosyphilis พฤฒิ คูนลินทิพย์; สุมลทิพย์ ลีลาไว; สอง ศรีศิลป์; ทรงธรรม งดงามทวีสุข; พรชัย สถิรปัญญา 2020 วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 0
958 Pathophysiology of Dentine Hypersensitivity Nattapon Rotpenpian 2020 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0
959 การศึกษาทางเลือก: วัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านในสวน ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง Wanchai Dhammasaccakarn; อัศวลักษ์ ราชพลสิทธิ์; อังคณา ธรรมสัจการ; พรนค์พิเชฐ แห่งหน 2020 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
960 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษา (กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กรฎา มาตยากร; ตูแวยูโซะ กูจิ 2020 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
961 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน RSPO ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จักรกฤษณ์ กันแสงแก้ว; สุธัญญา ทองรักษ์; สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย 2020 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
962 “พหุนิยมทางวัฒนธรรม” ในช่วงเวลาวิกฤติ บัณฑิต ไกรวิจิตร 2020 วารสารไทยคดีศึกษา 0
963 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นูรีศันย์ อูเซ็ง; ประจวบ ทองศรี 2020 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
964 Core Competencies of School Administrators in 21st Century affecting Professional Learning Community in Primary Schools under Krabi Primary Educational Service Area Office Woralak Chookamnerd; Wantana Sittiruechai 2020 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
965 การพัฒนาเยาวชนตามแนวศิลปะเพื่อสันติภาพ ศิลปะภาพพิมพ์ จิตรกรรม สื่อผสม รุซณี ซูสารอ; ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ 2020 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
966 Head Nurse’s Advocacy for the Nursing Profession in Thailand Thaweeporn Pengmak; Aranya Chaowalit; Tasanee Nasae 2020 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0
967 Relationships Between Sufficiency Economy Philosophy And Business Performance Using Balanced Scorecard: A Case Study Of Logistics Business In Southern Thailand Danuphon Tippong; Muttanachai Suttipun; Apinya Keawwilai; Sumittra Rattanachan; Suratwadee Meerungruang; Warat Limphanudom; Suriyan Jomthanachai 2020 ABAC Journal 0
968 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำสวนปาล์มน้ำมันของ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์; พลากร สัตย์ซื่อ 2020 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
969 ปัจจัยระดับบุคคลและระดับองค์กรที่ส่งผลต่อความสำเร็จของอาชีพ ตัวแทนประกันชีวิตประเทศไทย Sakarin Noypa; คณน ไตรจันทร์; วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ 2020 BU Academic Review 0
970 Factors influencing the quality of life among sub-urban older adults in southern part of thailand Wipawee Jingjit; Narucha Komolsuradej; Kittisak Chumalee 2020 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา 1
971 ผลของโปรแกรมการอบรมการดูแลแบบประคับประคอง ต่อสมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคใต้ ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ; ธาวินี ช่วยแท่น; เพ็ญพิชชา ถิ่นแก้ว; Kittikorn Nilmanat; กัลยา แซ่ชิต 2020 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 1
972 การทดสอบเชื้อเพลิงนาโนอิมัลชันดีเซล-ไบโอดีเซล-น้ำ ในเครื่องยนต์ดีเซลแบบฉีดตรง เขมราฐ รอดเนียม; กฤช สมนึก; กำพล ประทีปชัยกูร 2020 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0
973 คุณลักษณะผู้นำตามหลักการอิสลามของผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มูฮัมหมัด เนสะและ; อะห์มัด ยี่สุ่นทรง 2020 Journal of Information and Learning 0
974 <